Vorig jaar stelde de Haagse Stadspartij schriftelijke vragen naar aanleiding van de puinhoop op straat na Pasen.(https://haagsestadspartij.nl/haagse-stadspartij-vraagt-zich-af-wanneer-richard-de-rommel-opruimt/ ). Dit jaar was Pasen net zo erg of erger.

Fractievertegenwoordiger Tim de Boer: “Op Tweede Paasdag heb ik persoonlijk al zo’n 80 meldingen ( zie https://threadreaderapp.com/thread/1249674668438683650.html)  doorgegeven uit de Schilderswijk, Transvaal, Groente en Fruitmarkt, Escamp en het Valkenbos- en Zeeheldenkwartier. Het was een grote puinhoop. En ook uit andere delen van de stad ontvingen we deze signalen”.

Ondanks de grote ergernis over de troep op straat bij bewoners – en inmiddels bijna elke politieke partij – wachten we nog steeds op het plan van aanpak van wethouder Bredemeijer. Raadslid Joris Wijsmuller: “Wij vragen ons af wat de verschillende wethouders het afgelopen jaar hebben uitgevoerd. Het lijkt alleen maar erger te worden”.

Schone woonomgeving

Juist in deze tijd waarin men thuis moet blijven en aangewezen is op zijn eigen woonomgeving is een schone woonomgeving van belang. Het college stelt dat door Corona er meer wordt opgeruimd door mensen en er dus meer afval op straat terecht komt. De wachttijd bij het ophalen van grofvuil loopt hierdoor op.

Tim de Boer: “Het college gebruikt Corona nu als een excuus. De crisis is inmiddels alweer meer dan een maand aan de gang. Tijd genoeg om de werkwijze aan te passen aan deze nieuwe realiteit. Wanneer kunnen we eindelijk maatregelen verwachten voor een schone woonomgeving?”

Joris Wijsmuller: “Waarom wordt er nu niet meer geïnvesteerd in een schone stad?

Schriftelijke vragen: Wie ruimt er op?
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

Datum: 28 april 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Vorig jaar stelde de Haagse Stadspartij na de Pasen schriftelijke vragen over de grote hoeveelheid afval op straat. Dit jaar constateer ik een verergerde situatie in de oude wijken, zoals de Schilderswijk, Groente en Fruitmarkt etc.  Daarnaast was het ook op Koningsdag weer raak in deze wijken en het Laak- en Zeeheldenkwartier.

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stel ik de volgende vragen.

 1. Is het college bekend met de ernstige afvaloverlast in deze wijken?

  Ja, daar is het college mee bekend.

 2. Wat heeft het college het afgelopen jaar gedaan om de overlast aan te pakken? Indien er geen extra inzet of budget is ingezet, waarom niet?

  Tijdens de Paasdagen, Koningsdag en Bevrijdingsdag wordt door de buurtserviceteams extra ingezet om afvalbakken op (drukke) locaties als parken, winkelcentra en speelgelegenheden vaker te legen. De HMS pleegt extra inzet op dagen voor en na de feestdagen en heeft ook op Tweede Paasdag bijplaatsingen opgeruimd. Met de publiekscampagne ‘Schoon, doen we toch gewoon’ wordt in
  aanvulling op de reguliere informatie, voorlichting en activiteiten ingezet om het bewustzijn rondom afval op straat te vergroten. Het opruimen van bijplaatsingen kost momenteel al € 7 miljoen per jaar, dat betekent ongeveer € 30,- per huishouden.

 3. Welke verbeteringen zijn er afgelopen jaar doorgevoerd in het proces van melden en afhandelen van klachten en bijplaatsingen?

  Het huidige systeem voor meldingen openbare ruimte is doorgelicht. Inmiddels is ook de basis voor een nieuw systeem ontworpen. De volgende stap is de realisatie, inclusief communicatie naar bewoners over de invoering en training van medewerkers die met dit nieuwe systeem gaan werken. We verwachten dat het nieuwe meldsysteem in het eerste kwartaal van 2021 operationeel is. Onderdelen van het nieuwe meldsysteem zijn onder meer introductie van Track and Trace, een vereenvoudigd online meldformulier, automatische invoer van meldingen die via social media en landelijke apps binnenkomen en introductie van een nieuwe lokale app.

 4. Zijn er afgelopen jaar ORAC’s bijgeplaatst in de strijd tegen de afvaloverlast? Zo ja, waar en hoeveel? Zo nee, waarom niet?

  Er zijn de afgelopen jaren nieuwe ORAC’s geplaatst. Op basis van de capaciteitsberekeningen die wij hiervoor hanteren (35-38 huishoudens per bak, twee keer per week legen) is de capaciteit voldoende in buurten waar ORAC’s zijn geplaatst. Waar overbelasting ontstaat, wordt gekeken of er onrechtmatig gebruik gemaakt wordt van een bak (bijvoorbeeld door ondernemers) of dat er een andere oorzaak is. Vaker dan 2x per week legen wordt ingevoerd als dit aantoonbaar nodig is. Extra ORAC’s plaatsen om de overlast te verminderen, is niet de oplossing, want de meeste bijgeplaatste afval bestaat uit grofafval en past niet in de restafvalcontainers. Dit afval zien we ook liever op een correcte manier en dus gescheiden aangeboden, want dan is in veel gevallen hergebruik of recycling nog goed mogelijk. En op deze manier kunnen bewoners hun eigen straat schoon en afvalvrij houden.

 5. Welke gemeentelijke diensten (gericht op afvalverwerking) werken rondom feestdagen zoals Pasen en Koningsdag wel? En welke niet?

  In principe werken alle reinigings- en inzameldiensten een aangepast rooster, dan wel piketdiensten. Nadruk ligt op die plekken in de stad waar er de meeste vervuiling ontstaat. Op Tweede Paasdag zijn bijplaatsingen verwijderd als ware het een gewone werkdag. Ook de ORAC’s en verzamelcontainers voor glas, papier en pmd zijn op tweede Paasdag geleegd als ware het een gewone werkdag. Op Koningsdag zijn containers voor glas, papier en pmd geleegd. De reguliere inzameling heeft de dag ervoor plaatsgevonden of de dag erna. Bijplaatsingen zijn de dag na Koningsdag weer regulier verwijderd. Op de zondag voor Koningsdag is aanvullend grofvuil naast containers verwijderd.

 6. Op welke wijze heeft de gemeente dit jaar geprobeerd de bende op straat rondom Pasen en Koningsdag te voorkomen? Is deze inzet anders dan in 2019?

  Op beide feestdagen heeft het Haags Veegbedrijf extra inzet gepleegd in de wijken Schilderswijk en Transvaal. Reguliere huisvuildagen zijn verplaatst naar de dag ervoor of erna. In de dagen voorafgaand en na de feestdagen zijn extra ploegen ingezet om vervuiling zo snel mogelijk van straat te halen. Op Tweede Paasdag zijn de bijplaatsingen grofvuil verwijderd als ware het een gewone werkdag en ook glas, papier en pmd containers en ORAC’s zijn geleegd. Vorig jaar waren 3 van de 16 ploegen van HMS die bijplaatsingen verwijderen actief op Tweede Paasdag. Dit jaar waren alle 16 ploegen actief. De inzet is daarmee aanzienlijk vergroot ten opzichte van 2019.

Voor de dagelijkse schoonmaak rondom ORAC’s zet de gemeente in op vrijwilligers. De volgende vragen gaan over deze inzet.

 1. Kan het college aangeven hoeveel ORAC-adoptanten er momenteel zijn, hoe dit aantal zich in de afgelopen 3 jaar heeft ontwikkeld en wat de gemeente doet om deze vrijwilligers te ondersteunen en in het zonnetje te zetten?

  Er zijn 1016 containercoaches in Den Haag. Elk jaar worden alle adoptanten bedankt door middel van een attentie of worden ze uitgenodigd voor een bijeenkomst. In de afgelopen jaren is het aantal gestaag toegenomen.

 2. Kan het college inzicht geven in de verspreiding van de ORAC-adoptanten over de stad per wijk?

  De containercoaches zijn redelijk goed verdeeld over alle acht de stadsdelen. Ook wordt er gewerkt aan een verbeteringsslag in het aantrekken, registreren en faciliteren van de containercoaches.

Het komt regelmatig voor dat bij het legen van de ORAC’s de bijplaatsingen aan de kant worden geschoven of dat deze met de container worden opgetild en na het legen weer teruggezet.

 1. Waarom is het niet mogelijk dat gekoppeld aan het legen van orac’s de bijplaatsingen worden opgeruimd? Welke mogelijkheden ziet het college om dit beter te organiseren waardoor deze bijplaatsingen niet blijven liggen? Kan er bijvoorbeeld een wagen van de HMS achteraan rijden om deze bijplaatsingen op te ruimen? Is er een mogelijkheid om de vuilniswagens te voorzien van een makkelijke knop om deze bijplaatsingen direct te melden?

  Het voertuig waarmee de ORAC’s worden geleegd, is niet geschikt om de bijplaatsingen mee in te zamelen. De opening zit aan de bovenzijde van de laadbak. Noch de laadhaak, noch de chauffeur kunnen bijplaatsingen inladen. Daarnaast mag grofvuil niet bij het restafval en streeft de gemeente ernaar afvalstromen zo gescheiden mogelijk af te voeren om stromen recyclebaar te houden.
  Bijplaatsingen vormen een belemmering voor het legen van de ORAC. Daarom wordt ernaar gestreefd om de bijplaatsingen zoveel mogelijk te verwijderen vóórdat de ORAC’s worden geleegd. Illegaal bijgeplaatste dozen en zakken worden in het kader van handhaving opgehaald. Om de verschillende ophaaldiensten in een ‘treintje’ te laten rijden blijkt in de praktijk erg inefficiënt. De chauffeurs melden op het moment bijplaatsingen via hun boardcomputer.

De plannen van het college om de afvalproblematiek aan te pakken zijn wederom vertraagd.

 1. Is het college met mij van mening dat de afvaloverlast de spuigaten uitloopt? Zo nee, waarom niet?

  Monitoring laat zien dat de hoeveelheid veeg- en zwerfvuil op straat de afgelopen jaren afneemt. Het illegaal bijplaatsen van afval door bewoners en ondernemers blijft echter wel een hardnekkig probleem en dit veroorzaakt veel overlast. Het college zet in op verbetering van de aanpak aan de hand van het actieplan dat aan uw raad is toegezonden.

 2. Is het college van plan om extra middelen in te zetten? Zo nee waarom niet?

  In principe zijn voldoende voorzieningen aanwezig om het huishoudelijk afval op juiste wijze te kunnen inzamelen. Wanneer men huishoudelijk afval de container deponeert en geen afval bijplaatst, zijn geen extra middelen nodig. Omdat er toch afval wordt bijgeplaatst, wordt op dit moment al € 7 miljoen euro per jaar uitgegeven aan het dagelijks verwijderen van illegaal bijgeplaatst afval. Daar komen de kosten van de handhaving nog bij. Het college zet liever in op gedragsbeïnvloeding. De kosten voor het opruimen kunnen afnemen als bewoners hun gedrag aanpassen.

 3. Kan het college in het kader van anticyclisch investeren deze coronacrisis niet aangrijpen voor het doen van extra investeringen in het schoonhouden van de directe leefomgeving?

  Het college gaat de acties van het actieplan schone stoep uitvoeren. De financiële consequentie van de coronacrisis worden nog in kaart gebracht.

  Het college van burgemeester en wethouders,
  de secretaris a.i.,   de wnd. burgemeester,
  Ilma Merx               Johan Remkes

 

1 Response
 1. Giel Wijgergangs

  Beste Joris,

  Ik las zojuist op omroepwest.nl het volgende bericht:
  https://www.omroepwest.nl/nieuws/4037178/Zorgen-om-afval-in-Haagse-straten-blijven-Stad-dreigt-te-veranderen-in-een-grote-afvalberg

  Terecht dat er zoveel aandacht is voor dit probleem. Wat niet belicht / onderbelicht is is de grote hoeveelheid afval dat metaalvissers achterlaten op de kades, onder bomen en op parkeer plaatsen aan de grachten. Ze vissen ontzettend veel op en laten grote hoeveelheden (roestig) metaal en andere rommel op. En mijn ervaring is dat het maanden kan blijven liggen met alle risico’s van het teruggooien/-schoppen van dat afval in de grachten en van het in de bodem/ondergrond doorlekken van roestvocht.

  Succes met jullie inspanningen en hopelijk kan het bovengenoemde afval daarin meegenomen worden.

  Groet,
  Giel Wijgergangs