Haagse Stadspartij blijft vasthouden aan Parkpop in het Zuiderpark

In de raadsvergadering van 25 november nam de gemeenteraad opnieuw een motie van de Haagse Stadspartij aan om Parkpop in het Zuiderpark te houden.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: “Parkpop hoort in het Zuiderpark en niet op het Malieveld. Wethouder Bruines houdt hardnekkig vast aan het Malieveld, maar is met deze motie hard teruggefloten door de gemeenteraad.”

Een eerdere motie van de Haagse Stadspartij om in gesprek te gaan met Parkpop en er alles aan te doen om Parkpop in het Zuiderpark te houden heeft nog niets opgeleverd. De wethouder heeft een gesprek gevoerd met Parkpop en daar bleef het bij. Maar met deze nieuwe motie schroeft de gemeenteraad de duimschroeven verder aan en wordt gedreigd om de subsidie voor Parkpop in te trekken. Mocht Parkpop echt willen verhuizen naar het Malieveld dan komt de subsidie van 350.000,- in gevaar en gaat het geld wat de raad betreft naar een andere organisator die wel in staat is om een muziekfestival in het Zuiderpark te organiseren.

De motie werd ingediend bij de begrotingsbehandeling door fractievoorzitter Fatima Faid. Op 4 november staakten de stemmen nog (21 voor en 21 tegen). Bij de herstemming op 25 november stemden alleen D66 en Groep de Mos/Hart voor Den Haag tegen, waarmee een ruime meerderheid ontstond voor de motie.

Motie: Hou Parkpop aan meerjarige afspraak Zuiderpark
Indiener: Fatima Faid, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2022-2025 (RIS309850).

Constaterende, dat:
▪De raad op 10 juni 2021 de motie Zuiderparkpopheeft aangenomen;
▪Het college in deze motie werd verzocht om in gesprek te gaan met de organisatie van Parkpop met als doel om er alles aan te doen om Parkpop in het Zuiderpark te houden;
▪De organisatie bij het standpunt blijft om te verhuizen naar het Malieveld;
▪In 2018 met de organisatie van Parkpop meerjarige financiële subsidieafspraken zijn gemaakt voor de periode 2019 – 2022, waarbij de edities van 2020 en 2021 door Corona een jaar zijn opgeschoven;
▪Deze meerjarige afspraken zijn gebaseerd op -en uitgingen van- Parkpop in het Zuiderpark.

Overwegende, dat:
▪Er geen overtuigende argumenten zijn waarom Parkpop niet in het Zuiderpark zou kunnen blijven;
▪Er daarentegen veel steekhoudende argumenten zijn om Parkpop in het Zuiderpark te houden.

Verzoekt het college:
▪De organisatie van Parkpop te houden aan de meerjarige subsidieafspraak uit 2018 uitgaande vanParkpop in het Zuiderpark;
▪Indien de organisatie van Parkpop definitief kiest voor een vertrek uit het Zuiderpark, de weg vrij te maken voor een nieuw vergelijkbaar muziekfestivalin het Zuiderpark en het gebruikelijke jaarlijkse budget voor Parkpop van € 350.000,- daarvoor in te zetten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fatima Faid
Haagse Stadspartij