‘Dank aan iedereen in de jeugdzorg en onderwijs!’

In de tweede digitale commissievergadering van 22 april 2020 werd voor de derde keer gesproken over de aanpak van de coronacrisis in Den Haag. Raadslid Fatima Faïd had namens de Haagse Stadspartij de volgende inbreng:

“Bedankt voorzitter,

We zijn ruim een maand verder nadat de coronavirus ook ons land en stad stil heeft gelegd met grote gevolgen voor onze economie en samenleving. Vandaag wil ik extra de aandacht vestigen op alle mensen die met weinig middelen keihard aan het werk zijn in de jeugdzorg en onderwijs. Mijn steun en bewondering gaat uit naar deze professionals en vrijwilligers die tijdens deze moeilijke tijden vanaf een afstand ontzettend hun best doen om onze kinderen les te geven. De jeugdhulpverleners in de stad die op dit moment maar 1 doel voor ogen hebben en dat is om alle kwetsbare kinderen in het zich te houden. En met weinig middelen maar met veel creativiteit en passie deze kinderen proberen te beschermen en te begeleiden.

Dank jullie wel daarvoor!

Voorzitter er zijn een aantal signalen die ik graag met het college wil delen.

Kunst en cultuur

Minister van Engelshoven heeft toegezegd om 300 miljoen beschikbaar te stellen voor de zwaar getroffen kunstsector. Dat lijkt heel wat, maar we zijn erg benieuwd welk deel beschikbaar komt voor de Haagse instellingen. Kan de wethouder daar al duidelijkheid over geven? ​Duidelijk is wel dat het geld alleen beschikbaar is voor instellingen die al landelijke subsidie ontvangen. Waarom horen we niets van de wethouder? Welke instellingen hebben er om steun gevraagd, wie staat op omvallen en wat gaat het college doen? We vragen nogmaals en met klem om werk te maken van het noodfonds voor de Haagse cultuursector en ons inzicht te geven in de situatie.

De kunstsector is ook een internationale sector met veel international zzp’ers. Een van de grootste struikelblokken voor deze zzp’ers blijkt te zijn dat je Nederlands moet kunnen spreken om een aanvraag voor steun te doen. Mensen werden letterlijk weggestuurd. Is het misschien een idee om een servicepunt te openen om zzp’ers die hulp nodig hebben bij het indienen van verzoek tot financiële ondersteuning te helpen?

Sekswerkers

Ook een andere groep internationale zzp’ers heeft het moeilijk: de sekswerkers. Wij hebben begrepen dat het rijk heeft besloten om sekswerkers uit de EU en werkers die via de opt-in regeling werken geen enkele vorm van ondersteuning te geven. Dit is wat de Haagse Stadspartij betreft zeer onwenselijk en hopelijk ook voor het college. Graag hoor ik van het college welk standpunt zij inneemt. En hoe we gaan zorgen dat er niemand in onze stad verhoogde risico’s loopt op uitbuiting en ziekte om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien! Broodnood is wat ons betreft niet adequaat genoeg in de wetenschap dat dit alles nog lang kan gaan duren. Ik overweeg om hier een motie over in te dienen in de volgende raadsvergadering

Helaas bereiken ons ook de berichten dat het tot nu toe nog geen enkele sekswerkers is gelukt om daadwerkelijk een beroep te doen op ondersteunende regelingen voor zzp’ers. In Tilburg verloopt de aanvraag voor een bijstandsuitkering via het prostitutie maatschappelijk werk. In Den Haag hebben we een sterk hulpverlenend netwerk van SHOP en De Haven, zij kunnen net zoals in Tilburg dit prima doen. Ik overweeg op dit punt een motie in de volgende raadsvergadering.

Daklozenopvang en wonen

Klopt het dat er voor daklozen jongeren geen aparte plekken zijn georganiseerd en dat zij nu tussen de volwassen daklozen verblijven voor langere tijd? Ik overweeg op dit punt een motie in te dienen.

Fijn om te lezen dat we in Den Haag inzetten op het voorkomen van huisuitzettingen in deze tijd. Wat betreft de zogenaamde leegstandsbeheerders – die geven nu o.a. in de zaak van Moerwijk Oost aan dat zij weinig of geen alternatieve locaties hebben, maar wel inmiddels zo’n 150 bewoners die uit hun huis zouden moeten. Het lijkt me dat ook leegstandsbeheerders zich coulant en meewerkend opstellen en zeker niet over gaan op uitzettingen en opzeggingen. Kan de wethouder daar ook bindende afspraken over maken? Ik overweeg op dit punt een motie in te dienen in de volgende raadsvergadering.

De Haagse Stadspartij zet vraagtekens bij de ‘standaard huurverhoging’ in een tijd die bepaald niet standaard is. Hoe vervullen verhuurders hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in tijden van onzekerheid? Kan de wethouder aangeven hoe de grootste woningcorporaties in Den Haag Staedion, Haagwonen, Vestia en Arcade met huurverhoging omgaan; welk percentage brengen zij nu in rekening? En hoe gaan private verhuurders hiermee om; heeft de wethouder ook met hun afspraken gemaakt om terughoudend te zijn met huurverhoging?

Onderwijs

Door het ‘afstandsonderwijs’ komen kinderen met leerachterstanden en in moeilijke thuissituaties al snel op nog grotere achterstand. Dat na de meivakantie basisscholen weer voor de helft opengaan is dan ook vooral voor die kinderen van groot belang. Tegelijk heerst er nog veel onzekerheid over wat dit openstellen betekent voor de volksgezondheid. Veel wordt nu aan de scholen overgelaten, en ouders hebben een beslissende stem of hun kind wel of niet naar school gaat. Wat doet de gemeente om scholen hierbij te ondersteunen? Om ouders heldere informatie te verschaffen? Om te zorgen dat vooral die kinderen die dit het hardste nodig hebben nu worden geholpen?

Afval

Voorzitter en als laatste punt wil ik het ophalen van de vuilnis aanstippen. Het blijkt dat er in deze crisis nog steeds veel afval op straat beland. Het blijkt in sommige wijken nu zo’n week of 3 te duren voordat grofvuil per afspraak kan worden opgehaald. Dit is echt te lang! Wat kan er gedaan worden om het vuilnis weer op een redelijke termijn op te halen?”