Stedelijke Ontwikkeling en Wonen

2) Stedelijke Ontwikkeling en Wonen

A. Anders bouwen, minder leegstand

Hoewel de trek naar de stad naar verwachting aanhoudt, zal de bevolkingsgroei volgens het CBS op de langere termijn stagneren. De kredietcrisis laat zien dat ook economische groei niet meer vanzelfsprekend is. Steeds minder banen voor een groeiende bevolking kan tot grote problemen leiden. Daarnaast dwingt de klimaatcrisis ons om zuinig en duurzaam met de bestaande stad om te gaan. Het denken volgens het groeimodel is ten koste gegaan van onze omgeving (uitputten van natuurlijke rijkdommen van de aarde). Daarom zet de Haagse Stadspartij zich in voor cyclisch denken, onder andere door te kiezen voor het benutten van het bestaande. Door te kiezen voor renovatie en een actief beleid tegen leegstand kan bevolkingsgroei worden opgevangen, neemt de milieuoverlast af en voorkomen we verdere aantasting van de natuur en de open ruimte. Op die manier kan Den Haag haar karakter
behouden en gespaard blijven van verdichting door hoogbouw. Ook de sociale structuur blijft daardoor behouden.
De woningvoorraad kan door beter onderhoud en milieumaatregelen kwalitatief sterk verbeterd worden. Leegstaande kantoren kunnen worden omgebouwd tot bijvoorbeeld appartementen. De voormalige kantoren van de Belastingdienst op het Stationsplein worden onteigend door de gemeente en krijgen een nieuwe bestemming. Honderden woningen boven winkels staan leeg. Met een leegstandsverordening met boetes en een hogere OZB voor eigenaren van bedrijfspanden en een lagere OZB voor gebruikers, kan de leegstand ontmoedigd worden. Er komt een bouwstop voor kantoren, hotels en winkels zo lang het overschot aan lege gebouwen niet is weggewerkt.

De Haagse Stadspartij pleit voor rust aan de kust! Scheveningen is al druk genoeg rond de boulevard en het drieluik Bad-Dorp-Haven moet gerespecteerd blijven. Geen sprong over de haven; de haven moet vooral ruimte blijven bieden aan havengebonden bedrijvigheid. Kijkduin blijft een rustige en groene familiebadplaats. Het Zuiderstrand en het Noorderstrand houden het vrije uitzicht op zee. De achterliggende duinen (Westduinpark, Solleveld, Meijendel) zijn als Natura 2000-gebied streng beschermd. Bebouwing op het strand is dan ook uitgesloten. Geen strandhuisjes op het Zuiderstrand dus en de strandtenten op het Zuiderstrand en Noorderstrand blijven seizoensgebonden. Scheveningen Bad gaat niet op de schop, maar wordt in nauw overleg met bewoners en ondernemers gerenoveerd en verbeterd. De Pier is een private onderneming en het is aan initiatieven uit de markt om de Pier nieuw leven in te blazen. De gemeente heeft hierin een ondersteunende rol, en dient scherp toezicht te houden om verloedering tegen te gaan.

De Vlietzone heeft een landgoederenkarakter en is een belangrijk open, groen en waterrijk gebied tussen Vlietlanden en de Zwethzone. De Vlietzone willen we ontwikkelen tot groene buffer en het TNO-terrein bij Ypenburg wordt een stadspark. Park Arendsdorp en Landgoed Ockenburg zijn groene landgoederen en blijven gespaard van nieuwe bebouwing.

Bewoners in verschillende Haagse wijken ondervinden, mede door de verdergaande verstedelijking, in toenemende mate problemen met stijgend grondwater. De gemeente dient de oorzaken van de stijgende grondwaterproblemen goed in kaart te brengen en op te lossen.

B. Het Haagse karakter behouden

Cultureel erfgoed wordt meer gerespecteerd. De gemeente gaat een actief monumentenbeleid voeren, en ondersteunt het initiatief voor een herinneringsroute langs de Atlantikwall. Renovatie wordt het uitgangspunt en alleen als de noodzaak overtuigend is aangetoond, krijgt men toestemming voor sloop. Hoogbouw bij beschermde stadsgezichten,
langs de kust en in en rond parken en natuur zijn voor de Stadspartij uit den boze. Geen hoge torens in Scheveningen Haven dus, en renovatie van de theaters op het Spuiplein in plaats van een 70 meter hoog Spuiforum pal voor de Nieuwe Kerk. Het Spuiplein is belangrijk voor het programmeren van festivals en evenementen in de binnenstad en dient open te blijven. Het Lucent Danstheater is bovendien speciaal voor dans gebouwd en is één van de beste danstheaters ter wereld, en dient beschermd te worden.

C. Democratisch en eerlijk bouwen
De Haagse Stadspartij gelooft in een wijkgerichte ontwikkeling, samen met buurtbewoners. Wijkbewoners weten zelf het beste wat er speelt en hebben kennis en goede ideeën. Om die reden dienen bewoners veel sneller over bouwplannen te worden geïnformeerd en vanaf het begin mee te praten. De gemeentelijke Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) dient daarbij weer dienstbaar te worden aan de samenleving. Eigen initiatief van inwoners, onder andere
‘zelfbouw’, wordt gestimuleerd. De invloed van ‘de betonlobby’ wordt drastisch
teruggedrongen.

D. Sociaal en betaalbaar woonbeleid

De Haagse Stadspartij streeft naar betaalbaar wonen in alle delen van de stad. Het feit dat veel mensen met een goed inkomen in sociale woningen wonen (scheefwonen) is geen probleem, maar geeft juist aan dat betaalbare woningen geliefd en schaars zijn. De Haagse Stadspartij wil een halt toeroepen aan het verder slopen van sociale woningbouw en pleit voor renovatie. Er komen meer mogelijkheden om kleine en goedkope woningen te bouwen.

Huisjesmelkers en uitbuiters op de woningmarkt zullen gericht en stevig aangepakt worden. De Haagse Pandbrigade moet beschaafder gaan opereren en ook nazorg leveren aan slachtoffers van huisjesmelkerij. Huisuitzetting door schulden wordt zoveel mogelijk voorkomen door proactief handelen van de gemeente. Opzettelijke leegstand van woningen is onacceptabel en eigenaren van dergelijke panden zullen niet beschermd worden tegen kraakacties. Er is meer dak- en thuislozenopvang nodig o.a. door voortzetting van het project Den Haag Onder Dak en door het aanbieden van goede dagbesteding gericht op het zo snel mogelijk weer aan de maatschappij mee kunnen doen.

E. Gevarieerd wonen

Voor allerlei woonvormen en doelgroepen is gevarieerde huisvesting nodig, zoals wonen op water, wonen op wielen, voor jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, en voor rijk en arm. De lange wachtlijst voor een woonwagenstandplaats dient te worden weggewerkt. Er komt meer aandacht voor de vraag naar huisvesting van (culturele) woongroepen. Ook de mogelijkheden om senioren in wooncomplexen samen met hun kinderen en kleinkinderen te laten wonen, worden uitgebreid. Er komen meer nultredenwoningen beschikbaar voor ouderen en mindervaliden.

Het kamertekort kan aangepakt worden door in leegstaande kantoren kamerbewoning te realiseren. Voor starters dienen er meer woningen beschikbaar te komen. Ook studenten verdienen meer en betere huisvesting, evenwichtig over de stad verspreid. De aantrekkelijkheid van woonwijken kan worden vergroot door milieuvriendelijke bedrijvigheid in woonwijken toe te staan en de sociale–, horeca- en culturele voorzieningen in de wijk te stimuleren. Dit mag echter niet leiden tot overlast die ten koste gaat van het woongenot. Grotere woningen voor gezinnen kunnen worden gerealiseerd door het behoedzaam optoppen en samenvoegen van bestaande woningen.

Wat wil de Haagse Stadspartij verder?

*Geen verstedelijking van Scheveningen Haven en het Zuiderstrand
*De welstandscommissie mag niet worden afgeschaft
*Behoud van wederopbouwarchitectuur en industrieel erfgoed
*De Allerheiligst Sacramentskerk wordt een gemeentelijk monument
*Maakhaven in Laakhaven en de school in de Ketelstraat worden gemeentelijk monument
*De Bomenbuurt, Bloemenbuurt, en Vruchtenbuurt worden beschermd stadsgezicht
*Dakopbouwen worden met respect voor de omgeving ingepast
*Het grachtenkarakter van de binnenstad wordt versterkt
*Bouw-, kap- en sloopplannen worden aan de direct omwonenden aangekondigd
*Gemeenteberichten over vergunningen worden niet alleen op internet, maar ook weer wekelijks in de Posthoorn gepubliceerd
*De Woonkrant verschijnt behalve op internet ook weer op papier
*De wachtlijsten bij de opvang van zwerfjongeren en dakloze gezinnen worden weggewerkt