De Haagse Stadspartij is positief over de fietsstrategie ‘Ruim baan voor de fiets’. Het is hard nodig dat we met andere ogen naar de inrichting van de stad kijken, niet langer uitgaan van de auto, maar het langzaam verkeer met voetgangers en fietsers centraal zetten. Deze nota zet hierin goede stappen waar je niet tegen kunt zijn. Of dit beleid ook echt succesvol wordt, hangt echter af in hoeverre het stadsbestuur ook het lef heeft om de ruimte voor de auto in te perken. Want ‘Ruim baan voor de fiets’ betekent eenvoudigweg: minder ruimte voor de auto!

De nota kon rekenen op brede steun in de gemeenteraad. Ook werd een motie van de Haagse Stadspartij aangenomen om de fietsroute van Laakmolen tot naar het centrum te verbeteren.

In de raadsbehandeling heeft Joris Wijsmuller namens de Haagse Stadspartij aandacht gevraagd voor de standplaatsen van bomen. Fietspaden die geasfalteerd worden vlak langs bomen, gaan namelijk ten koste van de groeiplaatsen. Wethouder Van Asten zei toe dat hij zich gaat verdiepen in onderzoek naar alternatief materiaal voor verharding waarmee ook de standplaatsen van bomen kunnen worden verbeterd, en komt daar in de nieuwe bomennota op terug. Ook heeft de Stadspartij zich uitgesproken tegen een nieuw recreatief fietspad dwars door Natura2000-gebied het Oostduinpark. Het voorstel samen met de Partij voor de Dieren om dit nieuwe fietspad te schrappen, werd echter door de raad verworpen.

Wijsmuller was ongeduldig naar plannen om ruim baan voor de fiets te maken op de Gedempte Gracht als alternatieve route voor de Grote Marktstraat, nu de drukste en meest conflictrijke fietsroute door het centrum. Op de vraag wanneer wij plannen voor herinrichting van de Gedempte Gracht nu eindelijk kunnen verwachten, zei de wethouder toe om de raad hierover in het voorjaar van 2020 te informeren.

Trekfietstracé

Goede en veilige fietsroutes zijn een belangrijke basis voor het fietsbeleid. Het Trekfietstracé is een van de sterfietsroutes en zorgt voor een verbinding tussen Ypenburg en het Centrum en sluit aan op de nieuwe fietsbrug over de A4. Op dit moment wordt onderzocht hoe de oversteek van het Trekfietstracé over de Vliet aantrekkelijker en comfortabeler kan worden gemaakt als alternatief voor de Nieuwe Tolbrug (beter bekend als de Kippenbrug). Maar er is nog een missing link. De inrichting van het Trekfietstracé richting het centrum houdt op bij de brug over de Laak ter hoogte van de Laakmolen. Om deze ontbrekende schakel aan te pakken diende Wijsmuller samen met Robin Smit van de PvdD een motie in met het verzoek aan het college om de route van het Trekfietstracé richting centrum vanaf de Laakmolen tot en met het Rijswijkseplein voor de fietser aantrekkelijker en comfortabeler te maken. De motie werd aangenomen.

De aangenomen motie:

Motie: Van Laakmolen naar het centrum

Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van het voorstel Ruim baan voor de fiets, fietsstrategie 2040 (RIS302969).

Constaterende, dat:

• Goede en veilige fietsroutes een belangrijke basis zijn voor het fietsbeleid;

• Het Trekfietstracé een van de sterfietsroutes is en zorgt voor een verbinding tussen Ypenburg en het Centrum en aansluit op de nieuwe fietsbrug over de A4.

Overwegende, dat:

• Er op dit moment wordt gestudeerd naar een goede oplossing voor de oversteek van het Trekfietstracé over de Vliet als aantrekkelijk en comfortabel alternatief voor de Nieuwe Tolbrug (ook bekend als Kippenbrug);

• De inrichting van het Trekfietstracé richting het centrum ophoudt bij de brug over de Laak ter hoogte van de Laakmolen.

Verzoekt het college uitwerking te geven aan het aantrekkelijker en comfortabeler voor de fietser maken van de route van het Trekfietstracé richting centrum vanaf de Laakmolen tot en met het Rijswijkseplein als onderdeel van de planuitwerking voor het Waterfrontpark, en de raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag

Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

Robin Smit, PvdD