Jullie hebben het  waarschijnlijk allemaal wel meegekregen, het gaat niet goed met de jeugdhulp. Er zijn veel te lange wachtlijsten! Kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) moeten soms wel meer dan een jaar wachten voordat zij geholpen worden en dit is dan nog niet eens per se het juiste behandeltraject. Er zijn ook te weinig mensen werkzaam in de jeugdhulp. Hierdoor wordt de last voor de huidige werknemers groter en groter. Daarom moet er zo spoedig mogelijk actie ondernomen worden. Wij hebben een motie ingediend voor een aanpak op korte en op lange termijn en gelukkig is de motie aangenomen! Een taskforce gaat onderzoeken hoe er op korte termijn het beste omgegaan kan worden met de lange wachtlijsten. Daarnaast zal de gemeente onderzoek doen naar hoe er meer mensen geactiveerd kunnen worden om te werken in de sector jeugdhulp.

Motie: Taskforce voor jeugdhulp
Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2021, ter bespreking van  Toekomstperspectief jeugd- en gezinshulp.

Constaterende, dat:

  • De wachtlijsten in de jeugdhulp niet verminderen
  • Kinderen en ouder(s)/verzorger(s) maanden tot jaren wachten tot er eindelijk hulp geboden wordt.
  • Dit mede komt omdat er te weinig mensen werkzaam zijn in de jeugdhulp om de vraag op te vangen.

Roept het college op:

  • Een taskforce in te stellen die op korte termijn onderzoekt hoe de lange wachtlijsten verholpen kunnen worden
  • De taskforce op lange termijn te laten onderzoeken hoe meer burgers geactiveerd kunnen worden om in dienst te treden bij jeugdhulp
  • De raad hierover te informeren

En gaat over tot de orde van de dag.

Fatima Faïd
Haagse Stadspartij