Haagse Stadspartij vraagt zich af wanneer Richard de rommel opruimt

Na de lancering van de publiekscampagne ‘Samen houden we Den Haag schoon’ lijkt de troep op straat alleen maar erger te worden. Het afgelopen Paasweekend lag een deel van de stad er troosteloos bij. Op sociale media werd volop geklaagd in de Schilderswijk, Transvaal en Moerwijk. Maar ook de De Heemstraat en de Paul Krugerlaan en diverse parken en speeltuinen lagen vol zwerfvuil. Het lijkt erop dat de wethouder het schoonhouden van de stad op de bewoners af wil schuiven. Voordat bewoners een handje kunnen helpen moet de gemeente echter haar zaken op orde hebben. Daarom stelt Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij vragen over de overvolle ORAC’s en de gigantische hoeveelheid zwerfvuil op straat.

Ziet u ook troep op straat ? gebruik dan de hashtag #richardruimtop

 

Schriftelijke vragen: bende op straat
Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

Datum: 22-4-2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Afgelopen paasweekend kwamen er op sociale media zeer veel berichten langs waarop te zien is dat de ORAC’s in verschillende wijken – oa. Schilderswijk, Transvaal en Moerwijk – stampvol waren. Dit leidt tot grote overlast op straat. Daarnaast viel na een persoonlijke rondgang op dat zeer veel straten – Heemstraat en Paul Krugerlaan – ernstig vervuild waren op tweede paasdag. Ook de speeltuin en het park De Verademing waren ernstig vervuild.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Fatima Faïd, Haagse Stadspartij de volgende vragen:

1. Heeft het college dezelfde indruk over het afgelopen paasweekend? Zo nee, waarom niet?

Ja.

2. Is er een toename in het aantal meldingen over afval op straat dit weekend en in het afgelopen jaar? Waar baseert het college haar antwoord op deze vraag op?

Uit het meldingensysteem van de Gemeente Den Haag blijkt dat in het paasweekend van 2019 (zaterdag, zondag, maandag) meer meldingen betreffende afval op straat (inclusief zwerfvuil) zijn binnengekomen, dan tijdens het paasweekend van 2018. Dit terwijl tussen 1 april 2018 en 1 april 2019 het aantal meldingen juist is gedaald, met ca. 10% minder vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De situatie lijkt de afgelopen maanden verergerd.

3. Kan het college aangegeven of er sinds het nieuwe college is aangetreden veranderingen zijn aangebracht in de frequentie van  schoonmaken van de openbare ruimte, de frequentie van het leeghalen van de ORAC’s en de termijn waarop er op meldingen van burgers wordt gereageerd? Kan het college dit uitsplitsen op wijkniveau of stadsdeelniveau? En qua medium waarop een melding binnenkomt ( telefonisch, web, sociale media)?

Ja, de inzet is er op gericht om de dienstverlening doorlopend te verbeteren. Met het toepassen van sensoren in circa 1000 ORAC’s wordt de frequentie van legen aangepast aan het werkelijke gebruik. De inzet op het verwijderen van illegaal geplaatst afval en zwerfvuil is in de genoemde wijken geïntensiveerd. Het melden van overlast van ratten is met het rattenoffensief makkelijker gemaakt en in de publiekscampagne zwerfafval wordt in de komende drie jaar extra ingezet op communicatie en  acties rond bewustwording en bevorderen van goed gedrag door te laten zien wat wij als gemeente doen en wat bewoners zelf kunnen doen zoals het adopteren van een ORAC.

4. Is er het afgelopen jaar bezuinigd op deze taken of zijn deze taken overgedragen aan vrijwilligers? Zo ja, wat wordt er precies van de vrijwilligers verwacht en zijn er in alle wijken voldoende vrijwilligers die meedoen?

Nee. Het college heeft een uitgebreide campagne gelanceerd gericht op de verantwoordelijkheid van burgers bij schone buitenruimte en rattenoverlast.

5. Is het college het met mij eens dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om te voorzien in tijdig geleegde ORAC’s en voldoende gelegenheid om afval te kunnen inleveren?

Ja. Wijken in Den Haag verschillen in type woningen en wooncomplexen en de bezettingsgraad van deze woningen.

6. Kan het college aangeven of hier bij het instellen van de ORAC’s voldoende rekening mee is gehouden?

Ja, hier wordt rekening mee gehouden.

7. Kan het college aangeven hoeveel er geïnvesteerd wordt in extra capaciteit op dit vlak? En in welke wijken?

Gebleken is dat er op kritische punten extra capaciteit noodzakelijk is. Denk hierbij aan de logische loop van woning naar openbaar vervoer / winkelcentrum en dergelijke. Op deze kritische punten zijn of worden extra ORAC’s geplaatst. Het gaat om ruim 100 extra ORAC’s verdeeld over de ORAC-wijken.

8. Welke andere opties ziet het college om het ophalen van afval te verbeteren?

Met het aanbrengen van vulgraadsensoren wordt de afvalinzameling verbeterd, waardoor per locatie meer maatwerk geleverd kan worden.

9. In de winter is er voor het strooien van zout een winterregeling, waarbij als het onder een bepaalde temperatuur er automatisch gestrooid wordt. Kan voor het schoonhouden van de openbare ruimte en het legen van de prullenbaken bij speeltuinen niet een zomerregeling
worden bedacht? Waarbij boven een bepaalde temperatuur vaker geleegd wordt?

Er wordt door het Haags Veegbedrijf altijd geanticipeerd op het weer en met mooi weer wordt extra inzet gepleegd in de stad. De inzet wordt in het weekend juist ingezet op drukbezochte plekken.

10. Er was eerder sprake van een proef waarbij containers door middel van sensoren aangeven dat zij vol zijn. Kan het college aangeven hoe het daarmee staat? En waar zal de inzet van deze sensoren getest worden?

In de Commissiebrief d.d. 6 september 2018 (RIS300863) bent u geïnformeerd over de proef met sensoren. In september 2018 is toegezegd dat de vulgraadsensoren in de ORAC’s verder ingevoerd worden. Inmiddels zijn circa 1000 van de ruim 6300 ORAC’s uitgerust met een vulgraadsensor. De volledige implementatie zal stapsgewijs (per wijk) worden uitgevoerd. Naar verwachting kunnen in een tijdsbestek van twee jaar alle ORAC’s dynamisch worden ingezameld.

11. Is het college bereid om extra geld vrij te maken voor het bestrijden van volle ORAC’s, het bijplaatsen van capaciteit en het schoonhouden van de openbare ruimte?

Nee, het is niet nodig extra geld vrij te maken voor het voorkomen van volle ORAC’s. Het is de verwachting dat door de huidige maatregelen volle containers in de toekomst minder voorkomen. In slechts 3% van de gevallen een bijplaatsing veroorzaakt door een volle of defecte ORAC. Kosten die verband houden met afvalinzameling komen rechtstreeks ten laste van de afvalstoffenheffing.

Het college van burgemeester en wethouders,
de wnd. secretaris,                            de burgemeester,
Dineke ten Hoorn Boer                    Pauline Krikke

Foto van Mohamed ElKahir