De gemeenteraad heeft het voorstel van raadslid Joris Wijsmuller aangenomen om de legeskosten voor een kapvergunning te verhogen. Vanaf 1 januari worden de kosten voor het bedrijfsmatig kappen van 10 bomen of meer fors duurder. Wijsmuller: “Voor de leefbaarheid, het welzijn, het klimaat en de biodiversiteit heeft de stad nog veel meer bomen nodig. Het kan dan niet zo zijn dat de drempel om bomen te kappen voor bedrijven (bij bijvoorbeeld bouwplannen) zo laag is.” 

Den Haag wil een groene gemeente zijn, maar heeft van de vier grote gemeenten op dit moment nog veruit de laagste tarieven voor een kapvergunning. Terwijl het doel van de vergunningsplicht is dat Den Haag een mooie groene stad blijft. Het behoud van bomen is ook van belang vanwege de ecosysteemdiensten (waterberging, verkoeling, biodiversiteit, luchtkwaliteit, CO2-opslag) en voor het welzijn en gezondheid van de inwoners van de stad. Wijsmuller: “Den Haag moet veel zuiniger zijn op haar bomen.”

Amendement: Leges Kapvergunning
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

De gemeenteraad van Den Haag op 15 juli 2021 in vergadering bijeen ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststellen van de Verordening tot tweede wijziging van de Verordening leges omgevingsvergunning Den Haag 2021 (RIS310009).

Besluit:

De Tarieventabel behorende bij de legesverordening omgevingsvergunning Den Haag 2021 wordt gewijzigd als volgt:

A3 Artikel 2.7.1 komt te luiden als volgt:

2.7.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van artikel 2:87 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de wet, bedraagt het tarief voor de aanvraag voor het kappen van bomen, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze afdeling, indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.7.1.1 1-5 bomen € 75,00

2.7.1.2 6-10 bomen € 150,00

2.7.1.3 11-25 bomen € 250,00

2.7.1.4 26-50 bomen € 500,00

2.7.1.5 51-100 bomen € 1.250,00

2.7.1.6 101 of meer bomen € 2.000,00

Toelichting:

Het doel van de vergunningsplicht is dat Den Haag een mooie groene stad blijft. Het behoud van bomen is ook van belang vanwege de ecosysteemdiensten (waterberging, verkoeling, biodiversiteit, luchtkwaliteit, CO2-opslag) die bomen vervullen en voor het welzijn en gezondheid van de inwoners van de stad. Vergunningen horen eigenlijk kostendekkend te zijn maar zijn dat zeker nog niet. Op dit moment hanteert Den Haag van de G4-steden de laagste legeskosten. Per 1 januari wordt de staffel uitgebreid waarmee een kapvergunning duurder wordt naarmate er meer bomen worden gekapt. Met deze aanpassing nemen vanaf trede 3 de legeskosten exponentieel toe zodat de kosten bij het bedrijfsmatig kappen beter in verhouding komen te staan tot de kosten voor een kapaanvraag door bewoners.

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij