Het college wil het voormalige cultuurcentrum O.L.S aan de Loosduinsekade slopen en er woonruimte realiseren. Het oude cultuurcentrum is ingebed in het groen van Park Leyenburg, een voormalige buitenplaats en drie politieke partijen eisen van het college dat het groen niet wordt aangetast.

De wijk Leyenburg in Escamp is vernoemd naar de Buitenplaats Leyenburg, waarvan alleen nog groene restanten te vinden zijn in het Park Leyenburg op de hoek van de Volendamlaan en de Loosduinsekade. Een bouwplan in het gebied leidt tot grote zorgen bij de wijkorganisatie, natuurbeschermers en de politiek. De Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren en Christen Unie-SGP hebben schriftelijke vragen ingediend.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: “Er ligt een zwaar bevochten afspraak met het college dat het groen van Park Leyenburg gespaard zou blijven van verdere bebouwing. De toenmalige wethouder heeft zelfs samen met de buurtbewoners de strijdbijl begraven en plechtig beloofd dat de gemeente af zou zien van verdere bebouwing. Woonruimte is nodig, maar wel binnen het huidige bouwvlak. Afspraak is afspraak”.

Judith Klokkenburg, raadslid ChristenUnie/SGP, zelf inwoner van Leyenburg, sluit zich daarbij aan: “Deze doelgroep moet uiteraard goed gehuisvest worden, en is van harte welkom in onze wijk, ook omdat de woningnood nijpend is. Maar lang bevochten afspraken over het groenbehoud mogen niet zomaar ter zijde worden geschoven.”

Robert Barker, fractievoorzitter Partij voor de Dieren: ‘Het stadsbestuur moet kappen met kappen. We moeten juist het beperkte groen in Den Haag beschermen en dus niet bouwen in het groen.’

Schriftelijke vragen: Bouwplan Buitenplaats Leyenburg
Indieners: Peter Bos, Haagse Stadspartij – Robert Barker, Partij voor de Dieren – Judith Klokkenburg, Christen Unie/SGP.

Datum 20-12-2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het Doorbraakplan huisvesting zorgdoelgroepen en statushouders (RIS310115) d.d. 12 oktober 2021 wordt de locatie Loosduinsekade 725 genoemd als een haalbare locatie voor de realisatie van +/- 25 woonplekken. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stel ik hierover de volgende schriftelijke vragen:

1. Loosduinsekade 725 betreft een pand in eigendom van de gemeente. Het gaat om de voormalige gymzaal van de Openlucht School, die in de restanten van Buitenplaats Leyenburg was gevestigd. Later is de gymzaal verbouwd en in gebruik geweest als cultureel jongerencentrum onder de namen O.L.S., Bazart en De Vinger. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

2. In antwoord op schriftelijke vragen d.d. 29 april 2014 (RIS271542) stelde het college het volgende:

“De exploitatie van het gebouw aan de Loosduinsekade 725 voor het in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 gesubsidieerde Bazart is te kostbaar en onhaalbaar gebleken. Met die kennis heeft de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn eind 2013 bij de Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag aangegeven geen maatschappelijke doelstellingen en geen nieuwe huurders te hebben voor het gebouw. Momenteel onderzoekt de CVDH of het pand voor andere beleidsdoelstellingen of Kleinschalig Opdrachtgeverschap kan worden ingezet. Indien dit niet het geval is dan zal de CVDH het pand op de markt aanbieden.”

Het betreft een pand in eigendom van de gemeente dat gesloopt moet worden. Met de sloop van het cultuurpand en overheveling naar de programma’s 8 (Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid) en 13 (Stadsontwikkeling en Wonen) vanwege het doorbraakplan, dient vervanging van het aantal m2 voor cultuur te worden gevonden. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

3. In antwoord op schriftelijke vragen d.d. 24 november 2021 (RIS309443) over “Wijkschouw winkelcentrum en wijk Leyenburg” stelt het college m.b.t. “het pand op de hoek van de Volendamlaan en de Loosduinsekade” het volgende:

“Het pand aan de Volendamlaan is verhuurd.”

Kan het college aangeven aan wie is verhuurd, welk gebruik er plaatsvindt, voor welk bedrag en voor hoe lang?

4. Tegen welke termijn kan het huurcontract worden opgezegd en hebben de huidige huurders recht op vervangende huisvesting? Zo nee, waarom niet?

5. Op 9 januari 1992 stemde de raad in met het ‘Plan van Aanpak Leyenburg’ (rv 23). In het raadsvoorstel staat:

“Daarnaast speelt al sinds medio tachtiger jaren de discussie over al dan niet verdichten op het terrein van de voormalige openluchtschool (OLS) op de kruising van de Volendamlaan/Loosduinsekade. Wij stellen voor een bouwplan te ontwikkelen voor ongeveer 40 ouderenwoningen aan de Nieuwendamlaan. (..). Het park bij de OLS wordt heringericht en zal daarmede definitief een groenbestemming krijgen. Van verdere stedenbouwkundige studie zien wij af.”

Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

6. Op 11 maart 1993 stemde de raad in met de Grondexploitatie Nieuwendamlaan (rv82). Met dit besluit werd nogmaals besloten om de voormalige schoollocatie een groenbestemming te geven en bij het groengebied te betrekken. In het raadsvoorstel staat:

“Deze oplossing is het best mogelijke compromis tussen de wens om het park zo min mogelijk aan te tasten en het financieel haalbaar bouwen van ouderenwoningen (..). Het park zal worden heringericht.”

Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

7. In de jaarrekening 1993 van de Dienst Stadsbeheer (RIS15440) staat:

“In overleg met bewoners en overige belanghebbenden zijn diverse reconstructies van groenvoorzieningen uitgevoerd. Het omvormen van het O.L.S. park tot een openbare groenvoorziening is hier een treffend voorbeeld van.”

Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

8. Ter gelegenheid van de opening van het verbeterde park heeft de toenmalige wethouder LMP op 23 april 1994 een boompje geplant en is samen met de bewoners de symbolische stenen strijdbijl begraven. Dit daar de strijd voor behoud van het groen en het park definitief was beslecht. Is het college daar van op de hoogte?

9. Het college heeft op 22 oktober 1996 het Groenbeleidsplan 1996-2000 (rm 129, 1996) vastgesteld. Hierin wordt voor Stadsdeel Escamp het park Volendamlaan (O.L.S.) tot Buurtpark gerekend en ingedeeld in Categorie A. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

10. Wat is de huidige status van het Buurtpark Buitenplaats Leyenburg?

11. Het college heeft op 20 januari 2015 het Meerjarenprogramma Groen (RIS 280307) vastgesteld. Daarin staat:

“Om het wijk- en buurtgroen kwalitatief goed te beheren en de middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten wordt per stadsdeel een visie op het wijk- en buurtgroen uitgewerkt.”

Waarom is er nog steeds geen visie voor stadsdeel Escamp en wanneer kunnen we deze verwachten?

12. In het Doorbraakplan stelt het college voor om op de locatie Loosduinsekade 725, ±25 woonplekken (Escamp) te realiseren. Kan het college garanderen dat deze woonplekken binnen het in het bestemmingsplan vastgelegde bouwvlak van het perceel Loosduinsekade 725 gesitueerd worden? Zo nee, waarom niet?

13. De huidige bestemming van Loosduinsekade 725 is volgens het bestemmingsplan Loosduinsekade “Maatschappelijk”. Welke procedure moet gevolgd worden om afwijkend van deze bestemming woonruimte te kunnen realiseren of te plaatsen?

14. In het Doorbraakplan stelt het college m.b.t. deze locatie:

“Uitgangspunt is dat de bomen behouden blijven.”

Voor omwonenden, de buurtorganisatie, erfgoedorganisaties en natuur- en milieuorganisaties zijn er zorgen over mogelijke aantasting van het Park Leyenburg door het plan voor Loosduinsekade 725, aangezien dit pand gelegen is in het park en direct grenst aan het deel dat een groene bestemming heeft.

Kan het college garanderen dat niet alleen de bomen behouden blijven, maar dat het gehele park onaangetast blijft? Zo nee, waarom niet?

15. In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw is hevig gestreden voor behoud van het groen en de laatste restanten van de buitenplaats Leyenburg vanwege bouwplannen. Dit heeft geleid tot een compromis over de bebouwing en behoud van het park. Het college heeft toen beloofd om geen verdere studie te doen naar nieuwe bebouwing. Dit wordt door de buurt beschouwd als een zwaar bevochten compromis en een harde belofte. Is het college met ons van mening dat deze harde belofte niet geschonden mag worden? Zo nee, waarom niet?

16. Het Wijkberaad Leyenburg heeft niet alleen bouwplannen uit de jaren ’80 en ’90 voor de Buitenplaats Leyenburg moeten bevechten, maar ook over het groen van het Florence Nightingalepark is vanwege ingrijpende bouwplannen de afgelopen decennia veel strijd geleverd. Uiteindelijk is veel groen verloren gegaan. Deelt het college onze mening dat verdere aantasting van het groen in Leyenburg onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?

Peter Bos Robert Barker Judith Klokkenburg
Haagse Stadspartij Partij voor de Dieren Christen Unie-SGP