Kunstcommissie blundert met affaire-Walraven

Het nieuws dat een kernlid van de Haagse kunstcommissie directeur wordt van Writers Unlimited leidt bij de Haagse Stadspartij tot veel ergernis en onbegrip. Dezelfde kunstcommissie heeft namelijk vorige maand geadviseerd dat Writers Unlimited (dat o.a. het literatuurfestival Winternachten organiseert) extra subsidie krijgt in de komende kunstenplanperiode.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: “De schijn van belangenverstrengeling is hier ernstig in het geding. Ook al heeft Ellen Walraven naar eer en geweten gehandeld, op het moment dat je solliciteert naar een functie bij een instelling waarover je als commissie onafhankelijk dient te adviseren over subsidietoekenning moet je je terugtrekken.”

Het college zegt de commotie te betreuren, maar wijst er op dat Ellen Walraven niet heeft deelgenomen aan de beoordeling van de aanvragen van Writers Unlimited. Peter Bos: “Ze is kerncommissielid Theater en heeft in de kerncommissie een stem gehad over het uiteindelijke integrale advies. Dat alleen al is in strijd met de gewenste onafhankelijkheid en neemt de schijn van belangenverstrengeling niet weg”.

Pikant is dat de commissie het andere literatuurfestival Crossing Border volledig heeft laten vallen, terwijl beide festivals vergelijkbare kritiek hebben gekregen van de commissie.

In schriftelijke vragen heeft Peter Bos het college om opheldering gevraagd. Behalve de rol van Ellen Walraven stelt het raadslid ook de rol van voorzitter Johannes Leertouwer ter discussie. Bos: “De heer Leertouwer was naast voorzitter ook aangesteld als sectordeskundige op het gebied van Letteren. Maar hij is violist en dirigent en heeft geen specifieke kennis op het gebied van literatuur. Ook hij is dus betrokken geweest bij de aanvragen van Crossing Border en Writers Unlimited. Dat vind ik bizar en in strijd met de regels die daarover zijn vastgesteld.”

Het advies van de kunstcommissie wacht nu op een besluit van het college, waar wethouder Robert van Asten (D66) het voortouw in heeft. Peter Bos: “Ik wens hem veel wijsheid toe, want behalve deze kwestie zijn er nog heel veel andere zaken die tot grote beroering leiden in de stad. Tientallen culturele instellingen hebben een negatief advies gekregen en de woede en het onbegrip hierover is momenteel bijzonder groot. De affaire-Walraven maakt het er niet makkelijker op voor de wethouder”.

Hieronder de vragen:

Schriftelijke vragen: Perikelen Adviescommissie Kunstenplan
Indieners: Peter Bos en Nino Davituliani

Datum: 15 mei 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Volgens een artikel in het NRC van 13 mei 2020 zou een lid van de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur benoemd zijn tot directeur van Writers Unlimited.

Hierover stellen wij overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

 1. Kent het college het artikel in het NRC?
 2. Is het juist dat het betreffende lid van de adviescommissie op 29 oktober 2019 door het college is benoemd als kerncommissielid van de adviescommissie met expertise op het gebied van theater?
 3. Adviesleden van deze commissie worden voor vier jaar benoemd. Voor welke periode is dit commissielid benoemd?
 4. Is het juist dat het betreffende lid door het bestuur van Writers Unlimited is benoemd tot directeur van Writers Unlimited?
 5. Is het juist dat Writers Unlimited in het kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 een meerjarige subsidie van € 226.357,00 (peiljaar 2020) ontvangt?
 6. Is het juist dat de adviescommissie heeft geadviseerd om Writers Unlimited voor de periode 2021-2024 een subsidie te verlenen van 250.000,- per jaar?
 7. Het advies van de Adviescommissie is gedateerd en gepresenteerd op 24 april 2020. Is dit juist?
 8. Uit het advies blijkt dat het betreffende commissielid op 24 april 2020 nog lid was van de adviescommissie. Is dit juist?
 9. Het betreffende lid zou in februari 2020 gesolliciteerd hebben op de vacature voor artistiek directeur van Writers Unlimited. Is dit juist?
 10. Wanneer en hoe heeft het commissielid de sollicitatie gemeld?
 11. Op welke wijze is het college op de hoogte gebracht en welke acties heeft het college hier op genomen?
 12. Was op dat moment het advies van de adviescommissie mbt Writers Unlimited al duidelijk? Zo nee, in welke fase bevond het advies zich?
 13. Op 10 mei 2020 publiceerde Writers Unlimited het nieuws dat het betreffende commissielid was benoemd tot artistiek directeur. Volgens art. 4, lid 14 van het Reglement adviescommissie meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur Den Haag 2019 hebben de leden van de adviescommissie geen belangen in Haagse culturele instellingen. Vanaf welk moment had het betreffende commissielid volgens het college een belang in Writers Unlimited?
 14. Is het betreffende lid nog steeds lid van deze adviescommissie? Zo nee, sinds wanneer is zij geen lid meer en waarom?
 15. Volgens het advies van de commissie zijn tussen september en november 2019 ‘oriëntatiegesprekken’ gevoerd met instellingen die in het kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 subsidie ontvangen. Heeft het betreffende commissielid in het kader hiervan gesprekken gevoerd met Writers Unlimited en Crossing Border? Zo nee, waarom niet?
 16. De commissie was bij deze gesprekken volgens het advies vooral geïnteresseerd in welk effect het advies van de vorige Adviescommissie Kunst en Cultuur 2017-2020 heeft gehad op de beleidsvoornemens van de instellingen voor de periode 2017-2020 en of en in hoeverre deze voornemens zijn gerealiseerd. Volgens het NRC-artikel heeft het betreffende commissielid op 7 november 2019 een gesprek gevoerd met het bestuur en de directeur van Crossing Border. Ging het hier om een dergelijk oriëntatiegesprek? Zo nee, waarom niet?
 17. Het betreffende commissielid was benoemd als kerncommissielid voor de sector Theater. Waarom heeft zij gesprekken gevoerd met instellingen uit de sector Letteren?
 18. De gesprekken werden volgens het advies per subsector geleid door het verantwoordelijke kernlid dat werd bijgestaan door de adviseurs, de voorzitter van de Commissie en het secretariaat. Welk verantwoordelijk kernlid van de commissie en welke adviseurs waren betrokken bij de gesprekken met Writers Unlimited en Crossing Border?
 19. Van deze gesprekken is ten behoeve van de leden van de Commissie een verslag gemaakt. Kan het college de verslagen mbt Crossing Border en Writers Unlimited naar de raad zenden? Zo nee, waarom niet?
 20. Per aanvraag heeft de Commissie een subcommissie samengesteld die uit minimaal drie adviseurs bestond, waarvan tenminste één adviseur uit de kerncommissie die tevens als voorzitter optrad. Tussen medio januari en half maart 2020 zijn alle aanvragen binnen de verschillende subcommissies besproken en van een preadvies voorzien. Wie waren er lid van de subcommissies die de aanvragen van Crossing Border en Writers Unlimited hebben besproken? En is het betreffende lid lid geweest van deze subcommissies en in welke periode?
 21. Op welke datum waren de pre-adviezen van de subcommissie mbt Crossing Border en Writers Unlimited gereed en op welke wijze en in welke vorm zijn deze adviezen uitgebracht?
 22. Door de maatregelingen die de regering heeft genomen wegens de uitbraak van het coronavirus COVID-19 in Nederland, waren de Commissie en het secretariaat genoodzaakt om vanaf eind maart tot half april de plenaire kerncommissievergaderingen online te vervolgen. Daarbij is een integrale afweging gemaakt op grond van de instellingsadviezen uit de overleggen van de subcommissies, die heeft geleid tot de preadviezen van de kerncommissie op instellingsniveau. Is het betreffende lid lid geweest van deze kerncommissie en in welke periode?
 23. Op welke datum waren de pre-adviezen van de kerncommissie mbt Crossing Border en Writers Unlimited gereed en op welke wijze en in welke vorm zijn deze adviezen uitgebracht?
 24. In hoeverre wijken de pre-adviezen van de kerncommissie af van de preadviezen van de subcommissies mbt Crossing Border en Writers Unlimited?
 25. Zijn de pre-adviezen van de kerncommissie mbt Crossing Border en Writers Unlimited nadien nog gewijzigd? Zo ja, hoe, waarom en door wie?
 26. Volgens art. 3, lid 1 van het Reglement adviescommissie meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur Den Haag 2019 bestaat de adviescommissie uit leden met specifieke expertise ten aanzien van de Haagse culturele sectoren en disciplines en volgens art. 3, lid 2 is binnen de adviescommissie brede kennis aanwezig met betrekking tot de volgende disciplines en sectoren: muziek (oude, klassieke en nieuwe muziek, muziektheater, popmuziek, jazz, wereldmuziek, urban), theater, dans, literatuur, film, beeldende kunst, musea, festivals en door het college vast te stellen nieuwe disciplines of sectoren. Welke commissieleden hadden specifieke kennis van de culturele sector literatuur?
 27. Welke commissieleden hebben de aanvragen van Crossing Border en Writers Unlimited beoordeeld?
 28. Het college heeft de raad op 8 januari 2019 per brief geïnformeerd over de door het college benoemde Adviescommissie bestaande uit 10 kernleden, waarvan 8 leden zich richten op de kunstdisciplines en 2 leden zich specifiek richten op de thema’s bedrijfsvoering en inclusie. Voor de kunstdiscipline Letteren werd de hr. Johannes Leertouwer benoemd, tevens voorzitter van de gehele adviescommissie. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?
 29. In de bijlage bij deze brief wordt de voorzitter van de adviescommissie en adviescommissielid Letteren als volgt beschreven: “Johannes Leertouwer (1959) is violist en dirigent. Hij heeft een breed repertoire en heeft met en voor vele ensembles en orkesten gemusiceerd. Hij is chef-dirigent en artistiek leider van de in 2009 opgerichte Nieuwe Philharmonie Utrecht dat op oude instrumenten musiceert, ook in het 19e-eeuwse en vroeg 20e-eeuwse repertoire. Leertouwer besteedt veel aandacht aan onderzoek naar de historische uitvoeringspraktijk en aan educatie. Sinds 1989 is Johannes Leertouwer als hoofdvakdocent viool verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam. Ook verzorgde hij masterclasses en gastlessen in vele landen binnen en buiten Europa. Aan het CvA geeft hij ook lessen “stijl in de praktijk” en sinds enkele jaren is hij als chef-dirigent verantwoordelijk voor de orkestklas, Philharmonic Fridays. Hij is eerste violist van het Narratio Kwartet, dat in het Beethovenjaar 2020 alle Beethoven kwartetten zal uitvoeren.” Heeft het kerncommisielid Letteren de aanvragen van Crossing Border, Writers Unlimited en andere aanvragen op het gebied van literatuur beoordeeld? Zo nee, waarom niet?
 30. Hoe kan het dat een kerncommissielid Letteren blijkens de bijlage geen enkele specifieke kennis en expertise heeft op het gebied van Letteren?
 31. Is het college met ons van mening dat dit in strijd is met Reglement adviescommissie meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur Den Haag 2019? Zo nee, waarom niet?
 32. Is het college met ons van mening dat de gang van zaken rond de advisering van de aanvragen van Crossing Border en Writers Unlimited zeer onwenselijk is, de schijn van belangenverstrengeling oproept, onprofessioneel is en onderzocht dient te worden? Zo nee, waarom niet?
 33. Het college heeft gesteld dat gezien de gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijk en gemeente voor een aantal culturele instellingen het advies zou worden afgestemd met de Raad voor Cultuur. Waarom is hier niets over te vinden in het advies?

Peter Bos                           Nino Davituliani
Haagse Stadspartij ​         Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.