De Noordboulevard en het Zwarte Pad op Scheveningen worden gebruikt voor experimenten met het nieuwe supersnelle 5G-netwerk. Wethouder Bruines kondigde dit aan in het programma Spuigasten en benadrukte daarbij de positieve aanwendingen van een 5G-netwerk voor de stad. Den Haag wil het netwerk gebruiken voor haar Smart City-strategie. Maar het uitrollen van het 5G- netwerk heeft ook heel veel negatieve aspecten zoals de invloed ervan op veiligheid, privacy en gezondheid.

In schriftelijke vragen aan het college vraagt de Haagse Stadspartij de mogelijkheid van cybercriminaliteit met betrekking tot de vergaarde data van personen, bedrijven en overheidsinstellingen via 5G te onderzoeken. En ook het risico op commerciële doorverkoop van privédata, bedrijfsgegevens en overheidsdata aan derden en het doorsluizen van die data naar overheidsdiensten en staatsbedrijven al of niet in het buitenland daarin mee te nemen.

Bij het uitrollen van het 5G-netwerk over de stad kunnen mogelijk overlast, schade en functie-uitval optreden door interferentie van hoogfrequente zendsystemen op bijvoorbeeld medische apparaten zoals pacemakers en ziekenhuisapparatuur, communicatiesystemen van politie en brandweer, (winkel)betalingssystemen en dergelijke. Dit zou ook uitvoerig moeten worden onderzocht.

Joris Wijsmuller vraagt het college hoe en voor welke frequentiebanden mogelijke gezondheidseffecten worden gemonitord en over welke periode de blootstelling zich tijdens het gezondheidsonderzoek uitstrekt. Bewoners moet kenbaar worden gemaakt waar ze melding kunnen doen bij eventuele gezondheidsklachten.

De Haagse Stadspartij wil verder weten door wie de metingen worden verricht en de testen gemonitord en wanneer de resultaten en kosten bekend zijn.

Schriftelijke vragen: Scheveningen proeftuin voor experimenten met 5G
Indiener: Joris Wijsmuller

Datum: 10 februari 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 20 juni 2019 heeft het college de vragen van de raadsleden Smit, De Vuyst, Wijsmuller, Drost en Hoijnck van Papendrecht beantwoord (RIS302588), en op 3 juli vond in de commissie Bestuur een werkbespreking over 5G plaats. Sindsdien hebben de ontwikkelingen op het gebied van 5G niet stilgestaan, en zaterdag jongstleden sprak de wethouder Economie met enige trots in het radioprogramma ‘Spuigasten’ over de proeftuin in Scheveningen voor experimenten met het 5G-netwerk.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van Orde stelt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij de volgende vragen

1. De wethouder stelt in het radioprogramma ‘Spuigasten’ [1] dat in een afgebakend gebied op Scheveningen de mogelijkheden van 5G worden onderzocht in een gecontroleerde situatie waarbij alles wordt gemonitord, alles wordt gemeten en waarbij kan worden ondervonden waar in de praktijk tegenaan wordt gelopen bij vraagstukken als het delen van gegevens, wie nu waarvoor precies verantwoordelijk is en wat je wel en wat je niet kunt doen zodat daar weer afspraken over kunnen worden gemaakt. Door wie worden de metingen verricht en de testen gemonitord en wanneer zijn de resultaten bekend? Welke aspecten van veiligheid, privacy en gezondheid worden daarin meegenomen? Wanneer wordt de raad geïnformeerd over de evaluatie van de testresultaten?

2. Onderkent het college het gevaar van cybercriminaliteit met betrekking tot de vergaarde data van personen, bedrijven en overheidsinstellingen via 5G (denk aan systeem´hacks’, wijziging data, misbruik data)? Welke veiligheidsmaatregelen worden getroffen om dit te voorkomen en acht het college die voldoende?

3. Onderkent het college het mogelijke optreden van overlast, schade en functie-uitval door interferentie van hoogfrequente zendsystemen op bijvoorbeeld medische apparaten zoals pacemakers en ziekenhuisapparatuur, communicatiesystemen van politie en brandweer, (winkel)betalingssystemen en dergelijke? Hoe wordt uitval, schade en overlast voorkomen? Volgens welke regeling worden getroffen burgers, bedrijven en instellingen gecompenseerd?

4. Onderkent het college het risico van commerciële doorverkoop van privédata, bedrijfsgegevens en overheidsdata aan derden, dan wel het gevaar van doorsluizen van die data naar overheidsdiensten en staatsbedrijven al of niet in het buitenland? Hoe denkt het college misbruik van dergelijke data-overdrachten te voorkomen?

5. Hoe en voor welke frequentiebanden worden mogelijke gezondheidseffecten gemonitord? Over welke periode strekt de blootstelling zich tijdens het gezondheidsonderzoek uit? En hoe zijn de controlegroepen samengesteld? Is aan bewoners kenbaar gemaakt waar ze melding kunnen doen bij eventuele gezondheidsklachten?

6. Welke kosten (voor bv voorbereiden, faciliteren, installeren, onderhouden, meten en monitoren) van de experimenten met 5G in Den Haag komen voor rekening van de gemeente en/of de MRDH?

Conform art. 191 van het Verdrag van Europa is Nederland verplicht om zich aan het voorzorgsprincipe te houden. De Gezondheidsraad stelde in 2008 dat het voorzorgsprincipe moet worden gehanteerd wanneer er sprake is van een plausibel risico en “als ten minste enkele erkende experts op het betreffende vakgebied zich zorgen maken over de dreiging. Op de website van de gemeente [2] staat: “De gemeente Den Haag volgt het kabinetsbeleid en de adviezen van de Gezondheidsraad. Hiermee past de gemeente Den Haag de aanbeveling ‘Voorzorg met rede’ toe van de Gezondheidraad”.

7. Op welke wijze heeft het college zich ervan vergewist dat ten aanzien van de experimenten met 5G op Haags grondgebied het voorzorgsprincipe is toegepast?

8. De effecten van 5G zullen hier bovenop nog ingrijpender kunnen zijn vanwege haar karakter en de vele antennes die erbij komen. Is het college van mening dat de limieten voor blootstelling uit het Antenneconvenant 2010 op basis van het voorzorgprincipe vanwege de cumulatie van stralingsrisico’s strenger moeten worden? Zo nee, waarom niet?

9. Over de introductie van 5G bestaat maatschappelijke weerstand. Is het college bekend met bijvoorbeeld de sommatiebrief van Stichting Stop5GNL [4] aan Ministerie van EZK van 19 december 2019, en het initiatief van de vereniging Nationale Bond tegen Overheidszaken [5] om namens een paar duizend burgers de bewijslast van het voorzorgsprincipe ten aanzien van de privacy en gezondheid bij ingebruikname van het 5G netwerk collectief en juridisch bij telecombedrijven en beleidsmakers neer te leggen? Loopt de gemeente niet ook het risico door bewoners en bezoekers aansprakelijk te worden gesteld vanwege het bloot stellen aan gezondheidsrisico’s? Zo nee, waarom niet?

10. Welke gemeentelijke inzet, goedkeuring en/of vergunningen zijn nodig voor de uitrol van 5G binnen Den Haag? Is het college van plan om mede n.a.v. de testresultaten (aanvullend) beleid te ontwikkelen voor het mogelijk maken van mobiele communicatie voor 5G, waaronder antennelocaties, glasvezel- en elektriciteitskabels en verwijdering obstakels zoals bomen? Zo ja, wanneer ongeveer wordt hierover besluitvorming in de raad verwacht? Zo nee, waarom niet?

11. Welke maatregelen neemt de gemeente om te voorkomen dat de huidige antenne-installaties worden uitgerust met aanvullende zendapparatuur voordat 5G is geveild? Kunnen de telecomproviders zonder tussenkomst van de gemeente op bestaande en nieuwe antenne-installaties nieuwe antennes (laten) plaatsen zoals massive mimo’s en small cells? Zo nee, welke toestemmingen/vergunningen zijn daarvoor nodig?

12. Het RIVM concludeert in een recent onderzoek [5] t.a.v. 5G in de (nabije) toekomst, dat “de vraag welke sterktes van de EMV er in de leefomgeving zullen kunnen optreden nu moeilijk te beantwoorden is. Daarnaast zijn de meetprotocollen voor de maximaal mogelijke blootstelling complexer en tijdrovender geworden en vereisen extra informatie van de provider. Dit hangt mede samen met het dynamische karakter van de blootstelling en heeft mogelijk gevolgen voor het toezicht en de handhaving in de toekomst.” Is het college van mening dat zolang de meettechniek onvoldoende is het gebruik van de 5G-techniek niet verder kan worden uitgerold? Zo nee, hoe wordt de handhaving dan vormgegeven?

Joris Wijsmuller          Robin Smit          Lesley Arp
Haagse Stadspartij      PvdD                     SP

Noten:
[1] https://denhaagfm.nl/2020/02/09/scheveningen-proeftuin-voor-experimenten-met-5g-netwerk/
[2]: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/projecten-en-themas/informatie-over-5g-in-den-haag.htm
[3] https://ehtrust.org/resources-to-share/directory-of-emf-resources/
[4] https://www.stop5gnl.nl/blog/2020/01/31/verzoek-aan-kamerleden-om-sommatiebrief-te-betrekken-bij-het-debat-van-6-februari/
[5] https://www.bondoverheidszaken.nl/5G_Aansprakelijkheid.html

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.