Op 13 mei werd de motie van de Haagse Stadspartij om Spitstarieven in het OV boven het reguliere tarief niet te aanvaarden aangenomen. In de eerste raadsvergadering in het atrium van het stadhuis werd het voorstel van de MRDH om spitsdrukte tegen te gaan door het tarief tijdens de spits te verhogen besproken. Doel van de MRDH is een betere spreiding van het openbaar vervoer over de dag.

Een groot deel van de spitsreizigers heeft echter niet de keuze om buiten de spits te reizen. Het gaat dan vaak om praktisch opgeleide mensen, die geen flexibele werktijden hebben en die de hogere lasten niet kunnen dragen. Verhoging van de tarieven kan leiden tot een toename van vervoersarmoede.

Een verhoging van het OV-tarief in de spits sluit ook niet aan bij het mobiliteitsbeleid. In het Mobiliteitsplan wordt het gebruik van de fiets en (hoogwaardig) openbaar vervoer gestimuleerd. “Een verhoging van tarieven in de spits is daarmee strijdig en zorgt voor een verandering in de concurrentiepositie van het OV ten opzichte van de auto”, zegt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij.

Een spitstarief leidt tot een hoger kostenniveau voor veel reizigers, zonder dat een duidelijke kwaliteitsverbetering optreedt. Het effect is beperkt, omdat voor veel spitsreizigers reizen buiten de spits geen acceptabele optie is.

Joris Wijsmuller fractievoorzitter Haagse Stadspartij; “De tarieven van de HTM zijn nu al de hoogste van Nederland, terwijl een grote groep mensen te weinig geld heeft voor het openbaar vervoer. Ik ben blij dat door onze motie de spitstarieven nu van de baan zijn!”

Motie: Geen spitstarief
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 mei 2020, ter bespreking van de aangepaste collegereactie op het consultatiememo MRDH onderzoeken tarieven OV (RIS305229).

Constaterende, dat:

  • Het college de reactie op het consultatiememo naar aanleiding van de bespreking in de raadscommissie Leefomgeving op diverse punten heeft aangepast;
  • In de alinea Efficiënt gebruik van de OV infrastructuur op blz 3 van de collegereactie wordt ingegaan op het voorstel van de MRDH om spitsdrukte tegen te gaan door het tarief tijdens de spits te verhogen. Na een aantal bedenkingen bij de effecten van dit voorstel biedt de collegereactie toch nog ruimte voor deze maatregel met de formulering van de laatste twee zinnen: ‘Te denken valt aan een aanvullende studie om te achterhalen welke groepen meer en minder gevoelig zijn voor een spitstarief. Vooralsnog achten wij een hoger tarief dan het huidige tarief in de spits echter niet wenselijk.’.

Overwegende, dat:

  • De hoogte van een tarief van invloed kan zijn op de vervoerskeuze;
  • Verhoging van de tarieven kan leiden tot een toename van vervoersarmoede;
  • Spitstarieven nadelige effecten hebben voor reizigers die wel in de spits moeten rijden maar waarvoor de tarieven nu al erg hoog zijn.

Verzoekt het college:

  • De alinea Efficiënt gebruik van de OV infrastructuur op blz. 3 van de collegereactie te vervangen door:

Efficiënt gebruik van de OV infrastructuur door de tarieven aan te passen aan de drukte in het OV lijkt op basis van de informatie in het consultatiememo beperkt effectief als dit gericht is op de spitsreiziger, gezien ook uw modelstudies. De Haagse raad vindt spitstarieven die boven het reguliere tarief uitgaan niet wenselijk. Een daltarief vermindert de spitsdrukte slechts beperkt, maar verlaagt wel de inkomsten en drukt daarmee op het mogelijke aanbod. Een spitstarief leidt tot een hoger kostenniveau voor veel reizigers, zonder dat een duidelijke kwaliteitsverbetering optreedt. Het effect is beperkt, omdat voor veel spitsreizigers reizen buiten de spits geen acceptabele optie is. Spitstarieven die uitgaan boven het reguliere tarief zijn derhalve niet aanvaardbaar. Nadere studie naar effecten van een dergelijke maatregel achten wij niet opportuun.’

En gaat over tot de orde van de dag.

Joris Wijsmuller                              Lesley Arp           Adeel Mahmood              Robin Smit
Haagse Stadspartij                           SP                         Nida                                    PvdD