Zorgwekkende ontwikkelingen op het SOZA kavel 

De Haagse Stadspartij hoort van de bewoners zorgwekkende geluiden over de ontwikkelingen op het zogenaamde SoZa kavel. Uit de meest recente plannen die de ontwikkelaar vorige week presenteerde aan de omwonenden blijkt dat de ontwikkelaar voorheen niet eerlijk is geweest over de plannen. Blijkbaar ging zij er vanuit dat zij ook aanliggende grond kon verwerven voor het plan. Nu dit niet geval is lijkt de ontwikkeling op een kleiner kavel plaats te vinden en schuift de hoogbouw op richting het Bezuidenhout.

Raadslid Peter Bos: “Het is van het grootste belang dat een ontwikkelaar de omwonenden goed voorlicht. Alleen dan kan er sprake zijn van doelmatige inspraak.” “Ook is onduidelijk wanneer de toegezegde LER ( Leefbaarheids Effect Rapportage) zal plaatsvinden en welke rol de bewoners daarbij krijgen”.

In de presentatie stelde de  ontwikkelaar maar 15% van de 1200 geplande woningen als sociale woningbouw te ontwikkelen ondanks dat er een stadsbrede norm van 30% is en ook in het gebied 30% moet worden gehaald volgens de plannen van het college.  De Haagse Stadspartij wil hierover opheldering van de betrokken wethouders. Fractievertegenwoordiger Tim de Boer: “Er is een groot tekort aan sociale woningen in Den Haag. Bij deze ontwikkeling gaat het om 200 woningen die er niet hoeven te komen als de norm maar 15% is. Dat is onacceptabel.”

De Haagse Stadspartij wil onder andere weten of er ook alternatieve plannen zijn gemaakt – of door de gemeente gevraagd – waarin een groter aandeel sociale woningbouw is opgenomen.

Schriftelijke vragen: Ontwikkeling SoZa-kavel
Indiener: Peter Bos

Datum: 24 april 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De bewoners rondom de SoZa-kavel melden dat de plannen voor dit gebied andermaal gewijzigd zijn. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van Orde stelt Peter Bos van de Haagse Stadspartij de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de gewijzigde plannen? Zo ja, wat is er precies gewijzigd?

2. Klopt het dat het eerdere plan voor deze ontwikkeling ook op gronden geprojecteerd was die niet in eigendom zijn bij de ontwikkelaar? Zo nee, waarom niet?

3. Klopt het dat de ontwikkelaar deze gronden niet heeft kunnen aankopen? Zo nee, waarom niet?

4. Klopt het dat de hoogbouw hierdoor opschuift in de richting van het Bezuidenhout? Zo nee, waarom niet?

5. Is de ontwikkelaar nog steeds van plan hetzelfde programma van 130.000 m2 met daarin 1.200 woningen te realiseren? Zo ja, klopt het dat hierdoor de dichtheid op het resterende kavel toeneemt? Zo nee, hoe ziet het programma er dan uit?

6. Heeft het bovenstaande ook gevolgen voor de hoogte van het bouwplan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan het college dit toelichten?

7. Klopt het dat de ontwikkelaar toestemming van het college en dus de gemeente heeft om slechts 15% sociale huur te realiseren? Zo ja, wat is de reden daarvan? Zo nee, waarom beweert de ontwikkelaar dit dan tegenover de bewoners?

8. Wordt de resterende 15% sociale woningbouw ergens anders in Den Haag gecompenseerd? Zo nee, waarom niet?

9. Ontvangt de ontwikkelaar steun van de gemeente of is de gemeente van plan deze steun te verlenen voor de realisatie van de sociale woningbouw? Zo ja, hoeveel bedraagt die steun? En welke voorwaarden zijn daaraan verbonden?

10. Is er al een woningcorporatie betrokken bij het plan? Zo nee, waarom niet?

11. Zijn er alternatieve plannen onderzocht waarbij er meer sociale woningbouw kan worden gerealiseerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom worden deze plannen niet uitgevoerd?

12. Heeft de gemeente de ontwikkelaar gevraagd alternatieve plannen te ontwikkelen waarin wel 30% sociale woningbouw wordt gerealiseerd? Zo nee, waarom niet?

13. In de inventarisatie van jonge monumenten van de gemeente (Post 65 Architectuur) wordt het gebouw van Hertzberger als één van de beste voorbeelden van het structuralisme in Den Haag genoemd. Is het college het daarmee eens? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wordt er dan ingezet op sloop?

Volgens de bewoners vond er afgelopen week virtuele inspraak plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de gewijzigde plannen gepresenteerd. Hierbij beweerde de ontwikkelaar dat de wijzigingen in het plan ook gebaseerd zouden zijn op de inspraak. De bewoners kregen echter een compleet ander plan voor ogen dan waarover zij inspraak hebben gehad.

14. Is het college het met mij eens dat de bewoners op het verkeerde been zijn gezet tijdens de eerdere inspraak gezien het feit dat de ontwikkelaar toen plannen presenteerde die zij helemaal niet waar kon maken? Zo nee, waarom niet?

15. Is het college het met mij eens dat de eerdere inspraak geen of weinig waarde heeft aangezien die betrekking had op een compleet ander plan? Zo nee, waarom niet?

In de gemeenteraad heeft het college toegezegd de LER (leefbaarheidseffectrapportage) toe te passen in het CID en specifiek ook bij deze ontwikkeling.

16. Kan het college aangeven hoe de LER wordt ingezet? Op welk plan van de ontwikkelaar heeft de LER betrekking?

17. De toezegging van het college ging ook over het betrekken van bewoners bij het uitvoeren van de LER. Tot op heden is er echter nog geen contact over geweest met de bewoners. Kan het college toezeggen dit per direct goed te organiseren? Zo nee, waarom niet?

18. Wanneer kunnen de bewoners en de gemeenteraad de resultaten van de LER verwachten?

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.