wegdek Spui

Wegdek Spui door zware trams al 2 jaar slecht

De bestrating van het Spui is als gevolg van zwaardere tramvoertuigen al ruim 2 jaar een zooitje. Gevolg: gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers. Klinkers liggen schots en scheef en er zijn kuilen ontstaan waardoor fietsers en voetgangers makkelijk ten val komen. De Haagse Stadspartij snapt niet dat de HTM, ondanks de toezegging van het college twee jaar geleden, haar onderhoudsverplichtingen domweg niet hoeft na te komen. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller heeft hier vandaag schriftelijke vragen over gesteld aan het college.

Joris Wijsmuller: ‘Ondertussen wil de HTM nog meer zwaardere tramvoertuigen in Den Haag op de rails zetten. Dat is dus vragen om nog meer ellende.’

Schriftelijke vragen

Het raadslid de heer Wijsmuller heeft op 17 juli 2018 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
In 2016 stelde de Haagse Stadspartij al schriftelijke vragen over de slechte staat van het wegdek op het Spui. Klinkers liggen schots en scheef en er zijn kuilen ontstaan waardoor fietsers en voetgangers makkelijk ten val komen. In de beantwoording van deze schriftelijke vragen (RIS294574) werd toegezegd dat het wegdek op korte termijn werd gerepareerd. Het wegdek ligt er echter nog steeds onveranderd slecht bij.

1. Waarom zijn na twee jaar ondanks de toezegging grote delen van het wegdek nog steeds niet gerepareerd?

Het college is van mening dat het herstel wel heeft plaatsgevonden. Op vele plekken in het wegdek is daarbij echter gekozen voor een tijdelijke oplossing met asfalt. Hiervoor is gekozen omdat het college eerst meer inzicht wenste welke constructieve oplossing zijn kwaliteit en daarmee uitstraling behoudt. In deze oplossing moet worden voorzien in het huidige zeer intensieve medegebruik door met name de bus, de gewenste levensduur, acceptabele beheerkosten en de plannen en besluitvorming voor de Hartlijn, als onderdeel van De Kern Bijzonder. Voor dit inzicht is, in samenwerking met de HTM, een uitvoerig onderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten op korte termijn bekend zullen zijn. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek zullen de afspraken met de HTM opnieuw worden bezien en zal het structurele herstel van het Spui en de inrichting van de Hartlijn plaatsvinden.

2. Is het college voornemens de HTM aan te spreken op dit achterstallige onderhoud van het wegdek op het Spui? Zo nee, waarom niet?

Nee. Zie ook het antwoord op vraag 1.

3. Op enkele plekken is asfalt aangebracht tussen de rails op het Spui. Is het college met mij van mening dat dit asfalt afbreuk doet aan de uitstraling van het gebied en daarmee aan de Kern Gezond? Zo nee, waarom niet?

Ook het college is van mening dat asfalt, zoals aangebracht voor het tijdelijk herstel, niet bijdraagt aan de uitstraling van het gebied.

4. Zo ja, is het college bereid de HTM te verzoeken de originele klinkers die horen bij de inrichting van het Spui weer terug te brengen op de plekken waar zij zijn vervangen door asfalt? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 1.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                         de locoburgemeester,
Peter Hennephof                  Richard de Mos

Eerder (juni 2016) verschenen artikel ‘Gevaarlijke situatie door slecht wegdek Spui‘ op deze website.

In de pers
Dagblad070, 23 juni 2018