Grote vraagtekens over bomenkap Scheveningseweg

De Haagse Stadspartij is geschrokken van de vele aanpassingen op de plannen voor de tramspoorverlegging op de Scheveningseweg. Dit leidt tot meer bomenkap en slechtere groeiomstandigheden voor bomen, wat een verdere aantasting betekent van het aloude monumentale beeld dat bekend staat als ‘het wonder van Scheveningen’. Ook plaatst de partij vraagtekens bij de versnelling in de planning waardoor de wijzigingen nog niet eens met de Denktank besproken zijn.

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: ‘Deze plannen zijn erg ingrijpend en liggen in de stad zeer gevoelig. Mede om die reden had het vorige college een Denktank van wijk- en maatschappelijke organisaties ingesteld, waarvan een kleine meerderheid de oorspronkelijke plannen ondersteunde. Maar deze wijzigingen zijn cruciaal voor dat draagvlak. Ik begrijp niet dat ze niet eerst aan de Denktank zijn voorgelegd.’

Joris Wijsmuller heeft via schriftelijke vragen het college om opheldering
gevraagd: ‘Met deze planaanpassingen dreigt het Wonder van Scheveningen meer schade dan nodig op te lopen, en dat zou eeuwig zonde en oliedom zijn.’

Schriftelijke vragen
Op woensdag 27 juni jl. was er een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden voor de spoorvervanging Scheveningseweg ten behoeven van lijn 1. Tijdens deze bijeenkomst kwamen verschillende wijzigingen ten opzichte van het in de raad besproken raadsvoorstel naar voren. Wijzigingen die nadelige gevolgen hebben voor het aantal te kappen bomen, de groeiomstandigheden voor bomen, en de beeldkwaliteit van de Scheveningseweg. Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde heeft raadslid Joris Wijsmuller de onderstaande vragen aan het college gesteld.
1. Uit de kapvergunning blijkt dat het aantal te kappen bomen ten opzichte van het in december vastgestelde raadsvoorstel in de kapvergunning is toegenomen van 119 naar 130. Kan worden toegelicht wat hiervoor de reden is? Het uitgangspunt was toch om zoveel mogelijk bomen te behouden?
2. Uit de vergunningsaanvraag voor de spoorvervanging blijkt dat de betonconstructie onder de sporen in vergelijking met de met de Denktank besproken oplossing is aangepast: 2 smalle betonplaten wordt 1 in totaal bredere betonplaat, de gaten en grindkoffers voor drainage worden kleiner en zullen niet om de vijf, maar om de tien meter worden aangebracht. En er wordt niet alleen tussen het Carnegieplein en de Teldersweg langs 1 zijde, maar over de gehele lengte van het tracé langs beide zijden een keerwand toegepast. Kan het college bevestigen dat deze aanpassingen tot mindere groeiomstandigheden voor bomen en stinzenplanten leiden en negatieve effecten hebben voor klimaatadaptatie vanwege wateroverlast? Zo nee, waarom niet?
3. Uit de tekeningen blijkt dat het cunet onder de sporen bijna een halve meter dieper wordt uitgevoerd dan in de Denktank was toegezegd. Is het college met mij van mening dat deze aanpassing vanwege mogelijke wortelbeschadiging eveneens tot mindere groeiomstandigheden voor de bomen leidt en negatieve effecten heeft voor klimaatadaptatie? Zo nee, waarom niet?
4. Uit de vergunningsaanvraag voor de spoorvervanging blijkt dat er sprake is van een scope-uitbreiding met herbestrating van het wegdek en ook hier in lengterichting een (derde) keerwand wordt toegepast tussen het Carnegieplein en de Teldersweg. Wat is de reden voor deze maatregelen en waarom is dit niet in het raadsvoorstel beschreven en eerder in de Denktank besproken?
5. Uit de informatie blijkt dat er geen ‘bomenviaducten’ wordt toegepast, met als gevolg dat de oude, karakteristieke bomen tussen de sporen en fietspad ter hoogte van de Scheveningse Bosjes gerooid moeten worden. De Denktank ging er vanuit dat deze oude bomen met behulp van boomviaducten gespaard zouden blijven, wat in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het meerderheidsadvies voor de ‘verschoven ligging’. Waarom is er afgezien van bomenviaducten? Zijn er geen andere mogelijkheden om deze bomen te sparen? Waarom is dit niet tijdig met de Denktank besproken?
6. Ook blijkt uit de tekst van de vergunningsaanvraag voor de spoorvervanging dat er sprake is van een verschuiving van het beton met de sporen van 2,2 meter richting boszijde in plaats van de aanvankelijk gedachte 1 meter. Wat is de reden voor deze verschuiving? Kunt u bevestigen dat dit strijdig is met het bestemmingsplan en het beton met de sporen in de Stedelijke Groene hoofdstructuur komt te liggen waarvoor compensatie noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?
7. De verschuiving van de sporen is ter hoogte van het Tolhuis – vanwege de situering van dit monument uit de 17e eeuw – niet mogelijk waardoor de sporen in afwijking met de huidige rechte lijn ter plaatse met een bocht moeten worden aangelegd. Is het college met mij van mening dat deze onderbreking van de rechte lijn een aantasting is van ‘de Scheveningseweg, het wonder van Scheveningen’ als Rijksbeschermd cultureel erfgoed? Zo nee, waarom niet?
8. Uit de vergunningsaanvraag voor de spoorvervanging blijkt dat er nog geen goede oplossing is om schade aan het Tolhuis te voorkomen. Is het college met mij van mening dat het eerst duidelijkheid moet zijn dat het Tolhuis geen enkele schade zal ondervinden voordat met het kappen van bomen en de overige werkzaamheden wordt begonnen? Zo nee, waarom niet?
9. Waarom zijn voornoemde wijzigingen niet eerst tijdig met de Denktank besproken zoals door de vorige wethouder was toegezegd? Realiseert het college zich dat voornoemde wijzigingen zo cruciaal zijn dat ze mogelijk hadden kunnen leiden tot een andere advisering door de Denktank? Is het college alsnog bereid om deze aanpassingen met de Denktank te bespreken alvorens tot uitvoering over te gaan?
10. Volgens het raadsvoorstel waren de uitvoeringswerkzaamheden voorzien in de periode september 2018 – mei 2019, maar uit de vergunning en aanvraag blijkt het voornemen om de bomen al vanaf 16 juli a.s. te kappen en de overige werkzaamheden in augustus te starten. Waarom is de planning versneld waardoor deze ongelukkigerwijze in het zomerreces valt? Kan het college ervoor zorg dragen dat deze vragen nog voor het zomerreces doch uiterlijk voor 16 juli a.s. worden beantwoord?

Eerder verschenen over dit onderwerp
Haagse Stadspartij wil second opinion over Scheveningsweg, 7 maart 2016
Smalle lichte trams om de gezonde bomen te kunnen behouden, 22 juni 2017
Smalle trams kunnen bomenkap voorkomen, 18 december 2015

In de pers
Den Haag FM, 10 juli 2018
AD, 10 juli 2018
Omroep West, 10 juli 2018

2 Reacties
  1. Wil Akkerman

    Ben blij dat de Haagsestadspartij uiteindelijk een kritisch standpunt inneemt betreffende de bomenkap Scheveningseweg. Hoop maar dat dit niet veel te laat komt.

Uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.