Damasstraat getergd door ‘asoburen’.

Bewoners van de Damasstraat in Den Haag worden tot waanzin gedreven door overlast, open vuur en vernieling in hun straat. Meldingen bij politie, brandweer en gemeente leiden nergens toe. De Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren stellen vragen over de vogelvrije status die de straat in het Laakkwartier lijkt te hebben.

De Damasstraat, die in juni nog meedeed aan de wedstrijd ‘mooiste oranjestraat van Den Haag’, ligt er treurig bij. Het plantsoen waar deze zomer nog honderden oranje bloemen stonden, ligt vol met verbrand afval. Restanten van fietsen, boompalen en glas liggen opgestapeld tegen een boom. Duidelijk de restanten van een fiks ‘vreugdevuur’. Bewoners attenderen via Twitter en e-mail de fracties van de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren.

Melding doen heeft geen zin

Bewoners laten weten dat zowel de gemeente als de hulpdiensten niet veel doen met hun meldingen.De gemeente verwijst naar de politie en andersom. ‘Hoe hoog is het vuur?’, vraagt de politie. ‘De Boswachterij werkt ‘s nachts niet’, meldt de gemeente. Hoewel het verboden is om in de openlucht vuur te stoken, ziet de politie de vuren structureel door de vingers. ‘Dat fietsen, afval, en de boom op het plein het moeten ontgelden is blijkbaar geen probleem’, zegt Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren. ‘Die boom gaat het natuurlijk niet overleven zo dicht naast het vuur.’

Vogelvrij

Tim de Boer van de Haagse Stadspartij spreekt van een vogelvrije Damasstraat. “ Dit is niet de eerste officieuze gedoogsituatie voor vreugdevuren die we kennen in Den Haag. Moet het hier eerst ook grondig mis gaan?” De twee partijen dienen een lange lijst met vragen in over de vergunningen, regelgeving en meldingen in de straat. Zij willen dat er duidelijkheid ontstaat over de situatie, zodat alle bewoners weten waar zij aan toe zijn. Ook hopen zij dat er beter gehandhaafd gaat worden in de straat.

Schriftelijke vragen: Buurtbewoners niet gehoord
Indiener: Joris Wijsmuller

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Afgelopen weken ontvingen de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren meldingen van bezorgde bewoners in stadsdeel Laak. Zij voelen zich niet serieus genomen door de gemeente, de politie en de brandweer bij klachten over privé gebruik van de openbare ruimte, open vuur, luide muziek, schade aan publieke infrastructuur, plantsoeninrichting en intimidatie o.a. in de Damasstraat.

Hierover stellen de leden Wijsmuller, Haagse Stadspartij, en Barker, Partij voor de Dieren overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

 1. Kan het college aangeven of zij op de hoogte is van de klachten uit de buurt over de bovenstaande zaken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat doet zij eraan?

Bij een bezoek aan de wijk bleken de lage hekjes van het middenplantsoen van de Allard Piersonlaan ter hoogte van de Damasstraat verwijderd. Daardoor wordt deze strook aan beide zijden nu gebruikt als parkeerplaats ( zie foto’s 1 en 2). Ook is aan de sporen in het gras te zien dat men dit stuk plantsoen gebruikt als doorsteek.

 1. Kan het college aangeven sinds wanneer dit hekje verwijderd is?
 2. Wanneer en door wie is er toestemming gegeven het hekwerk te verwijderen?
 3. Is er door bewoners melding gedaan van het verdwenen hekwerk?
 4. Is het college het met de indieners eens dat het erop lijkt dat met het verdwijnen van het hekwerk een extra parkeerplek is ontstaan? Is het toegestaan hier te parkeren?
 5. Hoeveel parkeerbonnen voor foutparkeren zijn er gegeven voor het parkeren op het gras?
 6. Kan het college toezeggen deze schade zo spoedig mogelijk te herstellen? Zo ja, wanneer is dat?

Ook in het hekwerk rondom het plantsoen in de Damasstraat zelf  (ter hoogte van nummer 207) zijn hekken verwijderd.

 1. Kan het college aangeven wanneer deze hekken zijn verwijderd?
 2. Wie heeft hiervoor toestemming gegeven?
 3. Kan het college aangeven hoeveel het onderhoud van de verschillende publieke voorzieningen zoals straatverlichting, hekwerken, opruimen van afval en stookresten de gemeente in deze wijk kost? Welke inzet heeft daarvan betrekking op deze straat?

In het middenplantsoen ter hoogte van nummer 207 wordt op zeer regelmatige basis open vuur gestookt ( zie foto 3) . Uit de gegevens die de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren hebben gezien blijkt dat er onder andere plastic, meubels, scooters en fietsen op het vuur hebben gelegen.

 1. Hoeveel meldingen van open vuur en harde muziek zijn er in het afgelopen jaar binnengekomen bij politie en gemeente gerelateerd aan de Damasstraat? Graag een compleet overzicht en daarbij ook de genomen acties van gemeente of politie.

Volgens de bewoners worden meldingen niet serieus genomen en komt ook de politie en brandweer bijna nooit. Als zij al komen, worden de overlastgevers niet weggestuurd. Er wordt aangegeven dat de situatie gedoogd wordt.

 1. In de APV van de gemeente Den Haag is in afdeling 5 een verbod op vuur stoken opgenomen. Waarom wordt dit niet gehandhaafd?
 2. Vaak wordt er, als bewoners het vuur willen melden, door de hulpdiensten gevraagd hoe hoog het vuur is. Kan het college aangeven waarom de hoogte van het vuur van belang is als er een totaalverbod geldt?
 3. Kan het college aangeven of er inderdaad sprake is van een gedoogsituatie in de Damasstraat? Zo ja, waar is deze op gebaseerd? Wie heeft hier toestemming voor gegeven?
 4. Heeft de burgemeester op basis van de APV afdeling 5, artikel 5.34 3 een ontheffing gegeven? Zo ja, onder welke voorwaarden? Geldt die ontheffing het hele jaar door?

Volgens de gegevens is er op veel verschillende momenten in de week (alle dagen en momenten van dag) sprake van open vuur. Daardoor wordt men bijvoorbeeld midden in de nacht wakker van een brandlucht.

 1. Tot hoever strekt het gedogen door de gemeente en politie? Mag er gevaarlijk materiaal worden verbrand met giftige dampen tot gevolg? Hoe vaak in de week mag men hier gedoogd open vuur maken? En tussen welke tijden is dat dan?
 2. Vorige week was de recent geplante boom het middelpunt van het open vuur ( zie foto 3). Hoe gaat het college voorkomen dat deze boom sterft doordat zij midden in het open vuur staat?
 3. Ook worden de boompalen in het vuur gestoken. Hoe gaat het college voorkomen dat er gemeentelijk bezit wordt opgebrand?
 4. Kan het college aangeven of er ook in andere delen van Den Haag een open vuur gedoogbeleid is? Zo ja waar? En waarom?
 5. Kan het college aangeven wie er verantwoordelijk is voor de afvoer van brandresten en de daarmee samenhangende kosten?

Met grote evenementen zoals voetbaltoernooien, oud en nieuw en sinterklaas wordt er in Den Haag soms samen op straat gekeken naar wedstrijden of feest gevierd.

 1. Kan het college aangeven wat de regels zijn voor het gebruik van de publieke ruimte voor deze activiteiten? Welke regels gelden er voor het opzetten van tenten in de publieke ruimte zoals parken of middenbermen?
 2. Volgens artikel 2:10 van de APV is het verboden voor langere tijd tenten in de openbare ruimte te plaatsen zonder vergunning. Kan het college aangeven hoe het dan kan dat er tijdens evenementen in de Damasstraat, zoals het recente EK, een grote tent van zo’n 10 x 5 meter voor meerdere maanden wordt neergezet?
 3. Is hier volgens het college ook sprake van een gedoogsituatie? Gelden deze gedoogregels ook in andere delen van Den Haag?
 4. Zijn er in het afgelopen jaar meldingen binnengekomen bij gemeente of politie over het gebruik van het plantsoen als plek om zowel binnen of buiten de tent te feesten? Zo ja, wanneer was dat en welke actie is er toen ondernomen? Kan het college aangeven welke regels gelden er voor het gebruik van de openbare ruimte voor feesten?
 5. Kan het college aangeven tot hoe laat harde muziek gedoogd wordt op straat?
 6. Kan het college aangeven over welke vergunningen een buurtfeest moet beschikken?
 7. Kan het college uiteenzetten wat de afspraken zijn als bewoners straatversiering ophangen, zoals honderden plastic vlaggetjes? Worden er afspraken gemaakt over het opruimen hiervan?
 8. Wie is er verantwoordelijk voor het opruimen van de straatversiering om er voor te zorgen dat er geen sprake is van grootschalige plasticvervuiling?
 9. Wat is de rol van de gemeente als straatversiering niet wordt opgeruimd? Komt de gemeente opruimen?

Uit de verhalen van de bewoners blijkt dat er onder andere langs de deuren gegaan wordt om geld op te halen voor versieringen en feestmateriaal. Bewoners ervaren dit als intimiderend.

 1. Kent het college deze verhalen ook? Wat is de reactie van het college hierop?
 2. Hoe beoordeelt het college het feit dat de bewoners ondanks het vele melden niet tevreden zijn over de afhandeling van de ingediende klachten?
 3. Hoe beoordeelt het college het feit dat bewoners na het indienen van klachten bij gemeente of bellen van de politie worden achtervolgd en geconfronteerd door buurtbewoners? En dat dit zelfs leidt tot het bekogelen van huizen met vuurwerk? Welke acties gaat het college uitvoeren om dit voortaan te voorkomen?
 4. Heeft de gemeente in het verleden zowel financieel of materieel bijgedragen aan activiteiten in de Damasstraat? Zo ja, op basis van welke regeling was dat en waar bestond die steun uit?

Joris Wijsmuller                                   Robert Barker
Haagse Stadspartij                               Partij voor de Dieren

Foto 1

Foto 2

Foto 3