Haagse Stadspartij: “Handhaaf op puincontainers”    

De Haagse Stadspartij vraagt aandacht voor puincontainers die soms onnodig lang in Haagse woonstraten blijven staan. In schriftelijke vragen verzoekt raadslid Peter Bos om actie van het Haagse gemeentebestuur.

Peter Bos: “Je ziet ze her en der in de stad staan. En vaak met een goede reden zoals een verbouwing. Maar de plaatsing van puincontainers is wel aan regels gebonden en ik vraag me af of en hoe de gemeente hier op handhaaft”.

De plaatsing van een puin- of bouwcontainer moet volgens de APV gemeld worden bij de gemeente en als dit langer duurt dan 9 weken is een vergunning vereist. Peter Bos: “In de Zandvoortstraat staat al sinds april een puincontainer (zie foto), maar een vergunning is niet te vinden. En zo zijn er nog meer voorbeelden waarbij ik me afvraag of er überhaupt wel gehandhaafd wordt op de regels voor containers. Voorkomen moet worden dat puincontainers onnodig lang het straatbeeld ontsieren, parkeerruimte in beslag nemen en overlast aantrekken.”

Schriftelijke vragen: Puincontainers in de stad
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

Het raadslid de heer Bos heeft op 22 november 2021 een brief met daarin dertien vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Het plaatsen van een puincontainer op de openbare weg dient gemeld te worden aan de gemeente.

1. Wordt in de gemeente Den Haag voor een periode langer dan 9 weken een object op de
openbare weg geplaatst dan moet volgens de APV een vergunning worden aangevraagd. Is dit
juist? Zo nee, waarom niet?

Er zijn vele objecten die op de openbare weg kunnen worden geplaatst. Afhankelijk van het soort
object geldt een vergunningsplicht, een meldingsplicht of een gehele vrijstelling van het verbod om het
object op de openbare weg te plaatsen. Voor puincontainers die bij (bouw)werkzaamheden worden
gebruikt, geldt een meldingsplicht tot een periode van 9 weken. Voor een periode langer dan 9 weken
moet voor deze puincontainers een vergunning worden aangevraagd.

2. Voor het adres Zandvoortstraat 11 staat sinds april 2021 een puincontainer i.v.m. een
verbouwing (zie bijlage). Is de plaatsing gemeld aan de gemeente? Zo ja, wanneer?

De plaatsing is niet gemeld.

3. Is voor deze container een vergunning aangevraagd? Zo nee, waarom niet?

Voor de plaatsing is geen vergunning aangevraagd. Er is sprake van een illegale plaatsing.

4. Hoe kan het dat deze puincontainer na 7 maanden nog steeds niet is weggehaald?

Het verantwoordelijke bedrijf heeft geen actie genomen.

5. Hoe gaat het college handhaven op deze casus?

Er is een verzoek om handhaving ontvangen. Naar aanleiding van dit verzoek is het verantwoordelijke
bedrijf aangeschreven de container te verwijderen. Op 10 december 2021 is vastgesteld dat de
container is verwijderd.

6. Wat is de sanctie op het niet melden, dan wel zonder vergunning plaatsen van een
puincontainer?

In eerste aanleg wordt een last onder dwangsom opgelegd. Bij direct gevaarlijke situaties wordt
bestuursdwang toegepast waarbij de container door de gemeente wordt verwijderd met verhaal van
kosten op de overtreder.

7. Hoeveel niet gemelde puincontainers staan er momenteel nog op de openbare weg?

Op 25 november 2021 waren er 2365 locaties gemeld waar op dat moment één of meerdere objecten
voor (bouw)werkzaamheden waren geplaatst. De objecten zijn doorgaans puincontainers, steigers en
mobiele toiletten. Hoeveel niet gemelde puincontainers er daarnaast nog stonden is niet bekend.

8. Hoeveel langer dan 9 weken geleden gemelde puincontainers staan er momenteel nog op de
openbare weg?

Zie vraag 7.

9. Hoeveel vergunde puincontainers staan er momenteel nog op de openbare weg?

Verreweg de meeste puincontainers op de openbare weg vallen onder de meldingsplicht. In 2021 zijn
tot 25 november, 29 vergunningaanvragen ingediend voor een container op de openbare weg. Hiervan
staan momenteel nog minder dan 10 containers met een vergunning op de openbare weg.

10. Hoe wordt gecontroleerd en gehandhaafd op de plaatsing en verwijdering van puincontainers?

Het aantal locaties waar puincontainers staan is groot (zie vraag 7). Deze locaties wijzigen daarnaast
ook voortdurend. Controle en handhaving op puincontainers vindt plaats als daar een duidelijke
aanleiding voor is. Bij excessen als er direct gevaar voor de omgeving dreigt en bij handhavingsverzoeken. Verder zie vraag 6.

11. Is het college met mij van mening dat voorkomen moet worden dat puincontainers onnodig
lang het straatbeeld ontsieren, parkeerruimte in beslag nemen en overlast aantrekken? Zo nee,
waarom niet?

Het college is van mening dat puincontainers voor de duur van de (bouw)werkzaamheden op de
openbare weg kunnen worden geplaatst. Het betreft dan altijd tijdelijke situaties die uiteraard geen
direct gevaar mogen veroorzaken maar wel enige aanvaardbare hinder mogen opleveren. Ook
(bouw)werkzaamheden in de stad moeten kunnen plaatsvinden.

12. Is het college bereid om de handhaving van in strijd met de APV geplaatste containers op te
schroeven en deze minstens op hetzelfde niveau te brengen van de handhaving van foutief
geparkeerde auto’s? Zo nee, waarom niet?

De handhavingscapaciteit is schaars en wordt met prioriteit ingezet op verkeer- en parkeeroverlast, afval, fietsparkeren, hondenoverlast en het afgelopen jaar ook op de handhaving van Covidmaatregelen, het Actieplan Scheveningen en in de prioritaire gebieden. Onwenselijke situaties met
puincontainers, zoals bij de Zandvoortstraat 11, komen voor. De inzet vindt plaats zoals in vraag 10
vermeld.

13. Is het college bereid om bij het plaatsen van een container het plakken van een sticker op de
container met vergunningsgegevens te verplichten, zodat buurtbewoners weten waar ze aan toe
zijn? Zo nee, waarom niet?

Het college ziet hier geen noodzaak toe, nog los van de praktische bezwaren die hier kleven. De
containers zijn doorgaans voorzien van de gegevens van het containerbedrijf en bewoners kunnen zo
nodig contact opnemen met dat bedrijf zoals ook de bewoners in de Zandvoortstraat hebben gedaan.
Daarnaast worden vergunningen gepubliceerd in het Gemeenteblad op overheid.nl en worden
meldingen getoond op de gemeentelijke bereikbaarheidskaart via Den Haag – Melding gebruik
openbare weg voor (bouw)werkzaamheden.