Veiligheid en leefbaarheid

4) Veiligheid en leefbaarheid

A. Voorkomen en aanpakken criminaliteit

De Haagse Stadspartij wil criminaliteit zoveel mogelijk voorkomen en verminderen. Een groot deel van de criminaliteit is verbonden aan het gebruik van (hard)drugs, verveling, machogedrag, psychische problematiek en armoede. Een groot deel van de druggerelateerde criminaliteit kan worden voorkomen met gebruikersruimtes, gecontroleerde verstrekking van hard- en softdrugs en regulering van wietteelt, -productie en -handel. De criminele organisaties achter de drugshandel zullen daarmee verdwijnen en verslaafden zullen sneller in behandeling kunnen worden genomen. Criminaliteit kan verder worden teruggedrongen door een betere opvang van daklozen, aanpak en voorkoming van armoede en uitsluiting, en een betere opvang van mensen met een psychische stoornis. De Haagse Stadspartij wil daarnaast meer erkenning en aandacht voor online criminaliteit.

Politiewerk wordt bemoeilijkt door de enorme bureaucratie. Dit kan zodanig worden veranderd dat de agent meer toekomt aan het werk op straat en in de wijken. Vooral de
wijken buiten het centrum hebben behoefte aan meer aandacht en toezicht. De wijkagent heeft zicht op de wijkproblemen en verdient daarom een belangrijke rol bij het sociale- en welzijnsbeleid van de stadsdelen. De wijkagent kan beter opgeleid worden en verdient meer waardering van de politieorganisatie. Bij de aanpak van criminaliteit is het belangrijk dat de politie samen met de buurt optrekt en er voldoende vertrouwen is in de politie. Dat betekent in de eerste plaats een uitmuntende service van de politie als het gaat om het doen van aangifte en het opsporen van daders en delicten. De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk dat de politie meer en langdurig investeert in goede verhoudingen met de buurt.
Maar vooral wil de Haagse Stadspartij een dienstbare en toegankelijke politieorganisatie die
meer op straat aanwezig is, minder in de auto rondrijdt en een minder repressieve houding aanneemt. De wijkbureaus van de politie gaan ´s avonds weer open.

Het is een hardnekkig misverstand dat de criminaliteit toeneemt. Zo blijkt de criminaliteit in Den Haag al jaren achtereen spectaculair te dalen. Terwijl de veiligheid toeneemt, neemt het gevoel van onveiligheid vaak toe. Beeldvorming in de media en maatregelen als cameratoezicht versterken dat gevoel. Ook het veelvuldig inzetten van helikopters en drones als opsporingsmiddel is in de ogen van de Haagse Stadspartij niet efficiënt en leidt tot onnodige overlast en angst.

Controledrift en betutteling door de overheid ondermijnen het vertrouwen van de burger in het gezag. De politie zou bij kleine overtredingen tactvoller kunnen opereren en zal zo meer gezag, respect en vertrouwen verdienen. Disproportioneel en/of selectief (racistisch) politieoptreden dient open besproken te worden en te worden teruggedrongen.

Bestrijding van vrouwenhandel en huiselijk geweld hebben prioriteit in het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Naast de vrouwenopvang blijft ook de mannenopvang bestaan.

B. Werken aan leefbaarheid

Het onderhoud van de stedelijke ruimte laat veel te wensen over. Alle wijken worden voortaan jaarlijks onderworpen aan een buurtschouw waarbij de gemeente met bewoners de staat van de wijk inventariseert en actie onderneemt. In plaats van investeren in steeds meer handhavers investeert de gemeente in meer structureel onderhoud.

In dichtbevolkte wijken met veel hoogbouw en portiekwoningen hebben ORAC’s de voorkeur, en anders moet het huisvuil vaker worden opgehaald. Organisaties als scholen, winkels, horeca, culturele- en sportverenigingen moeten gewezen worden op hun verantwoordelijkheid in het schoonhouden van hun omgeving.

Een goed en prettig ingerichte stad is positief voor de leefbaarheid. Meer groenvoorzieningen, betere wandelpaden en bankjes zijn belangrijk.

Jongeren moeten niet voortdurend als criminele hangjongeren worden gezien en opgejaagd. Als jongeren samen met buurtbewoners hun plekken zelf mogen bouwen, inrichten en beheren, ontstaat er veel meer betrokkenheid en minder verveling en vandalisme.
Veroorzakers van vernielingen dienen de schade te vergoeden. Als thuiswonende jongeren zich hebben misdragen, worden zij en hun ouders verantwoordelijk gesteld en aangesproken om voor (materieel) herstel te zorgen.
Huiseigenaren, zoals woningcorporaties, dienen door de gemeente streng te worden
aangepakt bij het slecht onderhouden van woningen.

Vaak wordt er in Den Haag gesloopt en blijft het sloopterrein jarenlang braak liggen. Dit kan voorkomen worden door pas een sloopvergunning te verstrekken als de bouwvergunning verleend is en de bouw zeker is.

Wat wil de Haagse Stadspartij verder?

*Hardere aanpak van vrouwenmishandeling en gedwongen prostitutie
*Terugdringen van geweld binnen relaties
*Betere aanpak van oplichting, vastgoedfraude en illegale bouw
*Veel meer inzamelcontainers voor plastic
*Papier-, glas-, plastic- en overige afvalbakken vaker legen
*Huisvuilkalender weer op papier, niet alleen op internet
*(Meer) grote groencontainers per straat beschikbaar stellen
*Ondergrondse afvalopslag uitbreiden
*Meer plaskruizen en vrouwentoiletten in de uitgaansgebieden
*Openbare toiletten weer terug in de openbare ruimte