Vervoersarmoede moet hoger op de politieke agenda komen, zo stelt de Haagse Stadspartij. De tarieven van de HTM worden alsmaar hoger terwijl een grote groep mensen te weinig geld heeft voor het openbaar vervoer. Vervoer is een randvoorwaarde voor bijna alles wat we doen en gebrek aan mobiliteit kan lijden tot werkloosheid, gezondheidsklachten en zelfs sociaal isolement. De Haagse Stadspartij wil dat het stadsbestuur de vervoersarmoede in Den Haag in kaart brengt en de aanpak van vervoersarmoede een plek geeft in het beleid. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller heeft vragen aan het college gesteld naar aanleiding van het onderzoek ‘Gesprekken over gebrekkige mobiliteit – Vervoersarmoede in de grote stad ontrafelen’ (http://favas.net/projects-nl/vervoersarmoede/). Wijsmuller: “Het besef moet doordringen dat vervoersarmoede een reëel probleem is in Den Haag met een grote maatschappelijke impact. Tijd voor actie!” Er zijn verschillende oplossingen waarmee vervoersarmoede te lijf kan worden gegaan. Om te beginnen door te zorgen voor goede de OV-verbindingen in kwetsbare wijken, en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer te verbeteren. Door de tarieven van het openbaar vervoer laag te houden en ooievaarspashouders gratis te laten reizen kan de mobiliteit van Hagenaars met een laag inkomen sterk worden vergroot. Op dit moment kunnen echter alleen AOW’ers met een Ooievaarspas gratis reizen. De Haagse Stadspartij pleit voor uitbreiding van gratis OV voor alle Ooievaarspashouders.

Schriftelijke vragen: Vervoersarmoede en HTM tarieven
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

Datum: 7 februari 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In vervolg op de beantwoording van de schriftelijke vragen ‘Tarieven HTM nog duurder’ (RIS 301062) en naar aanleiding van het onderzoek van Favas en Hugocycling getiteld ‘Gesprekken over gebrekkige mobiliteit – Vervoersarmoede in de grote stad ontrafelen’ (http://favas.net/projects-nl/vervoersarmoede/), stelt het raadslid Joris Wijsmuller overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde de volgende vragen en beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het college bekend met het voornoemde onderzoek over vervoersarmoede?

Ja.

2. Onderschrijft het college de mening dat vervoer een randvoorwaarde is voor bijna alles wat we doen, en gebrek aan toegang tot vervoer kan lijden tot werkloosheid, gezondheidsklachten en zelfs sociaal isolement? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college onderschrijft deze mening. Werkloosheid, gezondheidsklachten, eenzaamheid en sociaal isolement zijn veelal het gevolg van een complex van factoren. Onvoldoende toegang tot verplaatsingsmogelijkheden is één van deze factoren.

3. In het onderzoek wordt aannemelijk gemaakt dat in de onderzochte Haagse wijken Transvaal en Schilderswijk sprake is van vervoersarmoede wat wil zeggen dat er inwoners in deze wijken zijn die onvoldoende capaciteit en middelen hebben om sociaaleconomisch gezien noodzakelijke bestemmingen te bereiken. Kan het college bevestigen dat er in Den Haag sprake is van vervoersarmoede? Zo nee, waarom niet?

Op basis van dit onderzoek acht het college het niet mogelijk om dergelijke conclusies te trekken. Het college ondersteund daarom het onderzoek van het KIM (Kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) naar vervoersarmoede. Deze hebben een wetenschappelijkere en naast een kwalitatieve ook een kwantitatieve basis. De resultaten komen naar verwachting eind dit jaar.

4. Is het college bereid de vervoersarmoede in Den Haag in kaart te brengen en de aanbevelingen van de onderzoekers om vervoersarmoede een plek te geven in het beleid (pagina 56,57) over te nemen? Zo nee, waarom niet?

Binnenkort kunt u de ‘mobiliteitstransitiebrief’ van het college verwachten. In deze brief wordt deelname aan mobiliteit beschouwd als één van de doelstellingen van toekomstig mobiliteitsbeleid.

5. Volgens de onderzoekers kunnen delen van de bevolking de hoge OV kosten niet betalen. In de beantwoording van eerdere vragen van de Haagse Stadspartij over de verhoogde tarieven van de HTM (RIS301062) zegt het college “Wij zijn daarom voorstander van het principe dat de reiziger substantieel meebetaalt aan de kosten van zijn reis met het OV (uitgezonderd de reizigers met een Ooievaarspas, die gratis kunnen reizen)”. Op dit moment kunnen echter alleen AOW’ers met een Ooievaarspas gratis reizen en jongeren in de weekenden en vakanties. Is het college bereid het openbaar vervoer voor ALLE ooievaarspashouders gratis te maken? Zo nee, waarom niet?

Nee. Zoals aangegeven bij vraag 3 acht het college eerst vervolgonderzoek noodzakelijk. Ook willen wij in gesprek gaan met de gebruikers van de Ooievaarspas om te bezien welke problemen zij ervaren bij hun mobiliteit in het algemeen. Dat neemt niet weg dat wij op dit moment op verschillende manieren mensen met een laag inkomen ondersteunen, zoals met het gratis OV voor ouderen . Voor jongeren tot 18 jaar is gratis OV in de weekenden en vakanties mogelijk gemaakt om hun mobiliteit te vergroten en hun horizon te verbreden. Voor schoolgaande jeugd is het daarnaast mogelijk een fiets aan te vragen.

Ook zijn er vele andere projecten om toegang tot mobiliteit te verbeteren, zoals:
– de mogelijkheid voor de schoolgaande jeugd om een fiets aan te vragen
– het Fietseducatatieproject Biking2kool=cool.
– Fietslessen voor vrouwen met een migratieachtergrond.
– Er wordt fors geïnvesteerd in het op peil brengen van de verkeersveiligheid in Den Haag voor langzaam verkeer. Veel mensen die nu niet fietsen durven dat niet omdat ze het te onveilig vinden.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,               de burgemeester,
Peter Hennephof        Pauline Krikke

Eerder verschenen
artikel Tarieven Haags OV rijzen de pan uit

1 Response
  1. Margreet

    Dat zou heel mooi zijn! Dat mensen onbezorgd gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Want die razzia‘s die de HTM uitvoeren, voor een betaal bewijs, is onacceptabel, en verschrikkelijk om als burger te zien.