Verkeer en vervoer

5) Verkeer en vervoer

A. Een duurzaam verkeersbeleid

De Haagse Stadspartij pleit voor emissieloze mobiliteit als uitgangspunt van het verkeersbeleid met prioriteit voor het openbaar vervoer, de fiets en de voetganger. De stad dient niet langer op de auto te worden ingericht. De auto geeft veel problemen op het gebied van milieu, parkeren, bereikbaarheid en leidt tot overlast en verkeersonveiligheid. Bij het mobiliteitsbeleid zijn verbetering van de duurzaamheid en de kwaliteit van de leefomgeving de belangrijkste doelen. De verkeersinfrastructuur hoort bij nieuwe bouwplannen eerst goed geregeld te zijn en mag nooit een sluitpost zijn. Voor bijvoorbeeld Scheveningen wil de Haagse Stadspartij eerst een goed integraal verkeersplan, voordat er nieuwe bouwplannen ontwikkeld worden.

B. Fijnmazig en betaalbaar openbaar vervoer

In tegenstelling tot wat de bedoeling is, neemt het aandeel openbaar vervoer in ons stedelijk vervoer af. Die negatieve trend moet worden gekeerd. Er moet niet alleen in Randstad Rail geïnvesteerd worden, maar ook in de gewone tramlijnen en in een fijnmaziger en flexibeler netwerk. Veel lijnen lopen nu door het centrum met capaciteitsbeperking tot gevolg. Met meer lijnen om het centrum heen neemt de capaciteit toe, ontstaan er meer vervoersverbindingen en wordt de keuze voor openbaar vervoer (OV) aantrekkelijker. OV- haltes dienen voor iedere Hagenaar binnen vijfhonderd meter van de woning aanwezig te
zijn met minimaal om de tien minuten OV-aanbod. Den Haag is nu de enige stad met een sneeuwnet, wat betekent dat vier tramlijnen uitvallen bij sneeuwval. De Haagse Stadspartij wil véél meer verwarmde wissels, zodat alle tramlijnen ook bij hevige sneeuwval in dienst blijven. Er wordt een overstapgarantie ingevoerd op de laatste tram- en busritten. Om het uitgaansleven te verbeteren zouden de belangrijkste OV-verbindingen (inclusief Randstad Rail) doordeweeks tot 2 uur ’s nachts moeten worden aangeboden.

Het openbaar vervoer kan veel goedkoper. Het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers met een Ooievaarspas is een groot succes en kan stapsgewijs uitgebreid worden, onder andere voor kinderen. Er komt een pilot waarbij mensen zonder auto een goedkoop OV- abonnement kunnen aanschaffen. Alle trams en bussen worden geschikt gemaakt voor de mindervalide reizigers. Er komen meer conducteurs in de tram en bus- en trambestuurders moeten servicegerichter worden. Het doortrekken van tram 11 naar het Norfolkterrein heeft te weinig vervoersrendement en kan worden geschrapt. Lijn 11 moet juist de andere kant op en worden doorgetrokken richting Binckhorst en Station Voorburg. De bewegwijzering en informatie op het Centraal Station kan veel beter. Het gemis aan rechtstreekse internationale treinverbindingen met Duitsland, België en Frankrijk is nadelig voor Den Haag. Dit verdient verbetering.

C. Ruimte voor de fiets

De Haagse Stadspartij wil meer fietsenstallingen en meer doorgaande fietsroutes, bij voorkeur niet langs drukke wegen. Zo veel mogelijk fietspaden worden vrijliggend, met voldoende breedte en voldoende opstelruimte bij kruispunten. Zo moet je als fietser veilig door de hele stad en met name in het stadsdeel centrum kunnen fietsen. Maar ook aan de rand van de stad kan het fietsgebruik gestimuleerd worden, met bijvoorbeeld ‘Park en Bike’ bij P & R-terreinen. Fietsroutes worden niet ten koste van bomen aangelegd. Integendeel, langs fietsroutes komen bomen om het fietsen te veraangenamen. Er komt veel meer aandacht voor het onderhoud van fietsstroken en fietspaden (denk aan losliggende tegels, kieren, gaten, etc.). Bij bewaakte fietsenstallingen van ‘Biesieklette’, bij supermarkten en in winkelgebieden kunnen bakfietsen worden gehuurd door mensen die boodschappen willen doen, naar het strand gaan of met de kinderen op pad willen. Bij de Haagse Markt komt een gratis Biesieklette. Meer (gratis) fietsstallingen in woonwijken, maar ook in wijkcentra, uitgaansgebieden en vooral in het centrum is wat de Haagse Stadspartij voor ogen heeft. Er komen door de hele stad meer mogelijkheden om leenfietsen te gebruiken, onder andere de OV-fiets. Door de gemeente in beslag genomen fietsen worden wit gespoten en opnieuw als gratis leenfiets ingezet. Zo lang er onvoldoende stallingsruimte is worden fietsen überhaupt niet in beslag genomen door de gemeente. Bezorgdiensten van boodschappen schakelen over op de bakfiets.

D. Mindervaliden en mobiliteit

Stoepen en straten worden beter begaanbaar voor mindervaliden. Nog steeds zijn lang niet alle hoeken van de straten afgeschuind en blijft het voor mensen in rolstoelen, met scootmobiels en rollators vaak nog een hele klus de overkant van de straat te bereiken. Ook terrassen belemmeren vaak de mobiliteit van mindervaliden. Ook fietsers kunnen meer rekening houden met kwetsbare mindervaliden op straat.

E. Minder auto’s

Het massale gebruik van de auto in en naar de stad wil de Haagse Stadspartij zoveel mogelijk beperken en beter spreiden over de stad. Beperken door meer ‘park en ride’ voorzieningen aan de rand van de stad met goedkope OV-verbindingen naar het centrum (en in de zomer naar het strand). Ook het gebruik en de toegankelijkheid van de Malieveldgarage wordt verbeterd.

Beter spreiden van het autoverkeer is noodzakelijk om filevorming en stagnatie te voorkomen en te beperken. Dit kan door de verbindingen en inprikkers tussen het stedelijk wegennet en het rijkswegennet evenwichtig te verdelen. Onnodig veel doorgaand verkeer rijdt nu aan één kant door het centrum en over de Centrumring. De geplande Rotterdamsebaan ligt te dicht naast de Utrechtsebaan en zal aan de noordoostelijke kant van het centrum tot nog meer stagnatie leiden met negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit. Deze honderden miljoenen kostende inprikker is de Haagse Stadspartij een doorn in het oog en wordt geschrapt.

Langs de Noordwestelijke Hoofdroute wordt veel overlast ondervonden van het autoverkeer. Om die reden ondersteunt de Haagse Stadspartij de Nota van U itgangspunten voor de Noordwestelijke Hoofdroute van de bewoners. De Haagse Stadspartij zet zich in om de verkeersknelpunten op het gebied van leefbaarheid, oversteekbaarheid en veiligheid in de hele stad, samen met de bewoners op te lossen. De westkant van de centrumring wordt verlegd van de huidige route over de Laan Copes van Cattenburgh naar het Telderstracé.

De Haagse Stadspartij is voor een uniforme betaald parkeerregeling voor de hele stad om de schaarse ruimte beter te verdelen, de duidelijkheid te bevorderen en waterbedeffecten te voorkomen. Het huidige betaald parkeerbeleid wordt gekenmerkt door het steeds weer verplaatsen van de parkeerdruk, een wirwar van verschillende regelingen en rechtsongelijkheid. Voor mantelzorgers en hulpverleners komt een vrijstelling. De bezoekersparkeerregeling wordt iets verruimd. Met een duidelijk en strikt parkeerbeleid kan het autogebruik verder afnemen. Mensen zonder auto kunnen ontheffing vragen van de parkeernorm bij nieuwbouw. De Haagse Stadspartij wil ook graag dat er meer deelauto’s komen. We zijn fel tegen nieuwe openbare parkeergarages in het centrum zoals onder het Tournooiveld en bij het Scheveningse Veer.

De Haagse Stadspartij wil kantoren, kerken, moskeeën, supermarkten, warenhuizen en bedrijven bewegen om mobiliteitsbeleid te ontwikkelen met als doel om de auto zoveel mogelijk te laten staan. O.a. door het fietsparkeren sterk te verbeteren.

F. Schone lucht

De Haagse Stadspartij is voor een gezonde leefomgeving in alle Haagse woonwijken. Maar liefst drie Haagse straten staan bij de landelijke metingen van Milieudefensie in de top tien van vuile straten. Vooral langs de centrumring is de lucht door het drukke verkeer het smerigst met alle gevolgen voor de gezondheid. Stagnerend verkeer en files dragen sterk bij aan de vervuiling. De Haagse Stadspartij wil daarom de verkeersdruk niet alleen
verminderen, maar ook beter spreiden over de stad. Het doorgaand verkeer wordt gebundeld op stedelijke hoofdwegen en geweerd uit woonwijken. Voor stadsritten wil de Haagse Stadspartij stevig inzetten op emissieloze mobiliteit als OV en fiets.

De Haagse Stadspartij wil de slechte luchtkwaliteit bij de bron aanpakken en de uitstoot van roet en fijnstof verminderen met het volgende pakket:

Voor de korte termijn:
– De milieuzone voor vervuilende bestelauto’s en scooters in het centrum uitbreiden tot het gebied binnen de centrumring.
– Er komt een stadsdistributiecentrum aan de rand van de stad om het vrachtvervoer en de sterk groeiende pakketbezorging met busjes terug te dringen en efficiënter te maken.
– Lagere maximum snelheden: 80 km op de snelwegen (Utrechtsebaan) door de stad, 50 km op stedelijke hoofdwegen en 30 km in alle woonwijken.
– Op een stelsel van doorgaande stedelijke hoofdwegen wordt de doorstroming bevorderd om de uitstoot tot een minimum te beperken.
– Korte autoritten kunnen ontmoedigd worden door hogere parkeertarieven.
– Stevig inzetten op emissieloze vormen van vervoer zoals elektrisch rijden op duurzaam opgewekte stroom.
– De uitrol van elektrische oplaadpunten moet voorrang krijgen. Deze voorziening combineren met lantaarnpalen of parkeermeters.
– De aanleg van doorgaande vrijliggende fietspaden van het centrum naar stadsdelen en randgemeentes nodigt uit om ritjes tot vijf kilometer zoveel mogelijk met de fiets te doen.
– Fietsers krijgen een groene golf op sterroutes en voorrang in woonwijken.
– Veilige oplossing voor fietsers en voetgangers over de Grote Marktstraat en het Spui en bij de Haagse Markt.
– Investeren in goede (gratis) fietsparkeeroplossingen bij stations en adequate
(kort)parkeeroplossingen in de binnenstad.

En voor de lange termijn:
– Autoluwe woonwijken en binnenstad: doorgaand autoverkeer zoveel mogelijk uit Haagse woonwijken weren. Met verkeerstechnische oplossingen als inprikkers de verkeersdruk beter verdelen over de stad. Vanaf deze inprikkers kan het verkeer via stedelijke hoofdwegen naar woonwijken geleid worden.

G. Veilig verkeer

Het aandeel fietsongevallen met ouderen is de afgelopen jaren flink toegenomen. De gemeente kan onder andere met rijvaardigheidstrainingen, fietstrainingen en scootmobiel- trainingen de veiligheid voor ouderen in het verkeer verbeteren. Bij wegopbrekingen moeten de omleidingen ook voor fietsers en voetgangers goed en veilig zijn. De aanpak van de verkeersonveiligheid veroorzaakt door afslaande vrachtauto’s en foutparkeren heeft prioriteit. Daarnaast moet er extra aandacht zijn voor verkeersveiligheid rond scholen. De Haagse Stadspartij wil minder sluipverkeer in woonwijken. En ook het verkeersonveilige en lawaaiige gedrag door automobilisten en scooterrijders aanpakken. Brommers, scooters en snorscooters weren van fietspaden.
H. Vervoer over water

Het vervoer over water kan een vervoersalternatief zijn en is toeristisch aantrekkelijk. De grachten en de kanalen kunnen geschikt gemaakt worden voor de scheepvaart. Het herstellen van de vaarverbinding van de Vliet naar de zee via Scheveningen haven zal onderzocht worden. Net als de doorgaande vaarverbindingen naar Loosduinen en het Westland. De Haagse Stadspartij bepleit de inzet van watertaxi’s. We willen meer aanlegplaatsen voor kano’s, plezierboten en fluisterboten, ook op de Dunne Bierkade. De draaibrug bij de Hemsterhuisstraat wordt hersteld en gaat weer open.

Wat wil de Haagse Stadspartij verder?

*Beter openbaar vervoer naar Leiden en het Westland
*Elk bejaarden- en verzorgingstehuis heeft een bus- of tramhalte in de nabijheid
*Bij nieuwbouwprojecten gaat een fietsstallingsnorm gelden
*Fietspaden en trambanen sneller sneeuwvrij maken
*Geen uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport
*De autoluwe binnenstad uitbreiden
*Een jaarlijkse autoloze zondag
*Minder openbare parkeergarages in de binnenstad (onder andere de Lutherse
Burgwalgarage en de Markthofgarage sluiten)
*Een tweede en derde auto per huishouden betekent hogere parkeertarieven
*De gehanteerde parkeernorm bij bouwprojecten moet worden aangescherpt en nageleefd
*Een veilig strand voor honden en kinderen, dus geen auto’s op het strand
*Mooiere stallingsruimtes voor scootmobiels
*Meer algemene gehandicaptenparkeerplaatsen