Op het Colijnplein achter het winkelcentrum op het De Savornin Lohmanplein zijn vier volwassen bomen illegaal gekapt vanwege werkzaamheden om het winkelcentrum uit te breiden. De bomen zijn gekapt voordat de kapvergunning was verleend. Sterker nog, de aangevraagde kapvergunning werd afgewezen omdat het Colijnplein een stenige omgeving is waar hittestress aan de orde is en in het kader van klimaatadaptatie en groenbeleid extra bomen gewenst zijn. De Haagse Stadspartij wil van het college weten hoe het mogelijk is dat de aannemer zonder toestemming van de gemeente toch is overgegaan tot het kappen van de bomen. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “Dergelijke aannemers zijn een gevaar voor de bomen in onze stad en moeten bij de gemeente op een ‘zwarte lijst’ worden geplaatst!” Hij wil ook dat er andere sancties worden opgelegd aan de aannemer vanwege de illegale bomenkap. Aangezien op het Colijnplein juist extra bomen gewenst zijn, vraagt Wijsmuller of het college bereid is om hier niet 4, maar 6 tot 8 bomen te herplanten in een grote maat (30-35 cm) en geen sprietjes. Bovendien wil de Haagse Stadspartij dat kapaanvragen in het vervolg goed gemotiveerd zijn. Joris Wijsmuller: “Het college heeft beloofd om alleen bomen te kappen als het echt niet anders kan. Ondertussen blijft illegale bomenkap onbestraft. Belachelijk!”

Schriftelijke vragen: Illegale bomenkap Colijnplein
Indiener: Joris Wijsmuller

Datum: 23 februari 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het Gemeenteblad is op 19 februari jl. de volgende geweigerde beschikking gepubliceerd:

OIS / DossierWeergave PDF Document (officiele-overheidspublicaties.nl)

Het betreft de kap van 4 bomen aan het Colijnplein nabij het Savornin Lohmanplein. De bomen zijn nog tijdens de behandeling van de aanvraag gekapt, en de vergunning is uiteindelijk geweigerd.

Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen: Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

1. Kan het college bevestigen dat deze bomen in de openbare ruimte staan en aan de gemeente Den Haag toebehoren? Hoe kan het dat de aannemer bomen kan kappen zonder dat hij een machtiging van de eigenaar had gekregen?

Ja, het kappen van de bomen heeft plaatsgevonden zonder privaatrechtelijke toestemming van de eigenaar van de bomen, in dit geval de gemeente Den Haag.

2 Deze aannemer is klaarblijkelijk een gevaar voor de bomen in onze stad. Wordt de aannemer bij de gemeente op een ‘zwarte lijst’ geplaatst?

Nee. Echter, bij onderhandse aanbestedingen waarbij aannemers worden geselecteerd volgens de gemeentelijke groslijst tellen prestaties uit het verleden, de ‘Past Performance’, mee bij de selectie van de uit te nodigen partijen. Dus is dit wel degelijk van invloed op de keuze van de aannemer. Bij Europese aanbestedingen stelt de gemeente strenge eisen aan de inschrijvende aannemers. Het op voorhand uitsluiten van aannemers is hierbij niet zonder meer mogelijk, tenzij de gemeente gebruik kan maken van een facultatieve uitsluitingsgrond. Dat kan echter alleen bij opdrachten met een waarde boven de Europese drempelbedragen en bovendien alleen als in rechte is komen vast te staan dat een aannemer in het verleden een schending heeft begaan die tot uitsluiting kan leiden.

3 In de geweigerde beschikking wordt niet gerept over een boete en herplant van bomen. Welke sancties zijn naar aanleiding van de illegale bomenkap aan de aannemer opgelegd?

Een herplantplicht kan als voorwaarde worden opgenomen in een kapvergunning. Nu er geen vergunning is verleend maar geweigerd, is er ook geen voorwaarde in de vorm van een herplantplicht. Er is nog geen sanctie opgelegd aan de ondernemer. Tegen de aannemer loopt een strafrechtelijk onderzoek welke kan leiden tot vervolging door het Openbaar Ministerie. Daarnaast kijken we hoe we de kosten van herplant op de aannemer kunnen verhalen.

4 Kan het college bevestigen dat het Colijnplein, zoals in de geweigerde beschikking staat vermeld, een stenige omgeving is waar hittestress aan de orde is en waar in het kader van klimaatadaptatie- en groenbeleid extra bomen gewenst zijn? Is het college bereid om niet 4 maar 6 tot 8 bomen te herplanten van dezelfde soorten in een grote plant-maat {30-35 cm)?

De openbare ruimte van het Colijnplein en de aangrenzende Treublaan is een stenige omgeving met oorspronkelijk 20 stadsbomen, waarvan er nu vier zijn gekapt. Iedere versteende omgeving warmt extra op tijdens zonnige dagen. Bomen dragen bij om die lokale opwarming te beperken. De vier gekapte bomen zullen worden vervangen door vier bomen in de maat 30-35 cm. Gezien de beperkte openbare ruimte op het Colijnplein is het duurzaam toevoegen van extra bomen niet mogelijk. Door meer bomen aan te planten zullen die in de toekomst ondergronds en bovengronds onderling gaan concurreren, wat de toekomstverwachting niet ten goede zal komen. Na afronding van de
bouwwerkzaamheden op het particulier terrein wordt de openbare ruimte hersteld en maximaal ontsteend.

5 In de publicatie staat: “De kapactiviteit is aangevraagd in verband met voorgenomen bouwactiviteiten, voorgenomen herinrichting, het uitdunnen van het bomenbestand in verband met de instandhouding van de overige bomen, overlast van de boom/bomen”. Waarom wordt
een aanvraag met een dergelijke generieke motivatie überhaupt in behandeling genomen? Is het college bereid om bij de publicatie van kapaanvragen in het vervolg erop toe te zien dat deze geen generieke maar een specifieke motivatie bevat? Zo nee, waarom niet?

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen, kan meerdere aanvraagredenen bevatten. Op grond van de geldende wetgeving kan het college een aanvraag niet buiten behandeling stellen enkel omdat er meerdere aanvraagredenen zijn aangedragen door
aanvrager. Nee, de publicatie van de aanvraag vindt plaats via een geautomatiseerd proces waarbij de aanvraagredenen en aanvullende relevante informatie zoals deze zijn ingebracht door de aanvrager, uit het aanvraagformulier worden overgenomen en vermeld worden in de publicatie onder het kopje ‘Algemene Informatie.’

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,     de burgemeester,
Ilma Merx          Jan van Zanen