Economie en financiën

7) Economie en financiën

A. Een gevarieerde economie

De Haagse Stadspartij streeft naar een evenwichtige, gevarieerde Haagse economie. Zo zal er naast de versterking van het internationale profiel met het aantrekken van internationale instellingen vooral worden ingezet op het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), de creatieve economie, in havengebonden bedrijvigheid, stadslandbouw en regionale voedselproductie, maakindustrie en meer werk in de zorg, het onderwijs en het welzijn.

De Haagse Stadspartij streeft naar duurzame en beheerste groei. Dat betekent onder andere het beter benutten van bestaande kantoor- en bedrijfsruimte en stoppen met het bouwen van nieuwe kantoren, nieuwe bedrijventerreinen en nieuwe winkels. Het betekent ook het stimuleren van innovatieve, duurzame en milieuvriendelijke bedrijvigheid in bestaande gebouwen. Ter stimulans van de plaatselijke economie kan de gemeente investeren in het op grote schaal verbeteren van de woningvoorraad, onder andere door zonnepanelen, HR- ketels, dubbel glas en verdere isolatie.

Het is belangrijk om startende ondernemers te ondersteunen en te voorkomen dat ze snel failliet gaan. Naast de bestaande advies- en kennisorganisaties als hogescholen, MKB- Nederland, Kamer van Koophandel etc., is het van belang om ook maatschappelijk ondernemende en lokale banken hierbij te betrekken.

De werkgelegenheid op de Binckhorst blijft behouden door het gebied in samenspraak met de vele bestaande bedrijven organisch te ontwikkelen. De Binckhorsthaven kan in gebruik blijven voor de asfalt- en cementfabrieken.

Aan nieuwe grootschalige toeristische attracties heeft de Haagse Stadspartij geen behoefte. Op Scheveningen vormt de omgeving van de Pier de kern van het grootschalige toerisme. Als de markt geen perspectief ziet in het opknappen van de Pier, is het aan de gemeente om de regie over te nemen. Nieuwe ontwikkelingen in Scheveningen Bad moeten in samenspraak met de bewoners plaatsvinden.
De Scheveningse havens hebben ook een toeristische aantrekkingskracht, maar moeten vooral bestemd blijven voor de visserij, kleinschalige cultuur en de zeevaart. De bouwplannen rond de Derde Haven met veel woningbouw kunnen teruggedraaid worden. Evenals de zweefbrug, de hoge hotels en de brug over de Pijp. De maritieme bedrijvigheid vraagt juist om meer kaderuimte.

Voor de afdeling citymarketing van de gemeente Den Haag ziet de Haagse Stadspartij geen toekomst meer. Den Haag verkoopt zichzelf wel en verder hebben we Den Haag Marketing om toeristen naar Den Haag te lokken. Dat kan nog veel beter, met een aantrekkelijke website en het onder de aandacht brengen van unieke Haagse zaken zoals de architectuur van de Nieuwe Haagse School, de Haagse pop- en undergroundcultuur, Little India bij het Paul Krugerplein, het Indische Den Haag, de Haagse Markt, Scheveningen Haven en het
multiculturalisme van de Schilderswijk. Dit natuurlijk naast de bekende iconen als het Mauritshuis, het Gemeentemuseum, het Vredespaleis, de Passage, het Kurhaus en het Binnenhof.

Het winkelgebied in het centrum is erg monotoon en mainstream. Leuke, aparte winkeltjes zijn schaars en grote winkelketens bepalen het straatbeeld. De dominantie van winkelketens en AH-supermarkten moet worden aangepakt door nieuwe vestigingen te voorkomen via het bestemmingsplan met een “Nee, tenzij-beleid”. Ook goede brancherings- en acquisitieplannen (eventueel met vestigingspremies), kunnen de diversiteit bevorderen en dominantie van grote ketens voorkomen. Op wijk- en buurtniveau wordt erop gelet dat
onder het mom van ondergeschikte horeca geen volwaardige horeca wordt gevestigd.

Bedrijfskantines in overheidsgebouwen worden afgeschaft, laat ambtenaren in de pauze de stad in gaan voor hun lunch. Dat zou een geweldige impuls betekenen voor de Haagse economie. De Haagse Markt gaat in goed overleg met de standhouders verder opgeknapt worden, waarbij de gemeente geld bijdraagt om een ‘droogloop’ voor de Haagse Markt te realiseren zodat de markt ook bij slecht weer voor bezoekers aantrekkelijk blijft.

B. Degelijk financieel beleid

De Haagse Stadspartij staat voor degelijk financieel beheer. Dit betekent dat er altijd met sluitende begrotingen wordt gewerkt, er niet wordt gerekend met speculatieve winsten, en
er gezorgd wordt voor voldoende risicoreserves en een gezond weerstandsvermogen. Tevens
dient er scherp te worden toegezien dat gemeentelijke tarieven kostendekkend zijn, maar ook niet leiden tot geldklopperij. Degelijk financieel beheer dient ook goed controleerbaar en transparant te zijn. Het aantal vertrouwelijke financiële stukken moet daarom flink worden beperkt.

De gemeentelijke woonlasten kunnen aanzienlijk omlaag. Het dividend van Eneco en de begrotingsoverschotten van de gemeente kunnen hiervoor worden ingezet. Hondenbelasting om de algemene middelen aan te vullen is niet te rechtvaardigen. Hondenbelasting moet worden aangewend voor hondenbeleid of anders worden afgeschaft.

De gemeente dient er naar te streven om de nutsvoorzieningen in eigen hand te houden. Dit betekent de aandelen in Eneco en HTM niet verkopen. De Haagse Stadspartij is geen voorstander van de fusie tussen HTM en NS. De Haagse Stadspartij ziet daarnaast mogelijkheden om nieuwe nutsorganisaties op te richten, bijvoorbeeld om glasvezelnetwerken of duurzame energievoorzieningen te beheren, en meer kleinschalige woningbedrijven op te zetten met grote invloed voor de huurders.

De gemeente Den Haag heeft ruim 1 miljard euro aan bestemmingsreserves op de plank liggen om uit te geven aan allerlei projecten en plannen. Veel van deze projecten kunnen naar voren worden gehaald om de crisis te helpen bestrijden.

Wat wil de Haagse Stadspartij verder?

*Meer budgethotels, b&b’s, zorghotels, een camping en parkeerplaatsen voor campers
*Meer voetgangersgebieden in winkelstraten
*Markten met groente en fruit van volkstuinen en zelfgemaakte producten in de wijken
*Een bloemen- en plantenmarkt en een kunstmarkt
*Overbodige bureaucratie afschaffen
*Terrassen langer open op warme dagen
*Ondersteuning van alternatieve economische modellen (o.a. T ime Bank en Haagse
Ooievaar)
*Kiosken, ijskarren en kramen niet verbannen van de Grote Marktstraat en de boulevard