Vleugellam college aan het einde van de pandemie

Op 16 september 2021 werden de Algemene Beschouwingen over de begroting 2022 gehouden in de Haagse gemeenteraad. Fractievoorzitter Fatima Faid van de Haagse Stadspartij sprak de volgende tekst:

Voorzitter,

We leven in bijzondere tijden. Vorig jaar bevonden wij ons midden in een pandemie met allerlei beperkingen voor de volksgezondheid en nu lijkt het dat langzaam het einde in zicht komt…althans voor de kapitalistische kant van de maatschappij. De tweedeling is met corona vergroot en nog steeds zijn er duizenden mensen, ja ook kinderen, ja ook in Den Haag, die nog gevaar lopen of hun naasten, ouders met onderliggende ziekte of oma’s en opa’s die dood kunnen gaan aan corona.

Dit is voor jonge kinderen een enge en nare boodschap.

Daarom begrijpen we het niet dat burgemeester van Zanen schijnt te pleiten voor ‘vrijgeven van de nachthoreca”. Natuurlijk heel fijn als dit daadwerkelijk mogelijk is…ik  mis het dansen in de nacht ook heel erg… Maar we hebben nog niets gehoord over hoe we nu gaan zorgen dat bijv. kinderen van echt kwetsbare groepen aan fatsoenlijk en veilig onderwijs komen? Misschien kan de burgemeester daar zijn licht over laten schijnen?

En als we het dan toch over onderwijs hebben, de aanpak van onderadvisering in het onderwijs stelt ernstig teleur. Dat los je niet op met overlegstructuren of oudergesprekken. Nee, dan moeten we de, niet altijd bewuste, racistische blik op zwarte of arme kinderen aan de kaak stellen. Dat is blijkbaar ongemakkelijk. Maar het moet. Het college gaat dit echter niet meer doen. Zoals bij zoveel dossiers als er institutioneel racisme om de hoek komt kijken, zoals bij de toeslagenaffaire die ook in Den Haag slachtoffers heeft gemaakt.

Voorzitter, het college past slechts nog maar op de winkel. Lopende gaten worden gevuld en plannen om de problemen aan te pakken zijn er niet. Met het vertrek van Bert als vijfde bestuurder, na Richard, Rachid, Pauline, Boudewijn, is dit college wel klaar. De nieuwe begroting heeft een overwegend demissionair karakter.

De wethouder Financiën stelt voortdurend dat de gemeente armlastig is, maar de cijfers in de begroting spreken dit tegen. Zo liggen de inkomsten en uitgaven 130 miljoen euro hoger dan de vorige begroting. Dat is een stijging van maar liefst 5%. Vorig jaar werden we door het college bang gemaakt met een financiële crisis vanwege Corona, maar uiteindelijk haalden we een ongekend positief resultaat van 84 miljoen euro. Natuurlijk krijgen we structureel te weinig geld van het Rijk, maar er zijn gelukkig ook meevallers, blijkt uit deze begroting. En ook de huilverhalen over de instortende economie en werkgelegenheid blijken nergens op te zijn gebaseerd: Er zijn nog nooit zoveel vacatures geweest, overal schreeuwt men om personeel en de economie zit weer bijna op het niveau van voor de crisis. Stop dus met de uitverkoop van ons vastgoed, dat is echt nergens voor nodig.

Voorzitter,

Ik sta hier vandaag vanuit de Haagse Stadspartij om de belangen van de kwetsbare en de armste groepen te behartigen. Het wordt tijd dat ook deze groepen eindelijk weer prioriteit krijgen in de stad. Dit brengt mij bij de wooncrisis.

Ik zal hier niet herhalen wat ik afgelopen zondag in het Westerpark zei op het podium bij het Woonprotest. Maar het sentiment werd door de aanwezigen gedeeld.

Met vijftienduizend mensen protesteren tegen het huidige woonbeleid – Is dat genoeg om eindelijk in te kunnen zien dat de woningnood een nieuwe desastreuze grens heeft bereikt? In Den Haag staan alleen al meer dan 100.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning, zijn er studenten die nergens terecht kunnen en is er een onmenselijk urgentiesysteem. Tegelijkertijd staan er ook duizenden woningen en gebouwen leeg. Kraken gaat altijd door.

Voor degenen die het nog niet beseften: dit is hét moment om op te staan en hier echt werk van te maken. De huisvesting van daklozen, arbeidsmigranten, zorgbehoevenden en woonwagenbewoners is nog steeds dramatisch geregeld. Welke stappen gaat het College zetten om meer betaalbare woningen te creëren en om de doorstroming vanuit de opvang te regelen?

Het College wijst veel naar het Rijk voor het oplossen van de wooncrisis, maar zij kan zelf ook veel meer doen. Alvast drie dingen:

Stop met uitzonderingen maken op de eigen norm van 30% sociaal in bouwprojecten. Maak eindelijk eens werk van onze motie die in oktober 2020 is aangenomen om als Gemeente zelf woningen te gaan bouwen. En stop met het slopen van sociale woningen!

Voorzitter,

De HSP kijkt rond in Den Haag en ziet het ene na het andere sloopplan. Wij maken ons hier grote zorgen over, vanwege de betaalbare sociale woningen die hier zullen verdwijnen. In totaal gaat het nu al om minimaal 2600 huishoudens die al dan niet tijdelijk een andere woning nodig hebben.

Deze mensen hebben natuurlijk recht op een betere woning. Een woning die niet vol met schimmel zit. Maar het is onterecht dat deze mensen vervolgens ook de dupe worden van de ontwikkelingen, sloop heeft bovendien een prijsopdrijvende werking; waar moeten al deze huishoudens, die afhankelijk zijn van een sociale woning, dan naartoe? Het is onacceptabel dat de Wethouder zich verschuilt achter termen als “stadsvernieuwingsurgenties” en “passend toewijzen” zonder de nodige uitleg te geven aan de bewoners wat de precieze gevolgen hiervan zijn. Bewoners hebben het recht om mee te beslissen. Bewoners hebben het recht om er bij sloop niet op achteruit te gaan. En dat gebeurt nu niet. Ondanks alle mooie beloftes.

De Haagse Stadspartij is erg benieuwd naar de uitvoering van onze motie over onafhankelijk onderzoek naar de effecten van de sloopplannen.

En denk maar niet dat dit de enige ongewenste sloopplannen in Den Haag zijn. De fotovakschool in Mariahoeve, de Populier in de Bomenbuurt, het Koninklijk Conservatorium, de Annie MG Schmidtschool en nog een handvol andere scholen zijn of gaan allemaal plat. Als je het aan mij zou vragen, zou ik zeggen dat het er sterk op lijkt dat de Wethouder Monumentenzorg een enorme hekel heeft aan post-65-architectuur in de stad. Waarom zou hij anders apathisch toekijken hoe historisch erfgoed ten prooi valt aan de sloophamer?

Wanneer komt de Wethouder Monumentenzorg in actie? Wanneer ziet het College in dat deze gebouwen juist een aanwinst zijn voor de stad? En waar blijven de beschermingsvoorstellen? Toch niet pas als ze allemaal al gesloopt zijn?

De cultuursector is hard getroffen door corona. Gelukkig staat er tenminste 1 concreet cultureel plan in de begroting. De noodzetel wordt een broedplaats voor muziek. Kan het college aangeven wanneer dat plan naar de raad komt? En hoe staat het met het plan voor Broedplaats De Helena?

 

Voorzitter, en hoe staat het met de leefbaarheid?

Voor de chaos in de Grote Marktstraat is er nog altijd geen oplossing. In het coalitieakkoord van 2018 kreeg wethouder Van Asten liefst 10 miljoen mee voor een alternatieve fietsroute, maar 3,5 jaar later is er nog geen begin van een concreet plan; een verloren collegeperiode. Ruim baan voor de fiets? Niet in het centrum. Terwijl het toch niet zo moeilijk is: maak in de Grote Marktstraat met belijning en oversteekplaatsen gewoon een fietspad voor de 15.000 fietsers per dag!

Over veiligheid gesproken. Op dit moment is de Vaillantlaan het afvoerputje van de centrumring. De verkeersonveiligheid en de schadelijke lucht eisen hun tol van de inwoners. Wanneer komt het college in co-creatie met de bewoners met concrete plannen?

En wanneer gaan de bewoners in Transvaal, Schilderswijk en Laak nu eindelijk wat merken van de aanpak van de rotzooi op straat? Of blijven we toekijken hoe onze stad vernaggeld wordt door als die rotzooi en viezigheid. Het zijn de meest kwetsbare en dichtstbevolkte wijken die het meest te kampen hebben met leefbaarheidsproblemen. Dit zijn ook – niet toevallig – de meest stenige wijken, terwijl bomen en groen juist belangrijk zijn voor het welzijn en gezondheid van mensen, en ook broodnodig zijn om hitte-eilanden en wateroverlast bij extreme regenbuien tegen te gaan. Waarom trekt het college geen extra geld uit voor de aanpak van de leefbaarheidsproblemen op het gebied van afval, verkeersoverlast en groen in de kwetsbare wijken?

Van ‘groenarmoede’ is het helaas een kleine stap naar vervoersarmoede, want ook die vind je vooral in de meest kwetsbare wijken zoals in Den Haag ZuidWest. Bij de plannen voor Lijn 16 worden haltes in Spoorwijk en Moerwijk geschrapt, in verband met corona waren al de frequenties van de stadslijnen 6, 11, 12 en 16 door kwetsbare wijken teruggeschroefd, bij de transitieplannen voor het Openbaar Vervoer zie je dat er ‘tijdelijk’ nog meer haltes geschrapt dreigen te worden, en voor de schaalsprong OV is er nauwelijks geld voor ZuidWest… Waarom stuurt dit college aan op toename van vervoersarmoede in plaats van deze aan te pakken?

Op het gebied van energiearmoede geldt hetzelfde want ook hier geen beleid en geen middelen om energiearmoede tegen te gaan. En er is nog altijd geen door bewoners gedragen Transitieplan Warmte. Pijnlijk hoor dat we nu, uitgerekend met GroenLinks-wethouder Van Tongeren, een verloren raadsperiode hebben waarin de hoge Haagse klimaatambities niet dichterbij maar juist verder weg geraken, en we straks opgescheept zitten met een smeerpijp van de fossiele Rotterdamse havenindustrie dwars door Moerwijk en Transvaal. Inderdaad, dwars door kwetsbare wijken die ook hier de dupe van dreigen te worden.

Met dit beleid en met deze laatste “beleidsarme” begroting in een verloren raadsperiode van een kennelijk nu al demissionair college, wordt de tweedeling in Den Haag alleen maar groter. De Haagse Stadspartij zal dit nooit accepteren!