Bomen zijn van groot belang voor de stad: ze dragen bij aan de biodiversiteit, luchtkwaliteit, CO2-reductie, opvang stikstof, tegengaan hittestress, wateropvang, waardeontwikkeling, welzijn en gezondheid. Het is dus cruciaal voor de leefbaarheid van onze snelgroeiende stad om meer bomen te realiseren. Op 15 april besprak de raad de langverwachte nieuwe nota Stadsbomen met op papier goede plannen. Maar wil het stadsbestuur echt het verschil maken, dan is er geld en actie nodig.

De Haagse Stadspartij diende daarom vijf moties in. Raadslid Joris Wijsmuller: “Een prima nota, maar wat blijft daar van over als er geen extra geld wordt vrijgemaakt om de ambities uit te voeren?” Hij constateerde dat de kosten voor de aanplant per stadsboom zijn gestegen van € 1800 naar € 2000 waardoor de jaarlijkse werkvoorraad de afgelopen jaren is gestegen van 750 naar 1000 bomen. Deze achterstand zal de komende jaren alleen maar verder zal toenemen. Ook voor het verbeteren van groeiplaatsen ontbreken extra middelen. En het beheerbudget bedraagt momenteel al slechts 78% (!) van dat wat nodig is voor de gevraagde kwaliteit. Er is nu dus al een groot tekort aan middelen, en er is helemaal geen extra geld beschikbaar om de ambities uit de Nota stadsbomen waar te maken. Wijsmuller diende daarom namens de Haagse Stadspartij de volgende moties in:

Motie Bomen in de knel

Verzoekt het college:

  • Om in de voorjaarsnota het tekort aan beheerbudget voor groenonderhoud en de groeiende werkvoorraad voor de herplant en aanplant van extra bomen als knelpunt aan te merken;
  • Met voorstellen te komen voor extra geld om de groeiende groenachterstanden in te lopen en de ambities uit de nota stadsbomen waar te maken. 

Motie Meer bouwen, meer bomen

  • De raad is van mening dat de schade van economische ontwikkelingen niet gefinancierd zou mogen worden uit publieke middelen, maar door de veroorzaker.
  • En verzoekt het college te onderzoeken hoe initiatiefnemers van bouw- en andere economische ontwikkelingen verantwoordelijk gemaakt kunnen worden voor de realisering en/of bekostiging van de vereiste toename van het bomenbestand.

Wijsmuller was ook kritisch op het gebrek aan transparantie over hoeveel bomen er nu precies jaarlijks worden gekapt en hoe het nu staat met de verplichte herplant met geld uit het Bomenfonds. Ook vindt hij het bizar dat  bewoners en raadsleden steeds zoveel moeite moeten doen om inzicht te krijgen in alle bomenonderzoeken die met belastinggeld worden verricht. Hij diende daarom de volgende twee moties in:

Motie Bomenfonds, tussen papier en praktijk

Verzoekt de Rekenkamer:

  • Een onderzoek in te stellen naar de doelmatigheid van het Bomenfonds;
  • Voorstellen te doen voor een systematiek waarmee helder inzichtelijk wordt hoeveel bomen er jaarlijks worden gekapt, voor hoeveel bom

Motie Meer hethaagsegroen.nl

  • De raad spreekt uit dat alle informatie van de overheid transparant en goed toegankelijk dient te zijn (open source).
  • Verzoek het college om alle onderzoek, inventarisaties en effectanalyses betreffende bomen in onze stad door middel van extra pagina’s op de website www.hethaagsegroen.nl te ontsluiten.

Tot slot benadrukte Wijsmuller de noodzaak om meer bomen te realiseren in versteende wijken. Hij diende het voorstel Houdt Hoefkade in Hoofdboomstructuur in om te voorkomen dat de Hoefkade wordt afgewaardeerd en uit de Hoofdboomstructuur wordt gehaald. Het feit dat delen van de Hoefkade op dit moment boomloos zijn, onderstreept dat het college nu prioriteit moet geven om op de boomloze delen binnen afzienbare termijn nieuwe bomen aan te planten.

Maar alle motie bleken tevergeefs: wethouder Bredemeijer reageerde als een houthakker op de ingediende bomenmoties en wilde als een regent niets weten van de voorstellen voor meer transparantie. Wijsmuller: “De nota stadsbomen blijft zo een papieren nota van een starre wethouder zonder geld die de ambities niet waar kan maken. Erg teleurstellend en niet goed voor de stad.”