Natuur, milieu en dierenwelzijn

3) Natuur, milieu en dierenwelzijn

A. Natuur beschermen

De bewoners van Den Haag zijn gehecht aan het groene karakter van de stad. De Haagse Stadspartij vindt bescherming en versterking van het groen van het grootste belang en wil natuur- en groengebieden in omvang laten groeien. Daarnaast wil de Haagse Stadspartij de onafhankelijke stadsecoloog terug, die de opdracht krijgt om de natuur te versterken, bedreigde plant- en diersoorten te beschermen en gunstige omstandigheden te creëren om ruimte te geven aan plant en dier.

De natuurgebieden krijgen de bescherming die ze verdienen en kunnen in eigendom en beheer worden overgedragen aan landschaps- en natuurorganisaties. Landschapsbeheer Zuid-Holland gaat samen met vrijwilligers en met financiële steun van de gemeente de duinen onderhouden.
De zee, het strand en de duinen vormen de grootste natuurparels van Den Haag en blijven strikt beschermd. De Haagse Stadspartij is tegen jaarrondexploitatie van de strandtenten, zodat de natuur zich na het hoogseizoen kan herstellen.

Ook in de bebouwde stad komt meer respect en ruimte voor natuur. Grote groengebieden, kleiner wijk- en buurtgroen, ecologische verbindingen, straatboombeplantingen en groen op begraafplaatsen moeten allemaal goed beheerd worden. Op wijk-, buurt-, en straatniveau worden inwoners gestimuleerd en ondersteund om natuurvriendelijke en groene initiatieven op te zetten. De gemeente gaat onderzoeken welke flora en fauna er in de toekomst kunnen terugkeren in de stad. Nieuwbouw direct grenzend aan groene gebieden is niet hoger dan boomhoogte. Er worden groene bufferstroken aangelegd tussen de bouwlocaties en de groengebieden.

De gemeente gaat in het vervolg met veel meer respect met bomen om. Daar waar mogelijk blijven bomen behouden. De bomen aan de Laan van Meerdervoort worden niet gekapt. Monumentale bomen worden voortaan vastgelegd in bestemmingsplankaarten, zodat daar geen gebouwen, wegen, trambanen en parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd. Er komt daarnaast een lijst van behoudenswaardige bomen. De herplantplicht bij bomenkap dient tot
gelijkwaardige vervanging te leiden. De hoeveelheid bomen willen we uitbreiden met meer aanplant. De kwaliteit van het bomenbestand wordt verbeterd door ziektes efficiënt te bestrijden en door een gevarieerde aanplant. Het onderhoud van het groen kan veel beter en vooral ecologischer. Het maaibeleid wordt eveneens op ecologische leest geschoeid, het gebruik van gif wordt uitgebannen. De Haagse Stadspartij wil de bestaande ecologische verbindingszones robuuster en groter maken.

De leefomstandigheden voor dieren en insecten in het Haagse groen dienen verbeterd te worden. De bijensterfte wordt aangepakt door te zorgen voor een grotere diversiteit aan planten, struiken en bomen, waaronder ook drachtplanten. Imkers worden geholpen bij het vinden van geschikte plekken in de stad voor bijenkasten. En er komt voorlichting over bijvriendelijk tuinieren.

B. Een stevig milieubeleid

Er is wereldwijd een ernstige milieu-, energie- en klimaatcrisis gaande. Den Haag kan als internationale stad en door haar ligging aan zee voorop lopen in het serieus nemen van de klimaatcrisis. De gemeente kan eigen energiewinning en woningisolatie door bewoners stimuleren. Daar waar hiervoor landelijke beperkingen bestaan, zal de gemeente met de bewoners lobbyen om eigen opwekking van energie op afstand mogelijk te maken. De gemeente kan het eenvoudig maken voor groepen bewoners om zelf onderling water, energie, warmte en internet te verdelen achter één aansluiting op het landelijk net.

Het plaatsen van zonnecellen of –collectoren op daken wordt ook bij VvE’s en huurderscollectieven mogelijk. Ook individuele huurders krijgen het recht om zonnecellen of
-collectoren te plaatsen. Op grotere schaal wordt de capaciteit van het stadsverwarmingsnet beter benut, uitgebreid en gekoppeld aan duurzame energiebronnen.

Recycling wordt gestimuleerd met meer gescheiden afvalstations in de wijken en de mogelijkheid om het gft-afval in aparte ORAC’s (ondergrondse afvalcontainers) in te zamelen. Ook wordt het mogelijk om bioafval af te geven bij buurtcomposteringsstations. Kringloopwinkels worden gekoppeld aan repaircafés en ruilkringen worden gestimuleerd. Het gebruik van plastic verpakking door winkels en supermarkten wordt aan banden gelegd.

Natuur- en milieueducatie zijn van groot belang bij het basis- en voortgezet onderwijs. Het door de Haagse Stadspartij ingediende “Eco-school”-initiatief wordt verder uitgebouwd door de gemeente.

De Haagse Stadspartij vindt het van groot belang om een uitstootreductie van kooldioxide (CO2) te realiseren van minstens 40% in 2020 en 80% in 2030. Daarvoor zijn versnelde investeringen in energiebesparing en duurzame energie vereist. Milieubeleid moet worden verankerd in alle sectoren van beleid. Zo is het belangrijk om bij het verkeersbeleid de uitstoot door het autoverkeer terug te dringen en in het bouwbeleid uit te gaan van duurzaam bouwen. Ook met het stimuleren van regionale voedselproductie kan er nog veel milieuwinst worden geboekt. Zeer belangrijk is verder dat het energieverbruik drastisch wordt verminderd. Het regenwater wordt waar mogelijk afgekoppeld van het rioolstelsel.
C. Lokaal voedsel bevorderen

Gezonde voeding is belangrijk. Met bewustwording over gezond voedsel, stadslandbouw en meer aandacht voor tuinieren kan dit gestimuleerd worden. Een aantal suggesties van de Haagse Stadspartij:

– Zet schoolprojecten op met jongeren uit verschillende culturen rondom voedsel en smaak.
– Scholen bieden gezonde voeding aan in de kantine in plaats van vette snacks.
– Betrek jongeren bij moestuin- en stadstuinprojecten.
– Braakliggende terreinen worden regelvrije zones waar met creativiteit en zelfbeheer bewoners zelf activiteiten mogen ontplooien zoals groente verbouwen.
– Stimuleer gevarieerd en ook vegetarisch voedsel in plaats van vlees en vis.
– De regionale voedseleconomie kan gestimuleerd worden door de producenten in het
Westland en het Oostland te verbinden met lokale afzetkanalen in Den Haag.
‐ Het stimuleren en ondersteunen van buurtinitiatieven op het gebied van kleinschalige voedselproductie.
‐ Stadsboerderijen inzetten voor kleinschalige voedselproductie, in samenwerking met buurtbewoners.
‐ Producenten en aanbieders (winkels, restaurants) van eerlijke en duurzame voedselproducten koesteren.
‐ Boeren uit omliggende gebieden hun producten rechtstreeks in de stad laten aanbieden (op onder andere markten).

D. Dierenwelzijn versterken

Gebruik van dieren voor vermaak wordt uitgebannen. Dierproefvrije schoonmaakmiddelen, ondersteuning van dierenambulances en dierenopvang en een goed dierenbeleid op de stadsboerderijen zijn belangrijk. Verwaarlozing en mishandeling van dieren wordt zeer streng aangepakt.

Overlast van dieren (door onder andere muizen, meeuwen en ratten) zal waar mogelijk diervriendelijk worden opgelost. De stadsecoloog wordt weer in ere hersteld en dient onderzoek te doen naar de oorzaken van overlast en het ontwikkelen van structurele oplossingen. In ieder geval kan er worden gezorgd voor meer afvalcontainers (ORAC’s) en voor vaker vuil ophalen. Ook kan er worden gezorgd voor beter groenbeheer en minder bouwen in het groen. Er komt een pilot om broodafval in te zamelen en te vergisten. Ook komt er een pilot om op plekken waar geen ORAC’S zijn het huisvuil ’s nachts op te halen onder andere om overlast door meeuwen te voorkomen.

De bio-industrie gaat niet alleen ten koste van miljoenen dieren, maar is ook zeer slecht voor het milieu. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie en kan in de kantine van het stadhuis en andere gemeentelijke gebouwen, zoveel mogelijk scharrel-, biologische-, en liefst vegetarische producten gebruiken. Daarnaast is het stimuleren van voorlichting op scholen
en het werven van vegetarische horeca wenselijk. De visserij op Scheveningen kan visvriendelijker worden door ligplaatsen en voorzieningen op de wal te gunnen aan vissers met een eco- en visvriendelijk keurmerk. Den Haag zet zich in om op Europees niveau de
natuurvriendelijke visvangst te promoten. We ondersteunen initiatieven die erop gericht zijn dat duurzaam en lokaal gevangen vis wordt verkocht bij de visafslag en in de Haagse winkels.

De Haagse Stadspartij wil meer en veilige hondenuitlaat- en uitrenplaatsen. Het opruimen van hondenpoep geschiedt ook in de groene gebieden. Honden worden zo veel mogelijk geweerd uit natuurgebieden die al sterk vervuild zijn (zoals de Bosjes van Poot) en in vogelbroedgebieden tijdens het broedseizoen.

Wat wil de Haagse Stadspartij verder?

*De bezuinigingen op boswachters terugdraaien
*Het aantal volkstuincomplexen uitbreiden
*Landgoed en landhuis Ockenburgh in samenspraak met de buurt opknappen en ontwikkelen
*Meer natuurspeelplaatsen
*Veel meer bomen en groen in dichtbebouwde wijken
*Stroken groen in beheer geven aan bewoners om er een groene oase van te maken
*Braakliggende terreinen omvormen tot groente- en fruittuintjes
*Een Groene Aanslag op het Blauwe Aanslagterrein
*Milieuoverlast en milieucriminaliteit worden veel strenger aangepakt.
*Zonnepanelen op het dak, groene daken en de opvang van regenwater stimuleren
*Overal in de stad publieke oplaadstations voor elektrische fietsen en auto’s
*Een extra isoleerprogramma voor huizen en gebouwen met aandacht voor een gezond binnenklimaat
*Walstroom voor de schepen in de Scheveningse haven om energie te besparen
*Betere afvalinzameling voor schepen in de haven
*Geen circussen met dieren of ander vermaak ten koste van dieren
*Braakliggende terreinen tijdelijk inrichten als hondenuitrengebied