Opheffen tramhaltes vergroot verkeersarmoede

De Haagse Stadspartij heeft in de gemeenteraad tegen de voorstellen voor tramlijn 16 gestemd vanwege de bomenkap en het opheffen van de tramhalten in Moerwijk en Spoorwijk. Lijn 16 moet worden aangepast om er nieuwe, bredere tramtoestellen te kunnen laten rijden. Hieronder het betoog van raadslid Joris Wijsmuller.

“Dat er nieuwe bredere trams komen staat niet ter discussie, maar het inpassen in de schaarse ruimte des te meer. Dit vergt nauwkeurig onderzoek en zorgvuldige belangenafweging. Daar moet je tijd voor maken. Het gaat om 3 verschillende tracédelen van lijn 16 met niet toevallig de letters Z S en M. Want ZSM is de agenda van deze wethouder: hij heeft haast om dit er Zo Spoedig Mogelijk doorheen te jassen zodat er als een dolle kan worden doorgewerkt om trams vooral zo snel mogelijk door onze stad te jagen. Voorzitter, dit is een recept voor ongelukken. De raad moet zich absoluut niet in deze fuik van spoed en spijt laten jagen. Want spijt zullen we krijgen wanneer belangrijke Haagse kwaliteiten als het fijnmazige Haagse tramnet en de Hoofdboomstructuur aan deze ongezonde haast worden opgeofferd.

Want Den Haag heeft een goed functionerend fijnmazig tramnet waar we trots op kunnen zijn. Veel fijnmaziger dan bv Rotterdam. Dat is niet zo verwonderlijk omdat Den Haag gewoon een veel compactere stad is, het is de meest dichtbevolkte stad van Nederland. Bij een goed fijnmazig OV-netwerk horen ook snelle verbindende regionale lijnen waarmee steden, werk, voorzieningen en recreatie goed bereikbaar zijn. Naast deze snelle regionale verbindingen zijn de fijnmazige wijkontsluitende stadslijnen onmisbaar. Lijn 16 is zo’n wijkontsluitende stadslijn. Al jaren presteert deze stadslijn zeer goed en efficiënt met hoge aantallen reizigers.

De raad heeft zich eerder duidelijk uitgesproken tegen het opheffen van halten vanwege corona. Wij kunnen dan zeker niet klakkeloos accepteren als bij de inpassing van bredere trams deze afbraakagenda van HTM en MRDH ten kosten van de stadslijnen opnieuw wordt voorgesteld. Lijn 16 is geen verbindende, maar een goed presterende wijkontsluitende stadslijn. Het is dan ook bezopen om deze lijn met versnellingsmaatregelen uit te kleden, en dan te juichen voor 30 sec reistijdwinst door in Moerwijk de halte Van Geysterenstraat bij nota bene een Wijkcentrum met servicepunt XL te schrappen. Dit is zo kortzichtig en contraproductief! Ik heb dan ook de motie ‘Hef halte Van Geysterenweg nog niet op’ van de SP van harte meeondertekend.

Studies van INNO-V tonen bovendien aan dat dit totaal niet nodig is omdat er een veel beter alternatief is: met Lijn 9 kunnen geen 30 seconden maar liefst 7 minuten reistijdwinst geboekt worden zodat ZuidWest naast de wijkontsluitende stadslijn 16 ook een snellere verbinding met stations en centrum kan krijgen. Ik dien daarom, mede namens mevouw Arp, de motie Behoud halten Moerwijk en Spoorwijk in met als verzoek “Het voornemen om de halten Van Geysterenweg en Alberdingk Thijmstraat op te heffen minimaal op te schorten totdat de gemeenteraad zich een oordeel heeft kunnen vormen over de studies van INNO-V over de Actieagenda Versnellen OV Den Haag.”

Dan de bomen. De Hoofdboomstructuur maakt onderdeel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur die nota bene beschermd is. Maar toch worden vele bomen gekapt, de structuur tussen de Fred en Frankenslag wordt van 3 bomenrijen naar 2 bomenrijen teruggebracht en in het Voorontwerp en de Bomen Effect Analyse wordt op geen enkele wijze ingegaan op de verplichting tot het instandhouden van de Hoofdboomstructuur en welke alternatieven mogelijk zijn. Ik dien daarom de motie Hoofdboomstructuur tussen Fred en Frankenslag in met het verzoek “Bij de uitwerking van het Voorontwerp een aanvullende BEA op te stellen waarin de instandhouding van de Hoofdboomstructuur als uitgangspunt wordt gehanteerd en mogelijke alternatieven in beeld worden gebracht.”

Van de vele insprekers hoorden we vanochtend al dat ook de bewoners de bomen voor hun deur beslist niet kwijt willen, zoals bij de Vondelstraat, de Waldeck Pyrmont- en de Koningin Emmakade. Ik heb daarom de motie van de PvdD Geen zaag maar zorg voor de kwetsbare kastanjes meegerekend, en dien nu de motie Second Opinion Waldeck Pyrmont- en Koningin Emmakade in met het verzoek om “Een second opinion op te stellen waarbij niet de bestaande rails, maar nieuwe rails het uitgangspunt wordt zodat er ruimte ontstaat voor optimalisering van de groeiplaatsen voor bomen en het ondervangen van trillingen.”

Alle moties werden door een meerderheid verworpen. De Haagse Stadspartij stemde vervolgens tegen de voorstellen voor lijn 16M, lijn 16S en lijn 16Z.