Laat de OV tarieven niet de pan uit rijzen!

Reizigers en (andere) deskundigen klagen over de veel te hoge en steeds verder stijgende prijzen van het openbaar vervoer. De OV-tarieven in Den Haag waren dit jaar al fors verhoogd , maar met het tarievenvoorstel voor komend jaar dat aanstaande woensdag in de Bestuurscommissie op de agenda staat, zullen de HTM-tarieven opnieuw stijgen. Het kilometertarief wordt met 2,23% opnieuw verhoogd, evenals 2 andere producten (relatie-retour en congreskaart). De prijzen van het regio-abonnement krijgen daarbovenop nog een verhoging van minimaal 2% extra. De Haagse Stadspartij is ontstemd over deze stijgende OV kosten en heeft schriftelijke vragen gesteld. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller:” Het kan niet zo zijn dat het OV met alsmaar stijgende tarieven uit de markt wordt geprijsd, hierdoor neemt bovendien de vervoersarmoede toe, hoog tijd dat we als gemeente hierop ingrijpen !”

Schriftelijke vragen: Tarieven HTM opnieuw duurder
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

Het raadslid de heer Wijsmuller heeft op 16 oktober 2019 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Reizigers en (andere) deskundigen doen hun beklag over het veel te hoge en steeds verder stijgende prijsniveau van de OV-tarieven. De  tarieven hebben effect op de vervoervraag en hebben ook andere maatschappelijke gevolgen zoals groeiende vervoersarmoede. De OV-tarieven in Den Haag waren dit jaar reeds fors verhoogd (zie RIS 301062), maar met het tarievenvoorstel voor komend jaar dat aanstaande woensdag in de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH op de agenda staat, zullen de HTM-tarieven opnieuw stijgen. Het kilometertarief dat van toepassing is voor alle chipkaarthouders en abonnementen wordt conform de Landelijke Tarieven Index (LTI) met 2,23% opnieuw verhoogd, evenals 2 andere producten (relatie-retour en congreskaart). De prijzen van het regio-abonnement krijgen daarbovenop nog een verhoging van minimaal 2% extra (dus bovenop de 2,23% LTI). Alleen voor de producten dagkaart, 2-uurskaart en kinderkaart zullen de tarieven komend jaar gelijk blijven, zo luidt het voorstel.

1. Kan het college verklaren waarom de Landelijke Tarieven Index dit jaar uitgaat van een verhoging van 2,23% terwijl de landelijke inflatie lager dan 2% is?

De Landelijke Tarieven Index (LTI) wordt bepaald aan de hand van de landelijke indexen, gewogen naar de kostenopbouw binnen de bedrijfstak, zie onderstaande tabel:

2. Kan het college bevestigen dat het wel, niet of gedeeltelijk volgen van de Landelijke Tarieven Index een keuze is, zoals nu weer blijkt uit het voorstel van de HTM dat woensdag als onderlegger dient voor het tarievenvoorstel op de agenda van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH?

Ja.

3. Op welke wijze controleert de MRDH hoe de voorgestelde tarieven zich verhouden tot de bedrijfsvoering van de HTM?

De MRDH controleert als opdrachtgever de onderbouwing en de verhouding tussen de tarieven bij de verschillende vervoerders. De MRDH heeft aangegeven dat er geen toetsing plaatsvindt op de verhouding tussen de tarieven en de bedrijfsvoering.

4. In een toelichting op het voorstel voor de tarieven komend jaar stelt de HTM dat de tarieven voor regio-abonnementen nu al extra  verhoogd kunnen worden omdat deze tarieven naar verwachting nog verder verhoogd zullen worden als gevolg van de aangekondigde
‘Vervangende gebiedsproposities’. Kan het college toelichten wat de ‘Vervangende gebiedsproposities’ precies inhouden en wat dit voor de tarieven gaat betekenen?

De ‘vervangende gebiedsproposities’ houden in dat de HTM mogelijkheden onderzoekt om de huidige regio-abonnementen te vervangen met een nieuwe opzet. De precieze uitwerking en de bijbehorende tarieven zijn op dit moment echter nog niet bekend.

5. Hoe staat het met het streven van de MRDH naar harmonisatie van de Haagse tarieven met het (lagere) Rotterdamse prijsniveau?

In het kader van het onderzoek ‘Tarievenkader MRDH’ onderzoekt de MRDH verschillende maatregelen om een kwalitatief goed en toegankelijk OV-product aan te kunnen blijven bieden. Eén van deze maatregelen is de harmonisatie van het kilometertarief. In het najaar van 2019 zijn de eerste inzichten in de onderzoeksresultaten gepresenteerd in de Adviescommissie Vervoersautoriteit (AcVa). In 2020 worden de resultaten opnieuw besproken in de AcVa, waarvoor ook geïnteresseerde raadsleden zullen worden uitgenodigd, en vervolgens vindt de besluitvorming plaats. De eerste uitwerkingen van het aangekondigde tarievenkader worden mogelijk meegenomen in de voorstellen voor de tarieven in 2021.

6. Hoe staat het met het aangekondigde tarievenkader van de MRDH? Wanneer kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op de keuzes voor de verschillende tarieven?

Zie antwoord vraag 5.

7. Wanneer precies wordt de raad geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar vervoersarmoede door KIM (het Kennis Instituut voor Mobiliteit van het ministerie)?

Het Kennis Instituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft eind 2018 een verkennend onderzoek gepubliceerd naar vervoer/- mobiliteitsarmoede. Helaas is er (nog) geen vervolgonderzoek opgestart en kunnen er geen resultaten met de raad worden gedeeld. De gemeente kan ook niet sturen op een vervolgonderzoek, want het KiM voert onderzoeken uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De G4-Mobiliteit (Werkgroep Vervoersarmoede) is bezig om alternatieven te verkennen met betrekking tot een vervolgonderzoek, bijvoorbeeld het starten van een eigen onderzoek of het (deels) financieren van een ander wetenschappelijk onderzoek.

Het college van burgemeester en wethouders,
de wnd. secretaris,                de wnd. burgemeester,
Dineke ten Hoorn Boer        Johan Remkes