Wethouder moet zich verantwoorden voor wijzigingen bij bomenkap Scheveningseweg

Vandaag heeft fractievoorzitter Joris Wijsmuller wethouder Van Asten aan de tand de gevoeld over de tramspoorvervanging met bomenkap op de Scheveningseweg. In antwoord gaf de wethouder aan dat van de 9 bomen – waarvoor volgens de rechter nader onderzoek vereist is – er in ieder geval 2 bomen zeker niet zullen worden gekapt. Ook verzekerde hij dat voor het verbeteren van het fietspad geen enkele boom wordt gekapt of wortels zullen worden aangetast. En hij zei toe het externe onderzoek over het wel of niet toepassen van een boomviaduct om bomen te sparen naar de raad te sturen. Maar de wethouder bleef ook volharden dat de plannen volgens het college niet wezenlijk zijn aangepast en versneld, en hij vond dat hierover goed was gecommuniceerd. Hier is het laatste woord zeker nog niet over gezegd. De raadscommissie steunde het voorstel van Joris Wijsmuller om dit op korte termijn als volwaardig agendapunt te bespreken. Wordt vervolgd.

Hieronder de inbreng met de vragen die Joris Wijsmuller in eerste instantie heeft gesteld.

‘Geachte voorzitter,

De bomenkap op de Scheveningseweg heeft grote impact en roept zowel bij betrokken stadsbewoners als argeloze voorbijgangers veel weerzin op. Het ‘Wonder van Scheveningen’ is dan ook een zeer geliefd stadsbeeld waarbij de bomen beeldbepalend zijn. Niemand wil dit eigenlijk aantasten, maar dat er desondanks bomen gekapt zouden gaan worden was wel bekend: op basis van een meerderheidsadvies van de denktank heeft de raad op 15 februari een besluit genomen over de noodzakelijke tramspoorvervanging waarbij 119 bomen gekapt zouden worden met een ontwerp waarbij de schade verder beperkt kon blijven en het geliefde stadsbeeld uiteindelijk weer kan herstellen.

Toch is er bij de uitvoering – die versneld ter hand is genomen – veel commotie ontstaan. Over de vele aanpassingen in de plannen heb ik voor de zomer schriftelijke vragen gesteld die pas gisteren zijn beantwoord. Er blijken niet 119 maar 130 bomen gekapt te gaan worden, hoewel de rechter heeft bepaald dat 9 bomen niet gekapt mogen worden omdat eerst nader onderzoek noodzakelijk is. Er was ook ophef omdat 3 bomen te vroeg zijn gekapt, wat later ‘een communicatiefout in de kapvergunning’ bleek, zo las ik in de pers. Met de aanpassingen in het ontwerp, de versnelde uitvoering, en de gebrekkige communicatie is veel verwarring ontstaan en de vrees gevoed dat de schade groter zal zijn dan bij het raadsbesluit werd aangenomen. Terwijl bij dit bijzondere rijksbeschermde stadsgezicht juist zorgvuldigheid voorop dient te staan. Daarom heb ik de volgende rondvraag aan de wethouder.

 1. Wat zijn nu de gevolgen van de uitspraak van de rechter m.b.t. de 9 bomen; op welke wijze vindt het nader onderzoek plaats, wat is de planning hiervan, heeft dit vertraging van de uitvoering tot gevolg en op welke wijze wordt de denktank en de raad hierbij betrokken?
 2. In de beantwoording van mijn schriftelijke vragen stelt het college dat de aanpassingen niet wezenlijk zijn, de groeiomstandigheden voor bomen in de toekomst niet verslechteren en e.e.a. inmiddels extern is onderzocht. Ik heb daar vraagtekens bij, met name de verschuiving van de sporen richting bos en het afzien van bomenviaducten, en wil deze beantwoording snel uitgebreid bespreken. Maar het kan helpen wanneer de hierbij behorende stukken en extern onderzoek voor de raad ter inzage worden gelegd. Bent u daartoe bereid?
 3. Klopt het dat er voornemens zijn om het fietspad langs de Scheveningseweg als sterfietsroute op te waarderen? Kan de wethouder verzekeren dat hiervoor in ieder geval geen enkele boom gekapt hoeft te worden? Zo nee, waarom niet?
 4. De wethouder heeft in zijn brief van 9 augustus j.l. de spoed bij de uitvoering benadrukt. Maar hoe kijkt de wethouder zelf aan tegen de communicatie bij deze versnelde uitvoering in dit gekoesterde rijksbeschermde stadsgezicht?

Met vriendelijke groet,

Joris Wijsmuller’

Foto: Maurits Burgers

Eerder verschenen over dit onderwerp
Grote vraagtekens over bomenkap Scheveningseweg, 29 juni 2018
Smalle lichte trams om de gezonde bomen te kunnen behouden, 22 juni 2017
Haagse Stadspartij wil second opinion over Scheveningsweg, 7 maart 2016
Smalle trams kunnen bomenkap voorkomen, 18 december 2015

In de pers
Den Haag FM, 21 augustus 2018
Den Haag FM, 10 juli 2018
AD, 10 juli 2018
Omroep West, 10 juli 2018

2 Responses
 1. SCHEVENINGSEWEG EEN NIEUW BEZWAAR INGEDIEND:

  BEZORGEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING

  College van B&W van de gemeente Den Haag/AWB BEZWAAR Postbus 12600
  2500 DJ Den Haag

  31 augustus 201
  Betreft: Bezwaar omgevingsvergunning Scheveningseweg 21 tot en met 235 en Carbegiepleihn 5 (traject Schgeveningseweg/Carnegieplein) Den Haag
  Kenmerk 201808633

  Hooggeacht College,

  Hierbij tekenen we bezwaar aan tegen afgifte bedoelde vergunning, gepubliceerd 25 juli jl.. Onze bezwaren richten zich op:

  * de strijdigheid tussen het door de raad goedgekeurde plan van aanpak en de gekozen uitwerking hiervan die ongemotiveerd boom- en natuurwaarden besparende maatregelen laat vallen of ten koste gaat hiervan (motiveringsgebrek),

  * de strijdigheid tussen de door de raad voorgestelde planning en de planning van daadwerkelijke uitvoeringsplanning, een strijdigheid die terug te voeren is op uitloop engineeringsperiode tot bestek en uitloop vergunningstraject tot afkomen vergunning. HTM en gemeente houden nu desondanks de besteksplannning aan zonder rekening te houden met verschuiven van het vergunningstraject.

  * de strijdigheid tussen de uitvoeringsplanning en de termijnen die burgers en organisaties in deze stad hebben om op basis van de AWB bezwaar aan te tekenen tegen inhoud van afgegeven omgevingsvergunningen. Oorzaak lijkt te liggen in het vorige punt. Dit punt is eerder aan de orde geweest in 2016 voor hetzelfde traject bij de aanpak Kerkplein waar ingenieursbureau en HTM geen enkele ruimte voor bezwaar lieten tussen afgifte vergunning en start uitvoering. De ombudsman is hierbij toen ingeschakeld en we willen verzoeken hem uit te nodigen bij de hoorzitting voor dit bezwaar.

 2. Jan Nicolai

  Inderdaad zijn de woede en verslagenheid groot in Zorgvliet over het ruecksichtlose beleid t.a.v. de Scheveningseweg van gemeente en HTM waarbij de vraag opwelt of de gemeente de HTM nog wel in de teugels heeft. Inmiddels zitten we met een volledig vastgelopen verkeerssituatie rond de opgebroken Schev. weg. Verkeer over NWHR en laan Copes van Catt. ernstig belemmerd. Complete chaos af en toe.
  Waarom wordt er niet dag en nacht doorgewerkt om de verkeersbelemmeringen zsm te verminderen?