Haagse Stadspartij niet verkikkerd op bouwplan La Rana

Het plan om het roemruchte Spaanse restaurant La Rana te verbouwen met een enorme optopping is rauw op het dak gevallen van buurtbewoners rond de Kikkerstraat in de Stationsbuurt. Ook de Haagse Stadspartij wijst het bouwplan van investeringsmaatschappij Hague Invest af en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van b&w.

Volgens raadslid Peter Bos is sprake van beschermd stadsgezicht en zou de eeuwenoude bebouwing niet moeten worden verminkt door een metershoge optopping. Bos: “Het plan zet een deel van de karakteristieke Kikkerstraat in de schaduw. Het zou zonde zijn als zo’n sfeervol straatje wordt verpest door dit plan. Het pand heeft als Spaans restaurant veel nostalgische waarde en van het kenmerkende gevelbeeld blijft straks weinig over.”

Schriftelijke vragen: Bouwplan De Kikker-Stationsbuurt
Indieners: Peter Bos-Haagse Stadspartij

Datum: 28 september 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 10 augustus 2021 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het veranderen van de panden Kikkerstraat 21 en Stationsweg 44 door het realiseren van 3 woningen door optopping en aanpassingen.

Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

 1. Kent het college deze aanvraag?
 2. Het gaat hier om het pand waar o.a. restaurant La Rana was gevestigd. Welke functies wil de initiatiefnemer in het pand vestigen en op welke verdiepingen?
 3. Is bijgaande impressie (zie bijlage) onderdeel van de bouwaanvraag? Zo nee, waarom niet?
 4. Volgens de publicatie van de bouwaanvraag is sprake van een optopping met 3 woningen. Echter in het ontwerp van de architect staat: Optopping en creëren van 4 appartementen. Wat is nu precies de bedoeling?
 5. De huidige bovenwoning wordt verhuurd en wordt in het plan opgetopt en gesplitst. Volgens de BAG-viewer heeft Kikkerstraat 21 een woonfunctie. Is er met dit plan ook sprake van bouwkundig splitsen? Zo nee, waarom niet?
 6. Volgens de Woonagenda 2020-2023 (RIS305711) kan het bouwkundig splitsen van woningen negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid in een gebied. Denk aan een hogere parkeerdruk van auto’s en fietsen, de druk op voorzieningen en de openbare ruimte. Daarom geldt in Den Haag een ‘nee tenzij ’ beleid voor bouwkundig splitsen, waarbij splitsen alleen in bepaalde gebieden en onder voorwaarden wordt toegestaan. Het Huygenspark vormt een van de weinige uitzonderingen. In hoeverre is het aantoonbaar dat de nadelige gevolgen van bouwkundig splitsen in het Huygenspark minder zijn dan in alle andere wijken waar bouwkundig splitsen niet meer mogelijk is?
 7. Kan dit met objectieve gegevens worden aangetoond? Zo nee, waarom niet?
 8. Volgens het bestemmingsplan is het verboden een bestaande woning bouwkundig te splitsen tot twee of meer zelfstandige woningen. Is het college daar van op de hoogte?
 9. Is het juist dat een aanvraag voor het splitsen van een pand met 1 wooneenheid naar 4 appartementen volgens het bestemmingsplan niet mogelijk is? Zo nee, waarom niet?
 10. Volgens het bestemmingsplan Stationsbuurt is de maximum bouwhoogte 14 meter en de maximum goothoogte 12 meter. Voldoet de bouwaanvraag aan deze eisen?
 11. Op 19 mei 2016 is de Stationsbuurt door de gemeenteraad aangewezen tot Gemeentelijk Beschermd Stadsgezicht (RIS293515). Is het college daarvan op de hoogte?
 1. In de toelichting bij het aanwijzingsbesluit tot beschermd stadsgezicht wordt als bijzondere waarde o.a. de nog grotendeels bewaard gebleven oorspronkelijke bebouwing uit de negentiende- en vroeg twintigste eeuw genoemd. Is het college daarvan op de hoogte?
 2. Uit welk jaar stamt het pand Kikkerstraat 44/Stationsweg 21?
 3. Is daarmee sprake van een pand dat behoort tot de nog grotendeels bewaard gebleven oorspronkelijke bebouwing uit de negentiende eeuw? Zo nee, waarom niet?
 1. De Kikkerstraat is een klein woonstraatje met hoofdzakelijk historische panden waaronder voormalige pakhuizen en winkelpanden uit de 19e De Kikkerstraat behoort daarmee tot het oudste deel van de Stationsbuurt. Het straatje is smal, maar krijgt genoeg licht en ruimte door de lage bebouwing. Bovengenoemde factoren maken de Kikkerstraat tot een sfeervol Haags historisch straatje. Is het college daarvan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?
 2. Volgens het bestemmingsplan Stationsbuurt kan het college bij de beoordeling van een omgevingsvergunning nadere regels stellen ten aanzien van:

-de situering en/of vormgeving van gebouwen, met name ten aanzien van hierdoor optredende gevolgen voor wat betreft de bezonning en windhinder, alsmede in verband met de uitwerking ervan op de historische binnenstad.

Is het college daarvan op de hoogte?

 1. Welke nadere regels wil het college in dit geval stellen ten aanzien van bezonning, windhinder en de uitwerking op de historische binnenstad?
 2. Uit diverse publicaties in de pers en een petitie blijkt dat er veel weerstand tegen dit plan bestaat. Is het college hiervan op de hoogte?
 3. Het bouwplan dat nu voorligt is naar mijn mening om diverse redenen hoogst ongewenst. Deelt het college mijn mening? Zo nee, waarom niet?
 4. Is het college bereid om de vergunning te weigeren? Zo nee, waarom niet?

Peter Bos
Haagse Stadspartij