In de laatste raad van 2021 heeft Joris Wijsmuller opnieuw succes geboekt: zijn motie ‘Meer richting en meer inspraak Transitievisie Warmte’ is aangenomen. Met de Transitievisie Warmte geeft de gemeente per wijk richting en houvast aan bewoners over wanneer en op welke duurzame warmte er het beste kan worden overgestapt.

De concept-visie was veel te vaag en maakte geen heldere keuzes. Hierop was veel kritiek, de wethouder reageerde dat ze open stond voor instructies van de raad. Dat liet Wijsmuller zich geen twee keer zeggen. Hij nam het initiatief zoals hij eerder al met succes deed bij de Regionale Energie Strategie en bij de de bezwaren tegen de Warmtelinq, de zeer omstreden smeerpijp naar de Botlek.

Dankzij zijn motie krijgt de Haagse Transitievisie Warmte nu heldere uitgangspunten met prioriteit voor isolatie, lokale bronnen, lokaal beheer, lage temperatuur, energiecoöperaties, keuzevrijheid, het tegengaan van monopolies, betaalbaarheid, en participatie. De Transitievisie Warmte wordt eerst nog met bewoners besproken voordat hij definitief wordt vastgesteld. Hier was maar 1 maand voor uitgetrokken, maar dankzij de motie komt er nu ook meer tijd (3 maanden) voor inspraak.

De motie:

Motie: Meer richting en meer inspraak Transitievisie Warmte
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 16 december 2021 ter bespreking van brief wethouder inzake voornemen voor inspraak vrijgeven concept-Transitievisie Warmte (RIS319442).

Constaterende, dat:
• De Transitievisie Warmte voor bewoners en partners richting en houvast geeft bij de energietransitie en voor de gemeente de richtlijn is voor invulling van de gemeentelijke regierol in de komende jaren.

Overwegende, dat:
• De concept-Transitievisie Warmte nog te vaag is en de Haagse uitgangspunten zoals geformuleerd op pagina 9 van de concept-transitievisie aangescherpt dienen te worden;
• Het nog ontbreekt aan inzicht in bestaande en potentiële hernieuwbare bronnen en netwerken.

Spreekt uit dat de volgende richtinggevende uitgangspunten, in lijn met de zienswijze op de RES en het Stedelijk Energieplan, worden opgenomen in de Transitievisie Warmte:

• Energiebesparing door isolatie en stimulering lagere temperatuur;
• Inzet op en voorrang voor lokale hernieuwbare bronnen;
• Warmtebron zo dichtbij mogelijk (transport van warmte betekent energieverlies);
• Stimulering lokale netwerken met derden toegang en streven lokaal beheer;
• Eigenaarschap en keuzevrijheid voor bewoners;
• Stimuleren energiecoöperaties en monopolies tegengaan;
• Niet de techniek maar de impact voor mensen centraal (sociale transitie);
• Betrouwbaar en betaalbaar voor bewoners;
• Koppeling aan natuurlijke momenten (vervanging riolering en gasnet);
• Streven klimaatneutraal in 2030 met heldere tussendoelen;
• Participatie per buurt op basis van beschikbare warmtebronnen of per project.

Verzoekt het college:

• De concept-Transitievisie Warmte op de bovengenoemde uitgangspunten aan te passen, en bijgevoegde kaart met bronnen, leidingen en warmteplannen erin op te nemen;
• De aangepaste concept-Transitievisie Warmte vrij te geven voor inspraak van januari tot maart zodat besluitvorming door de raad kan plaatsvinden voor het zomerreces 2022.

En gaat over tot de orde van de dag.

Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij
Robert Barker, PvdD
Judith Klokkenburg, CU-SGP
Lesly Arp, SP