Scheveningse Weg

Smalle trams kunnen bomenkap voorkomen

De karakteristieke bomenrijen langs de Scheveningseweg die deze historische verbindingsweg tussen Den Haag en Scheveningen in de zomer haar lommerrijke karakter geven moeten mogelijk gekapt worden voor de bredere trams die ingezet gaan worden op lijn 1. Om mogelijk te maken dat de brede trams elkaar kunnen passeren moeten de rails verder uit elkaar komen te liggen.

De kaarsrechte Scheveningseweg was in 1655 door haar lengte en de kenmerkende bomenrijen een bezienswaardigheid in Noordwest Europa. De Haagse Stadspartij is van mening dat de karakteristieke bomenrijen en het lommerrijke karakter van de Scheveningseweg niet opgeofferd hoeven te worden vanwege de inzet van brede trams op dit traject. “Voor andere trajecten zoals lijn 12, 17 en 6 wordt ook overwogen om smalle trams aan te schaffen”, stelt raadslid Gerwin van Vulpen. “Waarom zou dat hier niet kunnen?” Hij wil door middel van schriftelijke vragen van college weten hoeveel bomen gekapt gaan worden voor de verbreding van lijn 1 en vraagt daarbij ook of het college alsnog bereid is om de inzet van smalle trams voor lijn 1 bij de discussie over de aanschaf van smalle tramstellen in 2016 te betrekken.

Hieronder de beantwoorde schriftelijke vragen die Gerwin van Vulpen hierover heeft gesteld:
Inzake: Gevolgen voor bomen Scheveningse weg van aanpassing rails lijn 1

Het raadslid de heer Van Vulpen heeft op 17 december 2015 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De karakteristieke bomenrijen langs de Scheveningseweg die deze historische verbindingsweg tussen Den Haag en Scheveningen in de zomer haar lommerrijke karakter geven moeten mogelijk gekapt worden voor de bredere trams die ingezet gaan worden op lijn 1. Om mogelijk te maken dat de brede trams elkaar kunnen passeren moeten de rails verder uit elkaar komen te liggen. De kaarsrechte Scheveningse weg was in 1655 door haar lengte en de kenmerkende bomenrijen een bezienswaardigheid in Noordwest Europa. De Haagse Stadspartij vraagt zich af of de karakteristieke bomenrijen en het lommerrijke karakter van de Scheveningse weg behouden kan blijven door lijn 1 te betrekken bij de discussie over de inzet van nieuwe smalle trams op dit traject. Op basis van artikel 30 van Reglement van orde leg ik het college de volgende vragen voor.

1. Kan het college aangeven hoeveel bomen langs de Scheveningseweg gekapt gaan worden voor de verbreding van het spoor? Zo nee, waarom niet?

Nee. De vraag lijkt overigens op een misverstand te berusten. De noodzaak tot het vervangen van de tramsporen op de Scheveningseweg, is gelegen in de slechte technische staat daarvan. De vervanging van deze rails is noodzakelijk. Dit staat dus geheel los van de vraag of daar in de toekomst een smal of breed tramvoertuig zal rijden. Het probleem waarop wij stuiten is dat de boomwortels zijn vergroeid met de spoorconstructie. Het vervangen van de rail zal niet kunnen zonder het ernstig beschadigen van de bomen. Deze situatie is niet nieuw in de stad. Ook op de Nieuwe Parklaan hebben wij bijvoorbeeld voor deze uitdaging gestaan.
De gemeente zal binnenkort een denktank in het leven roepen met bewonersorganisaties en belangenorganisaties (ROVER, de fietsersbond, AVN) om met elkaar te bezien op welke wijze een nieuwe trambaan kan worden ingepast. De uitkomsten van dit proces vormen de basis voor een op te stellen voorontwerp.
In het kader van deze studie zal ook duidelijkheid ontstaan over het aantal te vervangen bomen. Dat wij, en naar wij verwachten ook de deelnemers aan de denktank, ernaar streven zo min mogelijk groen te beschadigen staat buiten kijf.

2. Zijn er ook monumentale bomen bij? Zo ja, Kan het college op een kaart aangeven waar die staan?

Nee, er staan geen monumentale bomen langs het tramtracé.

3. Op welke termijn starten de werkzaamheden aan de rails?

Volgens opgave van HTM is in 2018 groot onderhoud aan de sporen noodzakelijk, waarbij de spoorconstructie inclusief fundering vernieuwd moet worden. Gebeurt dit niet dan komt de tramexploitatie op de Scheveningseweg in het geding.

4. Is er al een oplossing gevonden voor de andere knelpunten op lijn 1 zoals de Jurriaan Kokstraat? Zo nee, waarom niet?

In opdracht van MRDH wordt hier aan gewerkt. De knelpunten op het tracé van lijn 1 zijn in kaart gebracht en oplossingen worden bezien in een zogenaamde inpassingsstudie, welke moet leiden tot het voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp zal u, zodra het in de inspraak gaat, worden aangeboden.

5. Waarom heeft het college niet overwogen om voor dit traject nieuwe smalle tramstellen aan te schaffen? En mocht dat wel gebeurd zijn, is het college alsnog bereid om de inzet van smalle trams voor lijn 1 bij de discussie over de aanschaf van smalle tramstellen in 2016 te betrekken?

Zoals bij vraag 1 betoogd zal een toekomstige exploitatie met smal trammaterieel geen oplossing bieden voor de problemen met de huidige spoorconstructie.
De vervanging van het trammaterieel spitst zich toe op de lijnen 6, 12 en 16/17. Over de exploitatie van lijn 1 door breed materieel zijn door het Stadsgewest Haaglanen en HTM in het in maart 2014 afgesloten hoofdlijnenakkoord afspraken gemaakt. Inzet van een groter voertuig op lijn 1 was, gezien het gebruik van deze lijn, als een logische keuze gezien. Ook tien was overigens al bekend dat de sporen op de Scheveningseweg aan vervanging toe waren. Op basis van het hoofdlijnenakkoord heeft HTM 20 extra Avenio trams aangeschaft. MRDH heeft zich bereid getoond de kosten van de opbouw van lijn 1 op zich te nemen. De problematiek van de vervanging van de sporen zal, zoals aangegeven, niet veranderen als smal materieel zou worden ingezet. Wij hopen dat de in te stellen denktank in dit kader met nuttige adviezen zal komen die ook op draagvlak kunnen rekenen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de locoburgemeester,
mw. A.W.H. Bertram mw. I.K. van Engelshoven

5 Responses
 1. p.musterd@ziggo.nl

  Prima plan. Maar misschien kan de HSP zich dan ook hard maken om die onzalige plannen om drie Haagse parken (natuurgebieden) te vermarkten door er een Internationaal Pretpark van te maken? Zou heel fijn zijn. Onderhoud prima, noodzakelijk zelfs. Maar meer is ongewenst.

 2. Caro Lyn

  I agree with P.Musterd. And why not help us too with the ridiculous plans for Verhulstplein: towers???

 3. D henriette grooss

  Hehe tenminste 1 partij die oog heeft voor geschiedenis en groen…
  En p musterd heb het ajeb niet over 3 parken! Maar over de Scheveningse Bosjes!!! ( einde 1600 ” aangelegd als ruig duinbos) waterpartij en
  Waterpartij!
  Tram 1 kan verbreed niet eens door de prins willemstraat !!!

 4. Sylvester

  Een onzinnig plan, met dat INt Park die ook al de Scheveningsweg wil vernietigen. En zelfs een dam bouwen. Dat die er bij de aanleg omstreeks 1665 kwam aan weerszijden was om het stuiven tegen te gaan omdat het toen nog een ruig duinengebied was. Daarvan is nu geen sprake meer. Vroeger stond er langs de Scheveningsweg ook een galg. Komt die dan ook weer terug?