De veelbesproken nachtontheffingen die een rol spelen in het corruptieonderzoek van het Openbaar Ministerie hebben bij de Haagse Stadspartij tot nieuwe schriftelijke vragen geleid. Het gaat om de vijf omstreden nachtontheffingen die in september aan zalen- en wokcentra als De Opera zijn verleend.

Peter Bos: “Inmiddels is mij duidelijk geworden dat tijdens twee collegevergaderingen in april gesproken is over een concept-raadsvoorstel over o.a. nachtontheffingen, maar dat is tot twee keer toe aangehouden door het college en uiteindelijk niet naar de raad gegaan. Kennelijk was er binnen het college discussie en kwam men er niet uit. Iets wat ook min of meer werd bevestigd door ex-wethouder Richard de Mos in het TV-programma van Jeroen Pauw.”

Het gaat om het concept-raadsvoorstel “Ruimte voor openingstijden voor horeca: openingstijden, nachtontheffingen en lastenverlichting” dat op 9 en 16 april 2019 is besproken en aangehouden in het college. “Het is hoogst opmerkelijk dat de burgemeester op 18 april alsnog een besluit nam om maximaal vijf nachtontheffingen te verlenen”, vindt Peter Bos. “Heeft de burgemeester dit op eigen houtje gedaan of was dit de uitkomst van de discussie in het college? En waarom is besloten om geen raadsvoorstel naar de gemeenteraad te sturen?”

De nachtontheffingen zijn onderdeel van een justitieel onderzoek naar corruptie wat onlangs leidde tot de val van het Haagse college van B&W. Peter Bos: “Het is zaak dat dit niet alleen justitieel, maar ook intern binnen de gemeente tot op de bodem wordt uitgezocht. De rol van het hele college moet duidelijk worden”.

Schriftelijke vragen: Vervolgvragen Nachtontheffingen
Indieners: Peter Bos, Haagse Stadspartij

Datum: 8 oktober 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 18 juni 2019 beantwoordde het college mijn vragen over nachtontheffingen.

Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vervolgvragen.

1. Volgens de beantwoording van mijn eerdere vragen zijn de nachtontheffingen in de collegevergadering van 16 april 2019 besproken en aangehouden. Uit de besluitenlijst van deze collegevergadering (RIS302449) blijkt dat sprake is van een “Concept-besluit van het college over het vrijgeven voor inspraak van het concept raadsvoorstel Ruimte voor openingstijden voor horeca: openingstijden, nachtheffingen en lastenverlichting”. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

2. Een week eerder was hetzelfde concept-besluit ook al aangehouden door het college. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

3. Het concept-besluit heeft een RIS-nummer gekregen, namelijk RIS302320. Het is echter niet terug te vinden in het RIS. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om het concept-besluit aan de raad toe te zenden? Zo nee, waarom niet?

5. Wat is de reden dat het concept-besluit op 9 en 16 april is aangehouden?

6. Waarom is er na aanhouding van het concept-besluit op 9 en 16 april nooit meer teruggekomen op het concept-besluit door het college?

7. Onderdeel van het concept-besluit was een concept-raadsvoorstel over o.a. Nachtontheffingen. Onder verantwoordelijkheid van welke collegeleden is het concept-raadsvoorstel opgesteld?

8. Op 18 april is er wel een besluit genomen over de nachtontheffingen. Is het juist dat dit geen collegebesluit of een raadsbesluit is, maar een burgemeestersbesluit? Zo nee, waarom niet?

9. Is het juist dat het in eerste instantie de bedoeling was om een en ander in een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen? Zo nee, waarom niet?

10. Kan het college uitleggen waarom niet gekozen is voor een raadsvoorstel, maar voor een burgemeestersbesluit?

11. In hoeverre wijkt het burgemeestersbesluit af van het concept-raadsvoorstel als het gaat om de nachtontheffingen?

12. Is het college met mij van mening dat een besluit om het horecabeleid mbt nachtontheffingen te verruimen raakt aan de kaderstellende rol van de raad? Zo nee, waarom niet?

13. Op 18 april 2019 is het burgemeestersbesluit genomen. Kan het college ook aangeven hoe laat het besluit is genomen?

14. Op 18 april 2019 is een persbericht verstuurd over de nachtontheffingen. Kan het college ook aangeven hoe laat het persbericht is verstuurd?

15. Op 18 april 2019 zijn twee nachtontheffingen aangevraagd voor en door De Opera aan de Fruitweg. Op welke wijze zijn deze aanvragen ingediend en hoe laat zijn deze binnengekomen bij de gemeente?

16. Daarnaast zijn er drie aanvragen ingediend, die niet aan de eisen voldeden. Aan welke eisen werd niet voldaan en om welke locaties ging het?

17. Is er een Bibob toets uitgevoerd met betrekking tot alle aanvragers? Zo ja, wat kwam daaruit? Zo nee, waarom niet?

18. Zijn er m.b.t. de vijf aanvragers eerder Bibob-onderzoeken gedaan in het kader van eerder aangevraagde exploitatievergunningen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst?

19. De Wet Bibob biedt de mogelijkheid om een vergunning of ontheffing in te trekken als ter verkrijging van de beschikking een strafbaar feit is gepleegd. Heeft het college dit in overweging genomen? Zo nee, waarom niet?

20. De aanvragen van de nachtontheffingen zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad. Hoeveel zienswijzen zijn ingediend en wat was de inhoud van de zienswijzen?

21. Heeft het college inhoudelijk gereageerd op de zienswijzen? Zo ja, met welke argumenten heeft het college de zienswijzen gepareerd?

22. Wanneer zijn de vijf verleende nachtontheffingen verleend en hoe zijn deze gepubliceerd?

23. Is het juist dat de burgemeester de vijf nachtontheffingen heeft verleend?

24. Volgens de NRC van 4 oktober 2019 in het artikel “De verstrengelde belangen van Richard de Mos” (zie bijlage) zouden in november 2018 twee drank- en horecavergunningen van Zalencentrum Opera zijn verlengd. Kan het college aangeven of dit klopt en waarom dit is gebeurd?

25. Volgens het artikel vroeg NRC het openbare dossier over deze vergunningen op aan de balie van het Haagse stadhuis, maar kreeg deze niet te zien. „U begrijpt wel dat het allemaal heel gevoelig ligt”, aldus de inzage-ambtenaar. Waarom is dit dossier niet ter inzage gegeven?

Peter Bos​​​
Haagse Stadspartij

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.