Day

juni 7, 2013
logo

Zorg, Welzijn & Sociale Zaken

10) Zorg, Welzijn & Sociale Zaken A. Wijkgerichte zorg De Haagse Stadspartij is voor toegankelijke, betaalbare en kleinschalige zorg dicht bij de mensen met meer aandacht voor preventie. De vroegere samenwerking tussen huisarts, wijkverpleegkundige en maatschappelijk werker op wijkniveau is kapot gemaakt door de marktwerking in de zorg. Dit moet weer worden hersteld. Wijkteams met...
Lees verder
logo

Sport, Cultuur en Uitgaan

9) Sport, Cultuur en Uitgaan A. De breedtesport centraal Sport speelt een belangrijke rol in de maatschappij. Het is gezond en belangrijk voor de sociale samenhang, de integratie en de emancipatie. Sportbeoefening kan op wijkniveau gestimuleerd worden, vooral gericht op jonge kinderen, gehandicapten, senioren en mensen die niet aan sport doen. Sportverenigingen worden door de...
Lees verder
logo

Onderwijs en educatie

8) Onderwijs en educatie A. Betrokken bij het onderwijs De Haagse Stadspartij staat voor kleinschalig onderwijs met kleine klassen en met voldoende leermiddelen zoals computers. Voorop staan aandacht voor de leerling, de kwaliteit van onderwijs en het voorkomen van schooluitval en structureel spijbelen. Voor kinderen met problemen moet maatwerk per kind het uitgangspunt zijn. De...
Lees verder
logo

Economie en financiën

7) Economie en financiën A. Een gevarieerde economie De Haagse Stadspartij streeft naar een evenwichtige, gevarieerde Haagse economie. Zo zal er naast de versterking van het internationale profiel met het aantrekken van internationale instellingen vooral worden ingezet op het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), de creatieve economie, in havengebonden bedrijvigheid, stadslandbouw en regionale voedselproductie, maakindustrie en...
Lees verder
logo

Integratie en emancipatie

6) Integratie en emancipatie A. Aan de slag met integratie We zijn in Den Haag van oudsher gewend om met verschillende culturen samen te leven. Momenteel is Den Haag een internationale stad met wereldburgers uit zeker 140 landen. Den Haag is ook altijd een stad geweest met veel verschillen tussen rijk en arm. De Hagenaar...
Lees verder
logo

Verkeer en vervoer

5) Verkeer en vervoer A. Een duurzaam verkeersbeleid De Haagse Stadspartij pleit voor emissieloze mobiliteit als uitgangspunt van het verkeersbeleid met prioriteit voor het openbaar vervoer, de fiets en de voetganger. De stad dient niet langer op de auto te worden ingericht. De auto geeft veel problemen op het gebied van milieu, parkeren, bereikbaarheid en...
Lees verder
logo

Veiligheid en leefbaarheid

4) Veiligheid en leefbaarheid A. Voorkomen en aanpakken criminaliteit De Haagse Stadspartij wil criminaliteit zoveel mogelijk voorkomen en verminderen. Een groot deel van de criminaliteit is verbonden aan het gebruik van (hard)drugs, verveling, machogedrag, psychische problematiek en armoede. Een groot deel van de druggerelateerde criminaliteit kan worden voorkomen met gebruikersruimtes, gecontroleerde verstrekking van hard- en...
Lees verder
logo

Natuur, milieu en dierenwelzijn

3) Natuur, milieu en dierenwelzijn A. Natuur beschermen De bewoners van Den Haag zijn gehecht aan het groene karakter van de stad. De Haagse Stadspartij vindt bescherming en versterking van het groen van het grootste belang en wil natuur- en groengebieden in omvang laten groeien. Daarnaast wil de Haagse Stadspartij de onafhankelijke stadsecoloog terug, die...
Lees verder
logo

Stedelijke Ontwikkeling en Wonen

2) Stedelijke Ontwikkeling en Wonen A. Anders bouwen, minder leegstand Hoewel de trek naar de stad naar verwachting aanhoudt, zal de bevolkingsgroei volgens het CBS op de langere termijn stagneren. De kredietcrisis laat zien dat ook economische groei niet meer vanzelfsprekend is. Steeds minder banen voor een groeiende bevolking kan tot grote problemen leiden. Daarnaast...
Lees verder
logo

Democratie en Media

1) Democratie en media   A. Directe betrokkenheid van alle Hagenaars   De Haagse Stadspartij staat voor directe betrokkenheid van de Hagenaars bij alle beslissingen van de gemeente die hen direct of indirect aangaan. Geen voldongen feiten achteraf, maar inwoners al laten meepraten bij de voorbereiding van de besluitvorming. De gemeente stimuleert het meedenken en...
Lees verder