“College, faciliteer virtuele kunstinitiatieven!”

Vrijdag 8 mei jongstleden zou op initiatief van “Samen thuis, Samen uit” een virtueel uitgezonden uitgaansavond vanuit de woonkamer plaatsvinden. Met een breed aanbod aan cultuur en (live)muziek, vanuit het PAARD georganiseerd, samen met de Nachtburgemeester, The Life I Live Festival en Popradar. Ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen en protocollen (mini-team op locatie, niet meer dan drie mensen per ruimte, artiesten de deur uit voordat nieuwe artiesten binnen komen, genoeg desinfectie etc.) werd het initiatief op het laatste moment door de burgemeester verboden.

De Haagse Stadspartij is van mening dat juist in deze tijd, nu iedereen verstoken is van cultuur, en de cultuursector het zwaar heeft, dit soort initiatieven zouden moeten worden omarmd. Zij wil van het college weten waarom dit initiatief in Den Haag op het laatste moment verboden werd terwijl in andere steden dit soort uitingen van kunst en cultuur volop gesteund en gefaciliteerd worden door de betreffende gemeentes. Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij stelde hierover onderstaande schriftelijke vragen.

Schriftelijke vragen: “Samen thuis, Samen uit”
Indiener: Peter Bos

Datum: 11 mei 2020
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Vrijdag 8 mei jongstleden zou op initiatief van “Samen thuis, Samen uit” een virtueel uitgezonden uitgaansavond vanuit de woonkamer plaatsvinden. Met een breed aanbod aan cultuur en (live)muziek, vanuit het PAARD georganiseerd samen met de Nachtburgemeester, The Life I Live Festival en Popradar. Ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen en protocollen (mini-team op locatie, niet meer dan drie mensen per ruimte, artiesten de deur uit voordat nieuwe artiesten binnen komen, genoeg desinfectie etc.) werd het initiatief op het laatste moment door de burgemeester verboden. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van Orde stelt Peter Bos van de Haagse Stadspartij de volgende vragen:

1. Waarom heeft de burgemeester dit evenement verboden?

2. Op basis van welke juridische grond(en) heeft de burgemeester ingegrepen?

3. Was dit op basis van de noodverordening? Zo nee, waarom niet?

Ad 1 t/m 3
Het streamingevenement levert een verboden samenkomst op in de zin van artikel 2.1 lid 1 Noodverordening van 29 april 2020. Slechts bij de aanwezigheid van maximaal twee personen is geen sprake van een samenkomst in de zin van voornoemde bepaling. Voor de duidelijkheid wordt nog opgemerkt dat de samenkomst niet is verboden door de burgemeester, maar door de plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden.

4. Volgens de noodverordening is een evenement: “elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak (..)”. Het initiatief was niet voor publiek toegankelijk en daardoor geen evenement. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja, er was sprake van een voorgenomen samenkomst in de zin van artikel 2.1 lid 1 Noodverordening van 29 april 2020.

5. Is het juist dat de organisatoren in goed overleg waren met de gemeente over dit initiatief? Zo nee, waarom niet?

Ja.

6. Waarom is pas op het laatste moment een verbod ingesteld toen er al veel tijd en moeite in het initiatief was gestoken en er zelfs al gesoundcheckt was?

Het verbod op samenkomsten en het geopend houden van eet- en drinkgelegenheden gold al sinds 15 maart 2020 (datum van de eerste Noodverordening). Op 17 april 2020 nam het college kennis van het voorgenomen streaming-evenement, via een social mediabericht. Vervolgens is contact opgenomen met de organisatie, waarna de organisatie op 20 april 2020 het plan heeft toegestuurd. Op 29 april
2020 heeft het college aangegeven dat het plan in strijd is met de Noodverordening van 29 april 2020. Ook nadien is er nog contact geweest met de organisatie over de voorgenomen samenkomst.

7. Is het college met mij van mening dat juist in deze tijd, nu iedereen verstoken is van cultuur, en de cultuursector het zwaar heeft, dit soort initiatieven zouden moeten worden omarmd? Zo nee, waarom niet?

8. We zien veel soortgelijke initiatieven op het gebied van kunst en cultuur ontstaan. Buiten Den Haag wordt dit volop gesteund en gefaciliteerd door de gemeentes. Kan het college toezeggen om dit soort initiatieven ook in Den Haag zoveel mogelijk door te laten gaan, uiteraard binnen de beperkende regels in het belang van de volksgezondheid? Zo nee,
waarom niet?

Ad 7 en 8
Ja, mits het initiatief niet in strijd is met de geldende Noodverordening (en overige regelgeving). Hierbij wordt opgemerkt dat op 1 juni 2020 een nieuwe Noodverordening in werking is getreden. Deze Noodverordening biedt ruimere mogelijkheden om dit initiatieven op het gebied van kunst en cultuur toe te staan. Zo biedt artikel 2.1 van de thans geldende Noodverordening mogelijkheden om samenkomsten binnen te organiseren tot maximaal dertig personen (exclusief personeel). Als randvoorwaarde geldt dat de aanwezigen steeds ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Artikel 2.1b en 2.1c van deze Noodverordening bieden verder verruimde mogelijkheden voor het openstellen van musea, presentatie-instellingen, monumenten, bioscopen, concertzalen en theaters.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris a.i.,             de wnd. burgemeester,
Ilma Merx                         Johan Remkes