Integratie en emancipatie

6) Integratie en emancipatie

A. Aan de slag met integratie

We zijn in Den Haag van oudsher gewend om met verschillende culturen samen te leven. Momenteel is Den Haag een internationale stad met wereldburgers uit zeker 140 landen.
Den Haag is ook altijd een stad geweest met veel verschillen tussen rijk en arm. De Hagenaar is gewend hiermee om te gaan en is tolerant. En dat is belangrijk, want zonder tolerantie kunnen mensen niet samenleven. De meeste mensen zijn goed geïntegreerd in de Haagse samenleving. De overgrote meerderheid van de Haagse bevolking is en wordt redelijk tot goed opgeleid, heeft werk, spreekt de taal en participeert volop in de samenleving. Problemen ontstaan als groepen en individuen achterstanden oplopen op sociaal, economisch en cultureel gebied. Integratieprojecten kunnen beter en effectiever. Het gaat daarbij niet alleen om mensen uit andere culturen in de arme wijken, maar ook om eenzaamheid in de rijkere wijken en uitsluiting door armoede, ouderdom of ziekte. Migranten dienen niet als slachtoffer, maar als volwaardige burger van de stad te worden gezien. Er dient beter samengewerkt te worden door scholen, sport- , kunst-, en welzijnsinstellingen, waarbij de gemeente de samenwerking op wijkniveau faciliteert en
stimuleert. Initiatieven van burgers en zelforganisaties op het gebied van integratie dienen te worden ondersteund.

De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk dat iedereen de Nederlandse taal kan lezen, schrijven en spreken. Nieuwkomers moeten geprikkeld worden om onderwijs te volgen met verschillende instapniveaus en doorstromingsmogelijkheden. Migranten en expats die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven, dienen dit taalonderwijs net als de analfabete autochtoon te volgen. Buurtkamers kunnen goed werk doen door taalles aan te bieden. Taal in de Buurt wordt voortgezet met een goede aansluiting op vervolgonderwijs. Ook kunnen nieuwkomers in contact worden gebracht met Nederlandse kunst en cultuur, bijvoorbeeld met gidsen van het Gilde en met inschakeling van de cultuurankers in de wijken. Er komt actief beleid voor het vinden en begeleiden van ‘verborgen vrouwen’. Verder krijgt iedereen voldoende kansen op vervolgonderwijs, stages en werk.

De arbeidsmigratie uit de Midden- en Oost-Europese landen mag niet leiden tot uitbuiting, arbeidsverdringing en overlast. De huisvesting van deze groepen door de werkgever leidt tot afhankelijkheid en uitbuiting en is een taak van de woningcorporaties.

Veel integratieproblemen zijn eigenlijk armoedeproblemen. Sociaaleconomische ongelijkheid en armoede dienen dan ook hard te worden aangepakt. Dit betekent meer werk en doelgerichter onderwijs voor de lagere inkomensklassen. De Haagse Stadspartij wil in arme wijken publieke voorzieningen creëren die het leven goedkoper maken zoals gratis Wi-Fi. De bibliotheken komen weer terug in deze wijken.

B. Harde aanpak van discriminatie

Discriminatie moet hard worden aangepakt met actief politieoptreden en lagere drempels voor het doen van aangifte. Met bedrijven worden afspraken gemaakt, want vooral op de werkvloer en in de horeca vindt nog veel discriminatie plaats. Religie blijft een privézaak en mag niet leiden tot discriminatie van vrouwen, homo’s of andere groepen. Iedereen die zich in Den Haag bevindt wordt gelijk behandeld, is Hagenaar, maar heeft ook recht op zijn eigen cultuur. Gesloten culturen kunnen echter leiden tot problemen als eerwraak, gedwongen huwelijken, het opsluiten van vrouwen, etc. Dit moet voorkomen en aangepakt worden. Ook komt er een intensieve aanpak om radicalisering te herkennen en te voorkomen.

Het homobeleid moet worden voortgezet met goede voorlichting en het aanpakken van discriminatie van lesbo’s, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Scholen kunnen hier veel aan doen met goede voorlichting en het samen met scholieren opzetten van projecten. De politie wordt beter getraind in het herkennen en aanpakken van geweld en discriminatie op dit gebied. Goede opvang van bedreigde LHBT’s blijft noodzakelijk. Ook voor roze senioren komt er meer aandacht bij zorginstellingen en meer roze woongroepen worden mogelijk gemaakt. In de sport, bij werkgevers en religieuze instellingen wordt gewerkt aan meer
begrip voor LHBT’s. Samen met homomannen en lesbische vrouwen uit de migrantengemeenschap wordt specifieke voorlichting, hulpverlening en beleid ontwikkeld.

C. Een humane internationale stad

Problemen die expats ondervinden met de overheid op het gebied van bijvoorbeeld zorg en huisvesting vanwege bureaucratische regels, moeten worden opgelost. Het streven naar een
internationale stad mag niet ten koste gaan van het karakter van Den Haag, of overlast geven voor de Haagse bevolking. De ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’ moet meer inhouden dan alleen het aantrekken van organisaties die werkgelegenheid bieden. Zo zou Den Haag kunnen bijdragen aan het opleiden van mensen uit landen waar vrede en recht (nog) niet vanzelfsprekend zijn. Ook zou Den Haag kunnen bijdragen aan de uitwisseling van Hagenaars met specifieke kennis naar andere landen.

D. Inzetten op emancipatie

Er zijn in Den Haag nog steeds te weinig vrouwen economisch zelfstandig. Vrouwen- en meisjesemancipatie hebben daarom nog steeds veel aandacht nodig. Wat betreft opleiding en hogere functies kunnen vrouwen meer worden aangemoedigd en gefaciliteerd met onder andere:

– Meer mogelijkheden om vanuit een uitkeringssituatie een volwaardige opleiding te kunnen volgen.
– Betere doorstroming naar hogere vormen van onderwijs.
– Meer mogelijkheden voor werkzoekenden om een eigen bedrijf op te zetten.
– Te streven dat de helft van de hogere functies bij de gemeente door vrouwen vervuld wordt.

Voor migrantenmeiden streven we naar de mogelijkheid om ook in hun eigen wijk te sporten, bijvoorbeeld door de helft van de sportveldjes (onder andere Krajicek-Playgrounds en Cruyff -Courts) vrij te maken voor meiden.

De druk op vrouwen gaat door de crisis, de bezuinigingen op de zorg en de decentralisatie van het sociale domein flink toenemen. Daarvoor vraagt de Haagse Stadspartij meer aandacht. Mannen kunnen gestimuleerd worden ook zorgtaken op zich te nemen. Scholen kunnen jongens hier al meer bewustwording over bijbrengen.

Ook ziet de Haagse Stadspartij graag aparte deskundigen bij de politie die vrouwen en meisjes te woord kunnen staan als zij te maken hebben met relationeel geweld, stalken etc. Vrouwenhandel, kinderhandel en de aanpak van pooiers en loverboys moet prioriteit hebben in het veiligheidsbeleid. Er moet actieve hulpverlening zijn op het gebied van eerwraak en meisjesbesnijdenis. En er moet een strengere controle zijn bij massagesalons en prostitutiepanden op mensenhandel.

Hulpverlening aan ongedocumenteerden dient te worden versterkt. Er komt betere opvang voor uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het herkomstland. Zij krijgen het recht om te werken, te studeren en veilig aangifte te doen. Ook de zorg wordt
beter toegankelijk voor deze mensen. Voorkomen moet worden dat ongedocumenteerden in handen vallen van mensenhandelaren en pooiers. De Haagse Stadspartij pleit voor opvang van ongedocumenteerden die dakloos zijn, met extra aandacht voor gezinnen, zieken, kinderen en (zwangere) vrouwen.

Wat wil de Haagse Stadspartij verder?
*Racistische, jihadistische en neonazistische tendensen monitoren en de kop indrukken