Na schriftelijke vragen op initiatief van raadslid Joris Wijsmuller is het college overstag: De gemeente zal de uitspraak van de beroepsrechter over de kapvergunning van de bomen langs de Mient afwachten, en ook de tweede serie bomen langs de Mient voorlopig niet gaan kappen.

De raadsleden Wijsmuller (Haagse Stadspartij), De Vuyst (GroenLinks) en Smit (PvdD) hadden het college om opheldering gevraagd over de dreigende kap van nog eens 25 bomen langs de Mient.

Vorig jaar nam de gemeenteraad een motie aan om de kap van de bomen op de Mient voorlopig te staken in afwachting van de beroepsprocedure bij de rechter. Het college schortte het project op en verklaarde dat de kap zeker 2 jaar was uitgesteld. Maar plotseling had het college bedacht dat 25 bomen toch gekapt konden worden en wilde men alleen de herplant 2 jaar uitstellen. Joris Wijsmuller: “Wethouder van Asten (D66) moet zijn kettingzaag nu echt aan de wilgen hangen. Een meerderheid van de raad wil dit niet. Punt.”

Twee jaar vertraging

Voor de herinrichting van de Mient zouden in totaal 183 bomen moeten worden gekapt. Er is veel verzet tegen deze kaalslag voor extra parkeerplaatsen. Bewoners hebben een alternatief plan gemaakt en een petitie opgesteld (zie: eerlijkplanmient.nl) die inmiddels 2.614 keer is ondertekend. Bewoners en de Bomenstichting Den Haag hebben daarnaast bezwaren ingediend tegen twee verleende vergunningen. Tegen een eerste kapvergunning voor 158 bomen loopt inmiddels een beroepsprocedure bij de rechter.

Toch tweede kapvergunning?

Het gaat nu om een tweede kapvergunning die is verleend voor 25 bomen in de groenstrook langs de Mient tussen de Laan van Eik en Duinen en de Kornoeljestraat. Het college heeft de bezwaren van de bewoners ongegrond verklaard en wilde nu toch gaan kappen ondanks dat de raad op 2 oktober 2021 de motie ‘Wacht met de kap tot de rechter uitgesproken is’ heeft aangenomen. Reden voor de raadsleden om opnieuw aan de boom te schudden bij het college.

Wijsmuller: “Het college moet zich gewoon aan de motie houden. Kappen van bomen op de Mient is sowieso een heel slecht, omstreden en onnodig plan. Ik hoop dat na de gemeenteraadsverkiezingen de raad deze onnodige kaalslag definitief afwijst, zoals het ons eerder is gelukt om de bomen op de Laan van Meerdervoort na de verkiezingen te redden.”

In antwoord op de schriftelijke vragen wordt duidelijk dat het college ook deze bomenkap voorlopig niet uitvoert.

 

Schriftelijke vragen: Kappen met kappen bij de Mient

Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

Datum

15 februari 2022

Onderwerp
Antwoord van het college op de vragen de raadsleden de heren Wijsmuller; De Vuyst en Smit, luidend: “Kappen met kappen bij de Mient”

De raadsleden de heren Wijsmuller, De Vuyst en Smit hebben op 27 januari 2022 een brief met daarin twee vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 12 mei 2021 is een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 25 bomen in de groenstrook langs de Mient gelegen tussen Laan van Eik en Duinen en de Kornoeljestraat. Deze kapvergunning vloeit voort uit de plannen voor herinrichting van de Mient waartegen bewoners en de Bomenstichting Den Haag al langer bezwaar maken vanwege de dreigende kaalslag. Het college heeft, als gevolg van op 2 oktober 2021 aangenomen motie ‘Wacht met de kap tot de rechter uitgesproken is’, de uitvoering voor de herinrichting van de Mient en het kappen van de 158 bomen daar gestopt, en wacht nu eerst de uitkomst af van de beroepsprocedure waarbij wordt uitgegaan van minimaal twee jaar vertraging (zie RIS310322). Desondanks heeft het college, in beslissing op de bezwaarschriften van bewoners en de Bomenstichting Den Haag en het advies van de adviescommissie, op 20 december 2021 besloten om, in afwijking van het advies van de adviescommissie, niet integraal te werk te gaan maar de kap van 25 bomen in de groenstrook langs de Mient onvoorwaardelijk door te zetten, en alleen de herplant uit te stellen in afwachting van de uitspraak van de rechter.

1. Waarom maakt het college voor de herplantplicht wél een koppeling met de herinrichting van de Mient en de rechterlijke uitspraak in de beroepsprocedure, maar wil het college de 25 bomen vooruitlopend op de rechterlijke uitspraak toch al gaan kappen?

Allereerst willen wij opmerken dat de kap van de bomen in de groenstrook een kwestie is van beheer en onderhoud. De te kappen bomen betreffen overwegend zaailingen. Dit onderhoud had ook plaats gevonden als er geen herinrichting van de Mient aanstaande was. De kapvergunning voor deze bomen is een andere dan de door bewoners aangevochten kapvergunning voor de bomen langs de Mient, die op verzoek van de raad is geschorst totdat de rechter in de beroepsprocedure uitspraak heeft gedaan.
In het raadsbesluit voor de herinrichting Mient, RIS305092, is in het VO de groenstrook als locatie voor herplant vastgesteld. Dit betreft dus de door de vraagstellers genoemde ‘koppeling’. Deze koppeling is dus niet nieuw.

2. Is het college bereid om in lijn met de aangenomen motie ook het kappen van de 25 bomen in de groenstrook langs de Mient uit te stellen in afwachting van de uitspraak van de rechter? Zo nee, waarom niet?

Ja. Wij zijn bereid de uitspraak van de beroepsrechter over de kapvergunning van de bomen langs de Mient af te wachten, maar zullen daarna het noodzakelijke onderhoud in de groenstrook uitvoeren.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen

1 Response
  1. A.E.Zuidwijk

    Geruime tijd volg ik de resultaten over het kappen van de bomen langs de Mient. Wat ik mij afvraag wat is het belang van deze bomen kap. IK heb weinig vertrouwen in het Haagse gemeente bestuur. Wat gaat er gebeuren in de nabije toekomst met het daar liggende sportveld. De project en grond speculanten, lobbyen bij de Haagse top ambtenaren. Dus conclusie! Geen parkeer plekken dus geen woningbouw!!!!