Democratie en Media

1) Democratie en media

 

A. Directe betrokkenheid van alle Hagenaars

 

De Haagse Stadspartij staat voor directe betrokkenheid van de Hagenaars bij alle beslissingen van de gemeente die hen direct of indirect aangaan. Geen voldongen feiten achteraf, maar inwoners al laten meepraten bij de voorbereiding van de besluitvorming. De gemeente stimuleert het meedenken en reageert niet angstig, onverschillig of afhoudend op plannen

en ideeën uit de stad. Iedere Hagenaar moet weten dat zijn mening telt en dat zijn kennis van buurt en stad nodig is om tot goed beleid te komen. Uitgangspunt hierbij is dat we elkaars standpunten respecteren en bereid moeten zijn daar met elkaar uit te komen, zonder iemand uit te sluiten.

De Haagse Stadspartij wil dit als volgt aanpakken:

Discussies met betrokkenen opstarten zodra de gemeente begint met de voorbereiding van beleid. De kwesties die de gemeente wil gaan aanpakken ruimhartig en goed toegankelijk publiceren met openbare inzage in alle ter zake doende stukken. Daarnaast ruime mogelijkheden bieden voor Hagenaars om zelf kwesties op de agenda te zetten.

 

B. Integer bestuur

 

Iedere schijn van belangenverstrengeling bij wethouders, raadsleden en ambtenaren is voor de Haagse Stadspartij uit den boze. Vriendjespolitiek, dubieuze nevenfuncties en ambtelijke corruptie moeten worden uitgebannen. Hetzelfde geldt voor de doofpot- en

loyaliteitscultuur binnen de gemeente. Een goede aanpak hiervan vereist openheid, alertheid en actieve handhaving van alle regels en wetten op dit gebied. Daarnaast moet

klokkenluiders de mogelijkheid worden geboden om veilig en zonder represailles aan de bel te trekken.

 

C. Stimuleren lokale media en internet

 

Onafhankelijke en diverse media zijn onmisbaar voor een goed functionerende democratie. De toegang tot internet moet voor iedere Hagenaar gegarandeerd zijn. Gemeentelijke websites dienen toegankelijk te zijn voor visueel gehandicapten.

 

Geld dat beschikbaar is voor lokale pers, tv, nieuwsblogs en radio komt terecht bij media die openstaan voor diverse meningen en invalshoeken, en die onafhankelijke journalistiek bedrijven. Er gaat geen subsidie naar commerciële media.

 

D. Transparante informatie, open data en open source

 

De Wet Openbaarheid Bestuur wordt in Den Haag omgedraaid: niet de burger vraagt om openbaarmaking, maar de gemeente maakt alles dat openbaar mag zijn automatisch openbaar – voor zover mogelijk zowel in ruwe datavorm als in een eenvoudig voor de leek toegankelijke vorm. Daarvoor wordt een open data portal ingericht. De gemeente streeft in- en extern zo veel mogelijk naar het gebruik van open standaarden. Door dergelijke

 

overheidsinformatie als open data beschikbaar te stellen, geeft de gemeente Den Haag een impuls aan de ontwikkeling van nieuwe informatiediensten, voor wie deze data een belangrijke grondstof vormen. Tevens voorkomt de gemeente Den Haag dat bedrijven die informatie nodig hebben, vertrekken naar plaatsen waar deze informatie eenvoudiger en goedkoper te verkrijgen is.

 

De Haagse Stadspartij wil dat de gemeente Den Haag geleidelijk overstapt op vrije en open software. Wanneer de overheid gebruik maakt van open source software, wordt leveranciersafhankelijkheid voorkomen. En dan kan maatwerk door andere partijen dan de leverancier worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot lagere ICT-kosten, meer controle op wat programmatuur werkelijk doet en uitwisseling met andere steden in binnen- en buitenland als dat bijdraagt aan onze internationale positie als stad van vrede en recht. Alle software die Den Haag gebruikt en ontwikkelt, is voor iedereen vrij beschikbaar.

 

De Gemeente zorgt voor voldoende plaatsen waar Hagenaars zonder financiële drempels het internet op kunnen (Wi-Fi o.a.), en kennis kunnen nemen van relevante gemeentelijke informatie in de gedrukte media. Bibliotheken, buurthuizen, wijk- en dienstencentra, stadsdeelkantoren en andere openbaar toegankelijke ruimten bieden deze services. Gemeentelijke diensten blijven te allen tijde aanspreekbaar en bereikbaar voor mensen zonder internet.

 

Er komt plakrecht. Er wordt daadwerkelijk ruimte geboden om je mening en non- commerciële aankondigingen aan te kunnen plakken in de openbare ruimte.

 

E. Den Haag Demonstratiestad

 

Den Haag is door de aanwezigheid van ambassades, de regeringszetel, het parlement, verschillende wereldorganisaties en het koningshuis een bijzondere stad. Het betekent ook dat demonstraties aan de orde van de dag zijn. De Haagse Stadspartij wil dat individuen en groepen die in de stad van recht en vrede komen demonstreren gastvrij behandeld worden. Een overkill aan inzet van politie bij demonstraties is intimiderend en gaat ten koste van het politiewerk in de wijk. Dit moet worden voorkomen. De Haagse Stadspartij streeft naar meer begrip van de politie voor ludieke acties en spontane demonstraties. De-escalerend optreden wordt daarbij het uitgangspunt.

 

F. Privacy

 

Het lijkt er steeds meer op dat de overheid haar burgers niet meer vertrouwt en op steeds grotere schaal technische surveillancemiddelen inzet. Dat is een ontwikkeling die de Haagse Stadspartij afkeurt. Camera’s in de openbare ruimte verminderen de criminaliteit niet. Dergelijk toezicht leidt maar al te vaak tot verplaatsing van criminaliteit en een vals geloof in veiligheid. Alleen indien de openbare orde ernstig in het geding is kan de inzet van camera’s overwogen worden. Persoonlijke data die de gemeente verzamelt, blijven zo kort mogelijk bewaard en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze verzameld zijn. Opslag van data van burgers door de gemeente mag alleen wanneer de databestanden zijn aangemeld, de burger op de hoogte is gebracht en er een wettelijke bevoegdheid voor is.

 

 

Preventief fouilleren lost ook geen criminaliteit op.

 

In Den Haag wordt de vraag om identificatie alleen gesteld als er sterke aanwijzingen zijn van criminele activiteiten. Het zonder aanwijzingen vragen om identificatie is onwettig. Wie weigert vingerafdrukken en/of andere biometrische gegevens af te staan voor een ID of paspoort krijgt een speciaal identiteitsbewijs van de gemeente Den Haag om in ieder geval te kunnen werken, wonen en/of zorg te ontvangen.

 

Wat wil de Haagse Stadspartij verder?

*De spreektijd voor burgers in de gemeenteraad uitbreiden

*De spreektijd van raadsleden niet limiteren

*Raadsvergaderingen vaker op locatie

*Het stimuleren van referenda bij grote projecten

*Het stimuleren van burgerinitiatieven en internetpetities

*Een kinderombudsman

*Een volledig van politiek en bestuur onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften

*Een ombudsman die meer gezag, juridische kennis, menskracht en bevoegdheden krijgt

*Een Rekenkamer die gevraagd en ongevraagd onderzoek mag doen en zwaarwegende adviezen mag geven

*Wijkkranten en wijkmedia ondersteunen

*Meer zendtijd voor mensen en organisaties uit de stad op de lokale radio en tv

*Een onafhankelijke redactie van de Stadskrant

*Een lokaal debatcentrum

*Raadsonderzoek over de besluitvorming rond het Spuiforum