Daklozendorp op een verlaten parkeerterrein moeten we niet willen

Op het parkeerterrein van het ADO stadion is het initiatief ‘Doneer een Stad’ bezig met het bouwen van ‘Coronadorp’ voor zieke dak- en thuislozen. Het initiatief wordt gedragen en gefinancierd door sponsors. 

Een week na de bekendmaking van het ‘Coronadorp’ reageren de Haagse straatdokters met verbijstering “‘Het is voor ons praktisch onmogelijk om daar te komen en ik kan daar dus geen zorg verlenen.’”, zegt een van de straatdokters tegen OmroepWest*.

Hoe en waar precies de medische zorg voor deze groep bewoners georganiseerd is blijft dan ook een groot vraagteken.

Fatima Faid: “Wie heeft er bepaald dat een leeg parkeerterrein een leefbare situatie voor zieke mensen is?’

Uit hetzelfde artikel blijkt dat de straatdokters, GGD én de wethouder al weken met elkaar in gesprek zijn over goede opvang van mensen die ziek worden en dakloos zijn. Echter de artsen, die onmisbaar zijn bij de zorg, moeten via de pers vernemen dat er een “Coronadorp”” buiten de stad wordt opgebouwd. Dit geeft de klunzigheid aan van het huidige beleid ten aanzien van de hulp en ondersteuning aan de daklozen in onze stad aan.

Een bijkomend probleem is dat er niet direct gebruik gemaakt kan worden van dit ‘dorp’ aangezien er nog meer sponsors moeten worden gezocht.

Het gaat nog weken duren voordat het zogenaamde ‘Coronadorp’ er staat.

*https://www.omroepwest.nl/nieuws/4034343/Haagse-straatdokter-verbijsterd-over-coronadorp-voor-daklozen-bij-ADO-stadion

 

Lees hieronder de schriftelijke vragen:

Schriftelijke vragen: Daklozendorp in Den Haag 

Indiener: Fatima Faïd

Datum: 29 april 2020

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 21 april 2020 stond op de website van Omroep West het bericht dat het parkeerterrein van het Cars Jeans Stadion wordt ingericht als zorglocatie voor daklozen met corona klachten. 

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Fatima Faïd (Haagse Stadspartij) de volgende vragen.

1. Is het college op de hoogte van het nieuwsbericht van OmroepWest d.d. 21 april 2020 met als titel‘’ Parkeerterrein ADO-stadion wordt coronadorp voor daklozen”?

Ja, dit betreft een artikel over de tijdelijke zorglocatie voor (vermoedelijk) besmette dak- en thuislozen die hun corona-infectie veilig en in vervangende thuisisolatie moeten kunnen uitzieken.

2. Zijn er al daklozen ziek geworden door het coronavirus? Zo ja, hoeveel zijn dat? Waar bevinden die zich nu?

Nee, er zijn tot dusverre nog geen Covid-19 besmettingen geconstateerd.

3. Volgens het bericht duurt het nog weken voordat de locatie klaar is, waar verblijven de zieke daklozen ondertussen?

Er zijn nog geen Covid-19 besmette daklozen met ziekteverschijnselen. Op de huidige opvangplekken is verpleegkundige ondersteuning voor andere aandoeningen beschikbaar.

4. Wat zijn de kosten hiervoor?
5. Wie betaalt voor het dorp? Hoe zijn de kosten verdeeld?

Antwoord op de vragen 4 en 5. De portocabins en het parkeerterrein mogen kosteloos worden gebruikt. De kosten voor inhuur van extra begeleiding vanuit de Kessler Stichting, verpleegkundige inzet HWW, inhuur beveiliging en eventueel gedeeltelijke omheining van het terrein, beschermende middelen en gebruik nutsvoorzieningen (water, stroom en dergelijke) worden geraamd op ca €110.000
per maand, bij volledige bezetting. De rijksoverheid heeft aangegeven om extra kosten in verband met Corona te vergoeden. Deze kosten
worden afzonderlijk geadministreerd en gedeclareerd bij het rijk. Deze opsomming zal gedeeld worden met de raad.

6. Wie bepaalt of er op- of afgeschaald wordt? Wie bepaalt wanneer het dorp weer afgebroken wordt?

De richtlijnen van VWS en RIVM worden hierbij aangehouden. Op dit moment is niet te zeggen hoe lang de huidige maatregelen gaan duren.

7. Welke instanties begeleiden de daklozen?

Zie het antwoord op vraag 5.

8. Wanneer is het dorp operationeel? En wie bepaalt dat een parkeerterrein met zieke mensen leefbaar is?

De opbouw van de tijdelijke Corona zorglocatie voor dak- en thuislozen is inmiddels gereed. Het college heeft het besluit genomen de tijdelijke locatie op deze plek te realiseren. De opvang voldoet aan de RIVM richtlijnen (zie RIS305156).

9. Hoe komen de daklozen daar?

E zijn speciale busjes beschikbaar voor zorgvervoer conform RIVM richtlijnen. Deze busjes worden alleen voor zorgvervoer gebruikt. Indien de indicatie wordt gesteld dat iemand ziek is, wordt deze patiënt vervoerd naar de locatie. Het omgekeerde geldt ook wanneer een patiënt weer beter is verklaard. Diegene wordt dan terug vervoerd naar de locatie waar de patiënt vandaan kwam.

10. Worden andere locaties gesloten of afgeschaald als deze locatie open is?

Nee, deze locatie is een aanvullende voorziening, die uitsluitend is bestemd voor (vermoedelijk) besmette cliënten.

11. Kunt u aangeven waar precies de randen van de stad zijn en of deze locatie hieraan voldoet?

Bij de keuze van een locatie wordt een aantal factoren meegewogen: is de locatie snel te realiseren, is er voldoende ruimte om een geschakelde unit op te bouwen, zijn nutsvoorzieningen beschikbaar te maken en is het terrein eenvoudig te beveiligen (zie RIS305156).

12. Naar welk ziekenhuis kunnen mensen gebracht worden?

Naar elk ziekenhuis dat de medisch noodzakelijke ondersteuning aan de desbetreffende patiënt kan bieden en daarvoor de benodigde faciliteiten beschikbaar heeft.

13. Hoe lang is de aanrijtijd daar naar toe? Is dit ook conform de protocollen in Den Haag?

Zie het antwoord op vraag 12.

14. Als ze naar ziekenhuizen in Zoetermeer, Delft of Gouda moeten zijn daar dan afspraken over gemaakt? Welke?

Zie het antwoord op vraag 12.

15. Gezien de afstand tot ziekenhuizen; Is er ook een medische post? Wie financiert dit en wat houdt dit concreet in?

De zorglocatie is specifiek ingericht voor zorgverlening aan cliënten die besmet zijn. De medische ondersteuning waaronder verpleegkundige inzet is geregeld overeenkomstig richtlijnen RIVM. De rijksoverheid heeft aangegeven om extra kosten in verband met Corona te vergoeden.

Het initiatief Doneer een Dorp wordt gedragen en gefinancierd door een aantal sponsoren.

16. Welke relatie heeft de gemeente met het ondernemersinitiatief ‘DoneerEenDorp’?

DoneerEenDorp is een van de partijen die ondersteuning heeft aangeboden bij de opzet van de voorziening.

17. Hoe is de samenwerking tussen de gemeente Den Haag, Doneer een dorp en ADO Den Haag tot stand gekomen? Graag een uitgebreid antwoord.

De partijen hebben zich zelf gemeld.

18. Zijn er nog meer projecten in de stad waarbij zij betrokken zijn? Zo ja, welke?

Nee, er zijn geen andere projecten waarbij zij betrokken zijn.

19. Welke afspraken zijn er verder nog gemaakt met de verschillende sponsors t.a.v toekomstige projecten?

Geen

20. Is het college met ons eens dat het erg onwenselijk is dat een sector die zo slecht bediend wordt met financiële zaken, namelijk de daklozenopvang, over te laten aan een ondernemersinitiatief?

Het betreft een gemeentelijk initiatief. De particuliere partijen hebben hun ondersteuning daarbij aangeboden.

Op 28 april 2020 verscheen er een artikel waarin een Haagse straatdokter verbijsterd is over het ‘coronadorp’

21. Is het college op de hoogte van het nieuwsbericht van OmroepWest d.d. 28 april 2020 met als titel ‘’Haagse straatdokter verbijsterd over ‘coronadorp’ voor daklozen bij ADO-stadion”?

Ja, het college herkent zich overigens niet in de term ‘Corona-dorp’.

22. Klopt het dat de straatdokters niet in staat zijn om zorg te verlenen in het dorp omdat de afstand te groot is?

Dat is inderdaad aangegeven door de straatdokters.

23. Als de straatdokters geen medische zorg gaan verlenen wie gaat dan de medische zorg aan deze kwetsbare groep geven? Welke medici zijn er benaderd?

Over de medische zorgverlening zijn afspraken gemaakt met de huisartsenorganisatie HADOKS.

24. In het artikel wordt er aangegeven dat er op De La Reyweg al een hele ziekenboeg net klaar was. Klopt dit? Hoeveel kosten zijn hiervoor gemaakt? En door wie is dit betaald?

De nachtopvang aan de De la Reyweg was niet ingericht voor opvang van besmette Covid-19 patiënten. Bij de verdeling van doelgroepen over de verschillende locaties waren deze slaapplekken in gebruik voor personen die vanwege hun algehele gezondheidstoestand extra medische aandacht nodig hebben. Deze nachtopvang is uit de reguliere subsidie gefinancierd.

25. In het artikel d.d. 28 april worden de signalen van overlast op Scheveningen als reden van de verhuizing genoemd. Klopt dit?

De inrichting van een opvangvoorziening voor besmette cliënten is primair ingegeven door medische redenen. De realisatie op het ADO-terrein vereenvoudigde daarnaast het herplaatsen van mensen waarvoor groepsopvang beter geschikt is dan hotelkamers.

26. Gezien het feit dat er nu in deze crisis veel meer mensen zijn opgevangen kunt u aangeven hoeveel extra fte u heeft laten inzetten. Hoeveel op hulpverlening en hoeveel op beveiliging? Graag per locatie gespecificeerd.

Dat is niet bekend. Personeel wordt door de instellingen ingezet waar dat nodig is. Daarbij zijn ook vrijwilligers betrokken en andere partijen zoals HWW (verpleegkundige ondersteuning), en politie als het gaat om veiligheid. De extra inzet ten behoeve van Corona wordt in beeld gebracht voor financiering door het Rijk. Dit overzicht zal gedeeld worden met de raad.

27. Op welke manier gaat u garanderen dat met de verhuizing van de dakloze mensen van Scheveningen naar De La Reyweg er geen overlast veroorzaakt wordt in de kwetsbare wijken Transvaal en Schilderswijk? Met andere woorden hoeveel extra professionele hulpverlening
gaat u inhuren voordat u met de verhuizing gaat beginnen?

De overlast in Scheveningen is gerelateerd aan personen die ongeschikt bleken voor opvang in hotelaccommodaties. Groepsopvang is voor hen beter geschikt. Met de verhuizing naar de groepsvoorziening aan de De la Reyweg zal die voorziening overeenkomstig de RIVM-normen op ca 50% van de reguliere capaciteit functioneren. Er wordt geen extra overlast verwacht. De instelling zal hier alert op zijn.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris a.i,       de wnd burgemeester,
Ilma Merx                 Johan Remkes

1 Response
  1. Raymond

    Goedemorgen , mijn vraag op deze hele kwestie is deze ; waarom worden alcohol en drugsverslaafde overlastveroorzakende daklozen beloond met een coronadorp bij het ADO stadion ? De Kessler stichting heeft een prima ziekenboeg, maar om de overlast in Scheveningen op te lossen wordt dit gerealiseerd. Met beveiliging , nieuwe units , nieuwe inrichting , medische voorzieningen , medisch personeel en begeleiders , etc etc.
    Ben zelf technisch gesproken dak of thuisloos , maar ik kan nergens aankloppen omdat ik werk en dus een inkomen heb. Een inkomen dat te hoog is voor sociale woningbouw.
    En een woning in de vrije sector is wel erg duur voor enkel het weekeinde ( internationaal chauffeur ) . Waarom zet de gemeenteraad zich zo in voor daklozen , maar niet voor gewone burgers ? Valt daar geen eer , roem en faam aan te behalen en aan daklozen wel ?