‘Weren fietsers uit Grote Marktstraat is onverantwoord’

De Grote Marktstraat is met de huidige ‘shared space’ inrichting niet veilig voor fietsers en voetgangers. Het college wil nu fietsers tijdens winkeltijden uit de Grote Marktstraat gaan weren, en is al bezig om hier voorbereidingen voor te treffen. Voor de maar liefst 15.000 fietsers, die dagelijks gebruik maken van deze drukste fietsroute van de stad, is er nog altijd geen goede alternatieve route door de binnenstad. In de begroting is hiervoor wel 10 miljoen opgenomen, maar concrete plannen en realisatie laten nog altijd op zich wachten.

De Haagse Stadspartij vreest dat het weren van fietsers uit de Grote Marktstraat zonder alternatief de fietsers zal duperen en ook zal leiden tot verplaatsing van gevaarlijke verkeerssituaties naar de Gedempte Burgwal en Gedempte Gracht. Joris Wijsmuller, fractievoorzitter Haagse Stadspartij: “Verplaatsen van het probleem is onverantwoord. Fietsers moeten welkom blijven in en door de binnenstad. We kunnen al die fietsers niet uit de Grote Marktstraat weren zolang er geen goede alternatieve route is.” Volgens Wijsmuller moet de huidige gevaarlijke situatie in de Grote Marktstraat wel worden opgelost met (tijdelijke) inrichtingsmaatregelen. “De gemeente moet nu eindelijk haar verantwoordelijkheid nemen en snel een einde maken aan de onduidelijke inrichting die nu leidt tot chaos en conflicten. Dat kan met heldere belijning, brede zebra’s en rode lopers voor fietsers.” De Haagse Stadspartij zal hiervoor donderdag bij de behandeling van de begroting een motie indienen.

 

Update: De motie werd verworpen.

Motie: Veiligheid Grote Marktstraat en alternatieve route voor fietsers
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 februari 2020, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2020-2023 (RIS304372).

Constaterende, dat:

  • De gemeente met de nota ‘Ruim baan voor de fiets’ streeft naar groei van het fietsgebruik met 25% in 2030 en 50% in 2040;
  • Goede en veilige fietsverbindingen hiervoor een vereiste zijn;
  • De Grote Marktstraat een belangrijke fietsroute is door de binnenstad, en met ca. 15.000 fietsers per dag de drukste route van de stad.

Overwegende, dat:

  • De Grote Marktstraat door de huidige shared space inrichting momenteel niet veilig is voor fietsers en voetgangers;
  • Het college proeven heeft uitgevoerd en voorbereidingen treft om fietsers tijdens winkeltijden uit de Grote Marktstraat te weren;
  • Er momenteel geen goede alternatieve fietsroute is voor de Grote Markstraat;
  • Het nu al weren van fietsers uit de Grote Marktstraat kan leiden tot verplaatsing van gevaarlijke verkeerssitiuaties naar de Gedempte Burgwal en Gedempte Gracht;
  • In de begroting 10 miljoen euro is gereserveerd voor de inrichting van een alternatieve fietsroute en de mogelijkheid over Gedempte Gracht/Gedempte Burgwal wordt onderzocht;

Van mening, dat:

  • Fietsers pas van de Grote Marktstraat geweerd kunnen worden als de onderzoeken naar een alternatieve route zijn afgerond, en een veilige alternatieve fietsroute door de binnenstad is gerealiseerd;

Verzoekt het college:

  • In afwachting van de realisatie van een veilige alternatieve fietsroute door de binnenstad met (tijdelijke) inrichtingsmaatregelen te komen om de veiligheid in de Grote Marktstraat te verbeteren zoals heldere belijning, brede zebra’s en rode lopers voor fietsers.

En gaat over tot de orde van de dag.

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

1 Response