Haagse Stadspartij: “Maak plannen Binnenhof openbaar”

De afgelopen tijd is er veel informatie uitgelekt over de renovatie van het Binnenhof. Ook is er veel gedoe over architecten die ontslagen worden, toenemende kosten en ruzies tussen parlement en het Rijksvastgoedbedrijf. De democratische controle lijkt zoek. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, heeft in schriftelijke vragen aan het Haagse college van B&W om opheldering gevraagd aangezien de gemeente Den Haag te vergunningen moet beoordelen en verlenen en de impact voor de stad groot is.

Peter Bos: “De roep om meer openbaarheid rond de plannen wordt steeds luider. Op dit moment is een onthutsend beeld ontstaan van een totaal uit de hand gelopen project. Maar ook onze Haagse burgers hebben recht op goede informatie over de verbouwing van het parlement en moeten inspraak kunnen leveren. Het gaat nota bene over het hart van onze democratie.”

Peter Bos heeft ook vragen over de plannen van wethouder Richard de Mos om tijdens de bouw allerlei attracties op te tuigen. Bos: “Ook de wethouder houdt op dit vlak de kaarten tegen de borst. Geheimhouding is de norm. Dit college zet steeds vaker de stad voor een voldongen feit. Contracten eerst tekenen en daarna pas de burgers betrekken.”

Hieronder de vragen:

Het raadslid de heer Bos heeft op 9 april 2019 elf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad
gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In 2016 besloot de Eerste en Tweede Kamer om het complex van het Binnenhof sober en doelmatig te renoveren. De planvorming werd door minister Blok geheim verklaard. Daardoor is het tot op heden niet mogelijk om de plannen en achtergronden van de renovatie in te zien en te lezen. In de afgelopen periode zijn er via meerdere kanalen delen van het ontwerp en ontwerpproces uitgelekt.

1. Is het college op de hoogte van de artikelen in het AD (bijlage 1) over de renovatie?

Ja, het college is hiervan op de hoogte.

2. Kloppen de verhalen in de media over de planvorming? Is er inderdaad sprake van grotere ingrepen dan eerder gecommuniceerd?

De doelstelling van het Rijk ten aanzien van de renovatie is ongewijzigd; de renovatie dient sober en doelmatig plaats te vinden.

3. Kan het college aangeven hoe ver de planvorming is gevorderd? Is er inmiddels een vergunningaanvraag ingediend, behandeld of afgegeven?

De vergunning voor de tijdelijke huisvestingslocatie van de Tweede kamer aan de Bezuidenhoutseweg is medio 2018 verleend, de aangevraagde vergunning voor de Raad van State en Eerste Kamer aan het Lange Voorhout is ook verleend. De vergunningsaanvraag voor de tijdelijke huisvesting van Algemene Zaken in de tuin van het Catshuis wordt voor de zomer van 2019 verwacht. Het definitief ontwerp voor het Binnenhof is naar verwachting in mei 2020 gereed.

4. Als het college de bovenstaande twee vragen niet wil of kan beantwoorden vanwege de opgelegde geheimhouding kan de gemeente dan aangeven waarom ook deze informatie geheim is?

Niet van toepassing. Het Binnenhofcomplex speelt een centrale rol in onze landelijke politieke besluitvorming en is van groot belang voor onze stad. Het is van belang om de ontwikkelingen hier te kunnen beoordelen en bediscussiëren. Er is een steeds luidere roep om de plannen – eventueel geredigeerd– openbaar te maken. zie ook uitzending Buitenhof – bijlage 2)

5. Steunt het college deze breed gedragen oproep van onder andere oud-wethouder Adri Duivesteijn? Is het college bereid om de Rijksoverheid en specifiek het Rijksvastgoedbedrijf aan te spreken op de overdreven geheimhouding? Zo nee, waarom niet?

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken heeft recent kenbaar gemaakt het beleid op het vlak van geheimhouding aan te passen. Alleen bij zaken die veiligheid, commerciële vertrouwelijkheid en bescherming van personen raken, zal openbaarmaking niet mogelijk zijn.

6. Deelt het college mijn mening dat bij een verdere geheimhouding van stukken met betrekking tot de renovatie, de geruchten en het lekken van informatie alleen maar zal toenemen. Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord bij vraag 5.

7. Bewoners en andere belanghebbenden hebben recht op inzage in de plannen aangezien zij geschaad kunnen worden in hun belangen. Hoe gaat het college dit recht waarborgen?

Alle informatie die voor de omgeving van belang is, hierbij valt o.a. te denken aan zichtbare veranderingen, wordt gedeeld in een publieke set die ter inzage komt te liggen. Daarnaast ontwikkelt de gemeente in samenspraak met het Rijksvastgoedbedrijf ideeën om het complex ook tijdens de verbouwing interessant te houden voor bezoekers. De wethouder ESB houdt deze plannen voorlopig ook geheim. Deze plannen hebben echter ook een grote impact op de leefbaarheid van het omliggende gebied.

8. Is het college bereid openheid te geven over de ideeën die er momenteel onderzocht worden om het gebied aantrekkelijk te houden voor bezoekers? Zo nee, waarom niet?

Voor 2019 is enige tijd geleden een jaarplan 2019 opgesteld. Dit jaarplan is opgesteld in overleg met verschillende partijen en is besproken in het Kernteam Omgeving Binnenhof, in het Ondernemers Overleg Plein en is gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst van 26 maart 2019. Voor 2020 wordt op dit moment gewerkt aan een (jaar)plan. Ook hiervoor geldt dat dit plan weer met omgeving besproken zal worden.

9. Hoe worden de bewoners en andere belanghebbenden betrokken bij deze ontwikkelingen?

Er worden brede informatiebijeenkomsten georganiseerd. Op 4 juli, 8 oktober 2018 en 26 maart 2019 zijn er bijeenkomsten geweest. Bij de bijeenkomst van 26 maart jl. zijn er ongeveer 120 belanghebbenden en omwonenden naar deze bijeenkomst geweest. Verder is er een website van het Rijksvastgoedbedrijf, www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binnenhof met een actuele planning en een e-mailadres voor vragen. Dit jaar wordt er gestart met digitale nieuwsbrieven.

10. Gezien het uitzonderlijke publieke karakter van het complex en de Hofvijver gaat het hier niet alleen om het betrekken van de direct belanghebbenden. Hoe betrekt de gemeente de rest van de inwoners van ons land bij de planvorming?

Het Rijksvastgoedbedrijf is hier verantwoordelijk voor. De gemeente ondersteunt en faciliteert het Rijksvastgoedbedrijf met de communicatie. Hierbij te denken aan het berichten verspreiden via social media, het informeren van de toeristische sector enz. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft nu in de voorbereidingsfase, ook al landelijk aandacht bij het verspreiden van nieuws omtrent de renovatie.

11. Is het college het eens met de stelling dat de plannen voor de ontwikkeling en renovatie van publieke gebouwen zoveel mogelijk in de openbaarheid dient te gebeuren? Zo nee, waarom niet?

Het college is het eens met dit principe. Het gaat hier echter om de gebruikers van het complex waardoor een bepaald veiligheidsniveau wordt gehanteerd. De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft op 3 november 2016 besloten de aanbesteding geheim te verklaren. Dit besluit is op 8 november in de Staatscourant gepubliceerd. In de toelichting staat beschreven waarom dit besluit is genomen en waar de geheimhouding op zit.

Het college van burgemeester en wethouders,
de wnd. secretaris,              de burgemeester,
Dineke ten Hoorn Boer      Pauline Krikke

Zie:

1.        https://www.ad.nl/politiek/architect-binnenhof-aan-de-kant-gezet~a127246e/

2.        https://www.ad.nl/politiek/architectenrel-binnenhof-eist-nieuw-slachtoffer~a193d40f/

3.        https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_15339949~verbouwing-binnenhof~.html