Zorg, Welzijn & Sociale Zaken

10) Zorg, Welzijn & Sociale Zaken

A. Wijkgerichte zorg

De Haagse Stadspartij is voor toegankelijke, betaalbare en kleinschalige zorg dicht bij de mensen met meer aandacht voor preventie. De vroegere samenwerking tussen huisarts, wijkverpleegkundige en maatschappelijk werker op wijkniveau is kapot gemaakt door de marktwerking in de zorg. Dit moet weer worden hersteld. Wijkteams met zorgspecialisten dienen nauw samen te werken met het welzijnswerk en mantelzorgers in de wijk. Als welzijn
en zorg op wijkniveau kan worden geïntegreerd, wordt de huidige verkokering en bureaucratie doorbroken. Meer werkers en minder managers!

De decentralisatie van rijkstaken maakt de gemeente binnenkort verantwoordelijk voor de jeugdzorg, een groot gedeelte van de AWBZ-begeleiding, voor re-integratie en voor uitkeringen van arbeidsgehandicapten. Deze immense operatie gaat gepaard met een grote bezuiniging van het Rijk. Ook wordt er vanuit het Rijk nog eens 40% bezuinigd op de huishoudelijke hulp. Dit gaat onvermijdelijk tot problemen leiden en kan alleen met extra geld worden opgelost. Gevreesd wordt dat verpleeghuizen dichtgaan en licht-gehandicapten en zieken geen zorg meer krijgen. In de GGZ stopt de dagbesteding. Vanuit de gemeente dient hierover veel meer druk te worden uitgeoefend op het Rijk. En de gemeente moet ook zelf extra geld reserveren om de kosten voor de transitie op te kunnen vangen.

Wat de Haagse Stadspartij betreft, worden de Wmo-Raad en het Wmo-loket verstevigd. Excellente informatie gericht op preventie en ouderen is essentieel. Een adequate verstrekking van hulpmiddelen en de informatie hierover zoals invalidenvoertuigen moet gegarandeerd blijven. Er komt een hergebruikproject voor scootmobielen en andere hulpmiddelen. Wat de gemeente verder kan doen, is met een centrale inkoop van zorg voor ambtenaren, de Wmo-cliënten en uitkeringsgerechtigden invloed uitoefenen op de zorgaanbieders en zo de kosten betaalbaar houden.

De Haagse Stadspartij wil vrijwillige zorgzaamheid bevorderen. De mantelzorg verdient volop ondersteuning door de gemeente. Zo’n 70% van de mantelzorgers is vrouw, het zou goed zijn als ook mannen meer gaan mantelzorgen. De Haagse Stadspartij wil dat de extreme bezuinigingen op de thuiszorg worden gematigd. Voorkomen moet worden dat mensen (vooral kwetsbare ouderen) tussen wal en schip belanden. De overgang van de thuiszorg
naar de Wmo heeft tot slinkende indicaties geleid, de aanbesteding tot hongerloontjes en de kwaliteit is drastisch afgenomen.

Aanbesteden van zorg door de gemeente moet niet gebeuren op basis van de prijs, maar op basis van kwaliteit. Ook kan de gemeente bij de aanbesteding van zorgaanbieders eisen dat de zorg op wijkniveau georganiseerd wordt.

Gekeken wordt of een aantal zorgtaken niet beter overgeheveld kan worden naar de GGD en kleinschalige zelforganisaties in de stad.

Voor chronisch zieken en mensen met een beperking zouden er in openbare gebouwen en op straat aangepaste toiletten moeten zijn.

Het wegwerken van wachtlijsten bij het maatschappelijk werk krijgt hoge prioriteit. Achterstanden in gezondheid zijn onwenselijk. Vooral in de achterstandswijken, bij vrouwen, lagere inkomensgroepen en bij migranten komen beduidend meer ziektes zoals diabetes, depressiviteit en overgewicht voor. Er moet daarom een veel beter en gerichter zorgaanbod gecreëerd worden met minder versnippering en verkokering.

Belangrijk is dat bij zorg voor ouderen, zwerfjongeren, GGZ-cliënten en vele andere groepen, de cliënten de mogelijkheid krijgen om mee te praten en te beslissen.

B. Jeugdzorg en opvoeding

Het nieuwe jeugdstelsel gaat in 2015 in werking. Dan komt de gehele jeugdzorg onder de hoede van de gemeente. Het is belangrijk dat de gemeente Den Haag zich hier goed op voorbereidt. Bij jonge kinderen moeten de consultatiebureaus en de kinderopvang sneller problemen signaleren en meer samenwerken met school. Ouders zouden vaker gewezen kunnen worden op hun verantwoordelijkheid voor goede voeding en beweging voor het kind. Er komt speciale aandacht voor kinderen van verslaafde ouders. Verder wil de Haagse Stadspartij beleid ontwikkelen met betrekking tot seksuele gezondheid bij (migranten) jongeren samen met de GGD, scholen en zelforganisaties.

C. Bewoners bepalen welzijn

Bewoners bepalen in hun wijk voortaan welk welzijnsaanbod er geboden wordt en niet de gemeente. De overhead in het welzijnswerk wordt teruggedrongen en de opbouw- en welzijnswerkers moeten achter hun bureaus vandaan en zichtbaar worden in de wijk.

Opbouwwerk dichter bij de bewoners betekent dat goed ingespeeld kan worden op de problemen en wensen. Zo kan gerichter preventieve voorlichting gegeven worden over onder andere gezondheid en gezonde leefstijl.

Waar mogelijk moeten buurthuizen in handen komen van de wijkbewoners. En naast buurthuizen kunnen onder andere via internet netwerken worden opgebouwd om de verschillende initiatieven in de wijk aan elkaar te koppelen.

D. Vraaggericht jongerenwerk

Jongerenwerk moet gericht zijn op de behoeftes en de leefwereld van jongeren. Koppel jongerenwerk aan scholing, (vrijwilligers)werk, creativiteit, kunst en sport. De Haagse Stadspartij vindt dat het Krachtwijkengeld vooral moet worden ingezet om de leefsituatie van kinderen en jongeren te verbeteren.

Buurthuizen zijn teveel gericht op jongens. Vaak durven of mogen meiden niet naar deze plekken toe. Het buurtcentrum zou een veilige plek moeten zijn met ook voor meiden een volwaardig aanbod.

E. Vrijwilligerswerk voorop

Er zal geïnvesteerd moeten worden in het promoten en het aantrekkelijk maken van vrijwilligerswerk. Het doel is om het vrijwilligerswerk zo laagdrempelig en aantrekkelijk mogelijk te maken. Vrijwilligerswerk moet door het UWV en de Sociale Dienst worden erkend als volwaardig en zinnig werk met behoud van uitkering voor werkzoekenden.
In Den Haag is PEP actief als centrale organisatie op dit gebied. En in de sport Sportsupport. Het functioneren van beide organisaties kan beter op elkaar afgestemd worden.

F. Senioren zelfstandig

De Haagse Stadspartij wil de zelfstandigheid van ouderen bevorderen. Ouderen dienen volop mogelijkheden te krijgen om mee te doen aan de samenleving. Leeftijdsdiscriminatie en eenzaamheid moeten worden aangepakt. Het groepswonen door ouderen kan meer worden gestimuleerd.

G. Crisisbestrijding en werkloosheidsaanpak

Ook Den Haag heeft last van de wereldwijde financiële crisis doordat het zich afhankelijk heeft gemaakt van de grillen van de economische conjunctuur. Voor de Haagse Stadspartij is nu het moment om geleidelijk over te stappen op nieuwe economische modellen die niet gebaseerd zijn op verspilling, speculatie en hebzucht, maar meer op sociale principes van delen, samenwerking, organische en cyclische groei en zelfbeheer.

Crisisbestrijding moet zich richten op innovatieve werkgelegenheid en op een andere kijk op werk. Gesubsidieerd werk en de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk met behoud van uitkering met doorstroming naar een reguliere baan dienen sterk uitgebreid te worden. Re- integratie mag niet leiden tot verdringing van bestaande arbeid en zeker niet tot dwangarbeid. Vooral de jeugd en de 45-plussers hebben problemen op de arbeidsmarkt. Voor jonge werklozen komen er cursussen om als ondernemer of ZZP-er aan de slag te gaan en daarnaast sollicitatietrainingen en steungroepen. Ook zouden er meer technische vakopleidingen voor jongeren aangeboden kunnen worden. De wachtlijsten bij de leerwerktrajecten worden weggewerkt. Kleine ondernemers en ZZP-ers kunnen geholpen worden met gratis of zeer goedkope bedrijfsruimte voor kleinschalige bedrijvigheid in leegstaande kantoren en bedrijfsgebouwen. Succesvolle startende ondernemingen kunnen daarna doorgroeien naar zelfstandige huisvesting.

Het aanbod aan laaggeschoold werk dreigt door de crisis schaars te worden. De gemeente kan hier wat aan doen door meer te investeren in het onderhoud van de stad (wegen, groen, renovatie). Den Haag zou ook meer ruimte en mogelijkheden voor de maakindustrie kunnen bieden.

H. Sociale zaken en armoedebestrijding

Bezuinigingen mogen niet worden neergelegd bij de sociaal zwakkeren en mensen met een klein inkomen. De gemeentelijke dienst Sociale Zaken moet toegerust zijn om de toenemende problemen op het gebied van huisvesting, inkomen, zorg en welzijn snel en effectief op te lossen. Hetzelfde geldt voor het Juridisch Loket en het Instituut Sociaal Raadslieden die het werk amper meer aankunnen. Cliënten krijgen weer een persoonlijk consulent in plaats van een achter telefoonlijnen en internet weggestopte backoffice. Den Haag Op Maat wordt voortgezet. Verder dient Sociale Zaken cliëntvriendelijker te worden. Aanvragers moeten binnen een week een uitkering ontvangen en niet pas na maanden. Ook zelfstandige ondernemers en ZZP-ers met een laag inkomen moeten in aanmerking kunnen komen voor voorzieningen als Ooievaarspas, kwijtschelding en dergelijke.

Werkloosheid kan leiden tot sociaal isolement en grote armoede door verlies van inkomen. Sociale activering door vrijwilligerswerk, scholing en gesubsidieerde arbeid kan zeer zinvol
zijn. In deze stad is sprake van toenemende schuldenproblematiek. Mensen met schulden moeten worden begeleid naar een schuldsaneringstraject dat gericht is op een zelfstandig en verantwoord financieel bestaan. Preventie en professionele begeleiding zijn daarbij noodzakelijk. Ook kunnen goed opgeleide vrijwilligers worden ingeschakeld bij het nazorgtraject. Huisuitzettingen en afsluiting van gas en elektriciteit door schulden worden voorkomen door tijdig en preventief optreden. Bij het armoedebeleid moet er speciale aandacht zijn voor jongeren en ouderen. Jongeren moeten meer profiteren van de projecten in het kader van de krachtwijkenaanpak. En er moet extra geld komen voor het ouderenfonds.

Wat wil de Haagse Stadspartij verder?

*Meer aandacht voor kinderrechten
*Wijkgerichte artsenpraktijken en klinieken
*Meer jongerenwerkers
*Buurthuizen moeten ook ’s avonds en in het weekend open
*Inkomensondersteuning door bijzondere bijstand, ouderenfonds en het Ooievaarsfonds
*Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor minima
*Betere voorlichting over financiële regelingen
*Voedselbanken, volkskeukens en weggeefwinkels ondersteunen
*Voor ouderen met een laag inkomen komt er categoriale bijstand