De Haagse Stadspartij is verontwaardigd over het verdwijnen van geveltuintjes uit de van Diemenstraat. Bewoners hadden deze tuintjes vorig jaar aangelegd in het kader van Operatie Steenbreek. Zonder enige vorm van overleg heeft de gemeente de planten uit de tuin gerukt en deze opnieuw dichtgetegeld. Raadslid Peter Bos heeft hier schriftelijke vragen over ingediend.

Volgens de bewoners was de gemeente gevraagd om een scootmobielberging te plaatsen in de straat. Dat werd echter geweigerd, de scootmobiel moest maar op de stoep geparkeerd worden, precies op de plek van de geveltuintjes. Zonder enige vorm van overleg is de gemeente overgegaan tot het verwijderen van alle planten en is de tuin dichtgetegeld. De stokrozen en vlinderstruik verdwenen in de ORAC. Peter Bos: “Hoe haal je het in je hoofd om je zo horkerig te gedragen als ambtenaar. Wat mij betreft krijgen ze strafwerk en worden de geveltuintjes morgen nog hersteld. De gemeente promoot nota bene zelf de aanleg van geveltuintjes en vervolgens slopen ze je tuin.”

Update: De geveltuin in de van Diemenstraat is in razende vaart in ere hersteld na alle commotie hierover in de pers. De tuin is nu zelfs groter geworden en er staan veel nieuwe verse planten in. Raadslid Peter Bos: “De gemeente had wat goed te maken. Fijn voor de bewoners dat dit zo snel is opgepakt”

 

Hieronder de schriftelijke vragen:

Datum: 26 april 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De bewoners van het portiek in de van Diemenstraat 26a t/m j, hadden met veel liefde geveltuintjes aangelegd met stokrozen en een vlinderstruik. De geveltuintjes in het Zeeheldenkwartier werden zeer gewaardeerd door de buurt, zorgden voor vergroening en droegen bij aan het voorkomen van wateroverlast. Van de een op de andere dag zijn de geveltuintjes zonder overleg weggehaald door de gemeente en opnieuw betegeld. Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

Ja, het geveltuintje tussen huisnummer 22 en huisnummer 24 is abusievelijk weggehaald. Dit is gedaan door een aannemer om ruimte te creëren voor een scootmobielstalling. De gemeentelijke uitvoeringsorganisatie Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning (JMO) gaf hiervoor opdracht. Pas nadat een klacht werd ontvangen, vond overleg plaats met de bewoners. Dat had niet zo gemoeten en is niet conform de gebruikelijke werkwijze. Hiervoor zijn excuses aangeboden. In samenwerking met het stadsdeel Centrum is het geveltuintje voortvarend hersteld.

2. De geveltuintjes waren met toestemming van de gemeente aangelegd. De bewoners hadden meegedaan aan Operatie Steenbreek, voor elke verwijderde tegel kregen ze een gratis plantje. Op de website van de gemeente is informatie te vinden over het aanleggen van geveltuinen en daarnaast heeft de gemeente een folder uitgebracht over het aanleggen van geveltuinen met als motto: “Fleur uw gevel op en draag bij aan een groene stad!” Is dit juist?

Het college wil de stad vergroenen, o.a. door meer natuurlijke beplanting en het creëren van geveltuintjes. Bewoners worden hierbij betrokken en gestimuleerd om hun tuinen te vergroenen, zoals met “Operatie Steenbreek.” 1 Het betreffende geveltuintje is in dat kader, en met toestemming van de gemeente, aangelegd. Deze bewoners hebben actief meegewerkt en hun bijdrage geleverd aan de
vergroening van hun buurt. Het college waardeert dit zeer. Wij betreuren het daarom des te meer dat het geveltuintje aanvankelijk werd verwijderd.

3. Volgens de bewoners zijn de geveltuintjes door de gemeente verwijderd om een parkeerplaats voor een scootmobiel te realiseren voor een bewoner uit een ander portiek. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja, zie het antwoord op vraag 1.

4. Wie heeft dit besluit genomen?

Zie het antwoord op vraag 1.

5. Wat zijn de regels die gelden bij het realiseren van een scootmobielparkeerplaats?

De betrokken casemanager kijkt in elke casus achtereenvolgens of de scootmobiel:
– in de eigen woning gestald kan worden, zo niet;
– in de eigen berging gestald kan worden, zo niet;
– in de openbare ruimte gestald kan worden.
Het uitgangspunt daarbij is dat er rekening gehouden moet worden met de fysieke beperking van de scootmobielgebruiker en de eventuele regels die de woningeigenaar stelt. Daarbij geldt dat de goedkoopst passende oplossing voor de gemeente leidend is.

6. Waarom is er geen overleg gevoerd met de bewoners over het voornemen om een scootmobielparkeerplaats te realiseren?

In dit geval was niet duidelijk wie de eigenaar van het geveltuintje was. Daarom is van tevoren geen overleg gevoerd met de bewoners. Dat gebeurde pas nadat een klacht werd ontvangen.

7. De planten die in de geveltuintjes stonden zijn volgens de bewoners in de ORAC’s gesodemieterd door de gemeente. Is dit juist? Zo ja, waarom is dit gebeurd?

De gemeente heeft dit nagevraagd bij de aannemer en hij geeft aan de planten zelf te hebben afgevoerd.

8. Is het college bereid om als de wiedeweerga de geveltuinen te herstellen inclusief nieuwe planten en nederige excuses aan te bieden voor dit wangedrag?

De gemeente heeft inmiddels overlegd met de bewoners. Excuses zijn aangeboden en het geveltuintje is weer hersteld.

9. Is het college bereid om de ambtenaren die dit op hun geweten hebben strafwerk te geven door de Folder Haagse Geveltuinen honderd keer met de pen over te laten schrijven? Zo nee, welke andere maatregelen gaat het college nemen om dit horkerige gedrag in de toekomst te
voorkomen?

In de beantwoording van de vragen is hier reeds voldoende op ingegaan.

Het college van burgemeester en wethouders,
de wnd. secretaris,                          de burgemeester,
Dineke ten Hoorn Boer                 Pauline Krikke

In de pers
Den Haag FM
Omroep West
Dagblad 070
Algemeen Dagblad
Algemeen Dagblad

 

1 Response
  1. Marie-josé

    Sterker nog, vorige maand kon men op 2 zaterdagen gratis duinplantjes uitgraven aan de Scheveningse Boulevard om zelf geveltuintjes aan te leggen (daar moet een groot stuk duin weg voor de bouw van iets). De gemeente bood zelfs aan te helpen met het verwijderen van de 1e stoeptegel zodat je zelf verder kon aanleggen. Het evenement werd zeer druk bezocht dus er zullen heel wat geveltuintjes bij gemaakt zijn haha