Sociale woningbouw in Benoordenhout geschrapt

Tot verbijstering van de Haagse Stadspartij zijn de sociale woningen die in het nieuwe poortgebouw van Bronovo zouden komen geschrapt. Dit valt op te maken uit de plannen waarmee de projectontwikkelaar momenteel adverteert.

Begin 2017 heeft het vorige college van B&W een Plan Uitwerkings Kader vastgesteld voor de locatie van het poortgebouw van het Bronovo ziekenhuis in Benoordenhout. In dit besluit is vastgelegd dat 30% van de woningen in de sociale betaalbare voorraad moeten vallen. Twee jaar later blijkt dat er nul sociale woningen gebouwd gaan worden en de goedkoopste woningen 570.000 euro gaan kosten, naast een aantal nog duurdere penthouses en zorgwoningen waarvoor minimaal 3.500 euro per maand moet worden betaald.

Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij: “Dit is ongehoord. We hebben hier keiharde afspraken over gemaakt en die worden nu schaamteloos geschonden. Benoordenhout telt nu in z’n geheel 1% sociale woningen en blijft op deze manier een ghetto voor de happy few. Als we segregatie willen aanpakken zal er juist in deze wijk ook sociaal gebouwd moeten worden.”

Eerder al liet wethouder Revis (VVD) de afgesproken sociale woningen in het Spuikwartier schrappen en uit de recente jaarrekening blijkt dat de bouwproductie ver achter blijft bij de behoefte aan sociale woningen. Bos: “Revis laat z’n oren hangen naar het grote geld van de vastgoedwereld en laat keer op keer de 30% sociale woningbouwnorm los.”

In schriftelijke vragen heeft Peter Bos het college opgeroepen om zich alsnog aan de afspraken mbt sociale woningbouw in Benoordenhout te houden.

Hieronder de schriftelijke vragen:
Datum: 16 april 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In de bouwbijlage van Den Haag Centraal van 11 april 2019 staat een advertentie van Frisia Makelaars voor nieuwe dure appartementen in het Poortgebouw bij Bronovo. Eerder heeft het college hiervoor op 21 maart 2017 het Planuitwerkingskader (PUK) Bronovolaan 1a t/m d (RIS296553) vastgesteld en met de raad besproken. Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college bekend met het door Frisia Makelaars geadverteerde plan voor het Poortgebouw bij Bronovo?

Ja.

2. Kan het college bevestigen dat in de PUK van 17 maart 2017 als verplichting is vastgelegd dat op deze locatie circa 30% van de appartementen als sociale huurwoningen volgens de geldende regels voor toewijzing door woningcorporaties moeten worden gerealiseerd? Zo nee, waarom niet?

Nee, de vraagstelling geeft niet het volledige beeld van hetgeen in de PUK is vastgelegd. In de PUK onder hoofdstuk 2.1 onder het kopje “Wonen” is de eis opgenomen dat:
a. ten behoeve van de gewenste differentiatie in het woningaanbod, is het verplicht een deel van de appartementen te verhuren met een huurprijs lager dan de geldende huurtoeslaggrens van € 710,68 per maand (prijspeil 2017) en aan huurders met een jaarinkomen tot maximaal € 36.165,- (prijspeil 2017);
b. dit geschiedt volgens de geldende regels voor toewijzing door woningcorporaties;
c. het gaat dan om 30% van de appartementen die minimaal voldoen aan de eisen van een sociale huurwoning en geschikt zijn voor senioren;
d. exploitatie kan in eigen beheer worden uitgevoerd, waarbij via accountantsverklaring de verhuur aan huurders met bovengenoemd jaarinkomen wordt gecontroleerd.

3. In het PUK is eveneens vastgelegd dat de uiteindelijke koper er zelf verantwoordelijk voor is dat zijn planuitwerking voldoet aan het kader voor het opstellen van een goede ruimtelijke onderbouwing en dat dit door het college wordt getoetst. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja, dit is vastgelegd onder het kopje ‘Juridisch-planologische procedure’ van hoofdstuk 2.4.

4. Kan het college bevestigen dat er in het plan 31 koopwoningen worden gerealiseerd waarvan 28 appartementen vanaf € 570.000,- v.o.n., 3 penthouses vanaf € 995.00,- 0 v.o.n. en 0 sociale huurwoningen en daarnaast op de begane grond 18 zorgstudio’s welke vanuit Claris Zorggroep B.V. verhuurd zullen worden voor minimaal € 3.500,- euro per maand (voor woon- en leefkosten)? Zo nee, waarom niet?

Nee. Vanuit de gemeente is navraag gedaan bij de initiatiefnemer, Hillborgh. Hillborgh heeft de grond plus opstallen verworven van Medisch Centrum Haaglanden. Hillborgh heeft voor het Poortgebouw een bouwplan ontwikkeld. Voor het bouwplan is inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd. In het nieuwbouwplan komen op de eerste t/m vijfde verdieping 31 vrije sector appartementen in het hogere segment. De initiatiefnemer adverteert inderdaad met verkoopprijzen voor de 28 koopappartementen vanaf ca. € 570.000,- en 3 penthouses vanaf ca. € 995.000,-. Hillborgh geeft voorts aan dat op de begane grond van het complex 18 zorgstudio’s gerealiseerd worden, die zullen worden verhuurd. Hierbij komen ook algemene ruimten zoals een gemeenschappelijke woon- eetkamer en keuken. De verhuur vindt plaats door een zorgaanbieder aan ouderen met een zorgvraag. De initiatiefnemer richt zich daarbij op de doelgroep ouderen (75+), zoals ook in de PUK vermeld. 15 van deze zorgstudio’s zullen, volgens opgave van Hillborgh, worden verhuurd voor een prijsniveau lager dan de geldende huurtoeslag grens van € 710,68 per maand (prijspeil 2017) en aan huurders met een jaarinkomen van maximaal € 36.165,- (prijspeil 2017). De exploitatie zal in eigen beheer door de zorgaanbieder worden uitgevoerd. Via een accountantsverklaring kan het jaarinkomen van bovengenoemde huurders worden gecontroleerd. De initiatiefnemer geeft aan overleg gevoerd te hebben met een zorggroep die bereid is de exploitatie en de verhuur van de appartementen conform bovenstaande randvoorwaarden uit te voeren, inclusief de mogelijkheid om op verzoek zorg aan de bewoners van de bovenliggende appartementen aan te kunnen bieden. De afspraken hierover worden verder uitgewerkt zodra er meer duidelijkheid is over het moment van start bouw en dus oplevering. De initiatiefnemer geeft aan dat hiermee voldaan zal worden aan de voorwaarden zoals in de PUK opgenomen.

5. Deelt het college mijn constatering dat woningzoekenden die zijn aangewezen op een woning uit de sociale sector straks niet terecht kunnen in het Poortgebouw? Zo nee, waarom niet?

Nee, de initiatiefnemer heeft aangegeven zich bij de toewijzing van woningen te conformeren aan de in de PUK aangegeven kaders, namelijk via Woonnet en de toewijzingsregels van de Huisvestingsverordening.

6. Hoe kan het dat de ontwikkelaar zich niet houdt aan de afspraken uit de PUK m.b.t. 30% sociale huurwoningen?

De initiatiefnemer geeft aan zich te conformeren aan hetgeen in de PUK wordt verlangd.

7. Op welke wijze heeft het college toegezien dat de 30% sociale huurwoningen gerealiseerd
worden?

Het college zal jaarlijks de accountantsverklaring inzake de verhuur beoordelen.

8. Is het college bereid om de afspraken over 30% sociaal alsnog te handhaven? Zo nee, waarom
niet?

De initiatiefnemer heeft aangegeven de exploitatie en het beheer conform de uitgangspunten van de PUK te doen. Eventuele handhaving is aan de orde indien de accountantsverklaring daar aanleiding toe geeft.

9. Welke andere sociale woningbouwprojecten zijn er momenteel in Benoordenhout in ontwikkeling?

Er zijn geen sociale woningbouwprojecten in ontwikkeling in Benoordenhout.

10. Is het juist dat het aandeel corporatiewoningen in Benoordenhout slechts 1% bedraagt?

Het aandeel corporatiewoningen in Benoordenhout vormt 1,4% van de totale woningvoorraad van Benoordenhout.

Het college van burgemeester en wethouders,
de wnd. secretaris, de burgemeester,
Dineke ten Hoorn Boer Pauline Krikke