Goed nieuws: de raad heeft de motie aangenomen om de kettingzaag van wethouder Van Asten (D66) in de kast op te bergen. De bomen aan de Mient blijven in ieder geval staan zolang de bodemzaak van de bewoners bij de rechtbank dient. Dit kan nog wel een jaar duren. De strijd gaat door dankzij de acties van de bewoners verenigd in Eerlijk Plan Mient, en dankzij de goede samenwerking met GroenLinks, PvdD en natuurlijk de Haagse Stadspartij!

In het raadsdebat, dat door raadslid Joris Wijsmuller was aangevraagd, werd de motie van deze drie partijen om een pas op de plaats te maken met 27 stemmen voor en 16 tegen aangenomen. De motie van afkeuring over de onacceptabele informatievoorziening over De Mient die Wijsmuller had ingediend, werd verworpen met 16 voor en 27 tegen. Ook zijn motie ‘We kappen alleen bomen als het aantoonbaar niet ander kan’ haalde het niet (18 voor, 25 tegen). Maar de signalen aan wethouder Van Asten zijn helder: de raad heeft grote moeite met dit plan en hoe de wethouder hiermee opereert, en hij moet nu een pas op de plaats maken. Het behoud van de bomen op de Mient zullen nu speerpunt worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Achtergrond
In juni vorig jaar besloot een meerderheid van de gemeenteraad om 158 bomen op de Mient te kappen voor 70 extra parkeerplaatsen. De meeste van deze extra parkeerplaatsen zouden komen op een plaats van de Mient waar nu al niemand wil parkeren. Er ontstond veel verzet tegen het raadsbesluit en de aantasting van het groene karakter, en in oktober vorig jaar hebben bewoners een alternatief plan gemaakt: Eerlijk Plan Mient. Ook zijn de bewoners een petitie gestart die inmiddels 2590 maal is ondertekend. Maar het college wilde niets van de bewoners en het alternatieve plan weten, wilde het raadsbesluit uit 2020 ondanks allerlei wijzigingen en aanpassingen later doordrukken, en had de bomenkap al eind september aangekondigd, vooruitlopend op de bodemzaak die bewoners tegen de bomenkap hebben ingediend. De rechter van de spoedzaak, die door bewoners in allerijl was aangespannen, hield na een ‘marginale toets’ de bomenkap niet tegen, maar een dag later heeft een meerderheid van de raad nu besloten dat de gemeente alsnog op de bodemzaak moet wachten.

Hieronder de inbreng tijdens de raad van raadslid Joris Wijsmuller:

“Voorzitter, het Defintief Ontwerp voor de Mient bevat ten opzichte het eerder door de raad vastgestelde Voorlopig Ontwerp te veel ongerijmdheden om nu door te drukken. Bovendien dreigt – door de bomen nu te kappen – omwonenden de kans te worden ontnomen om hun recht te halen. Daarom zal de heer De Vuyst van GroenLinks zo dadelijk mede namens mij een motie indienen om met de bomenkap een pas op de plaats te maken totdat de bodemzaak bij de rechtbank is voortgekomen.

Doordrukken van de bomenkap zou ook minachting zijn van de bewoners die met veel inzet een alternatief plan hebben gemaakt en zich gesteund weten door liefst 2590 ondertekenaars. Het alternatieve plan verdient een serieuze behandeling. Ik wil daarom zelf nog twee moties indienen.

Allereerst:
Of je nu voor of tegen de herinrichting bent, we moeten als raad kunnen vertrouwen op de informatie die we van het college krijgen. Ik ben boos dat de wethouder hier geen boodschap aan heeft, en de raad vorige week in de raadscommissie zelfs schoffeerde! Daarom dien ik samen met Robin Smit de motie ‘Afkeuring informatievoorziening Herinrichting Mient’ in met de volgende overwegingen:

• De raad moet kunnen vertrouwen op adequate informatie van het college om haar kaderstellende en controlerende rol te kunnen vervullen.
• De raad kan niet accepteren dat het college voor de invulling van haar actieve informatieplicht en het nakomen van toezeggingen aan de raad maanden achteraf verwijst naar websites zoals de site van Wijkberaad de Vruchtenbuurt;
• De wethouder Mobiliteit en Cultuur heeft in de raadscommissie van 30 september j.l. geen blijk van erkenning gegeven voor de inadequate informatievoorziening en het niet nakomen van toezeggingen;
• De wethouder Mobiliteit en Cultuur heeft in de raadscommissie van 30 september j.l. geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor de vertraging van de raadsbespreking die nu pas terwijl de brief waarin de bomenkap wordt aangekondigd al bij de bewoners op de deurmat ligt;
• De wethouder Mobiliteit en Cultuur in de raadscommissie van 30 september j.l. heeft de raad niet juist en niet volledig heeft geïnformeerd over de reden voor bomenkap en dat door het laten liggen van de riolering meer bomen behouden kunnen blijven.

In mijn tweede motie, met als titel ‘We kappen alleen bomen als het aantoonbaar niet anders kan’ wordt overwogen dat:
• In het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’ is opgenomen dat bomen alleen worden gekapt als het aantoonbaar niet anders kan en dit uitgangspunt nu onderdeel uitmaakt van het beleid;
• ‘Samen voor de stad’ ook inhoudt dat alternatieve plannen waar bewoners veel energie in hebben gestopt serieus dienen te worden genomen;
• De wethouder Mobiliteit en Cultuur de raad niet heeft geïnformeerd over de mogelijkheid van het laten liggen en volschuimen van de riolering zoals nu in de plannen toch blijkt te worden toegepast;
• Het kappen van iedere boom terwijl het aantoonbaar anders kan er een teveel is.
Met deze motie, die ook door Robin Smit is meeondertekend, verzoekt de raad aan het college:
• Om met inachtneming van het Eerlijk Plan Mient en de laatste inzichten over het laten liggen en volschuimen van riolering de herinrichtingsplannen kritisch te herzien en de raad een aangepast DO voor te leggen waarin meer bomen worden behouden.

Tot zover voorzitter.”

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.