UPDATE: De vergunning voor een hotel is ingetrokken!

De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld over een vergunningaanvraag voor een hotel in de wijk Zorgvliet. Het gaat om het huidige bedrijfsverzamelpand De Stadhouder dat eigendom is van de gemeente.

Het kantoorpand aan de Stadshouderslaan 9 is al 10 jaar een succesvol bedrijfsverzamelpand waar 60 bedrijfjes zijn gevestigd. Het gaat om creatieve en innovatieve bedrijvigheid waar we volgens de Haagse Stadspartij zuinig op moeten zijn. Raadslid Peter Bos: “Dit hotelplan moet zo snel mogelijk van tafel. De Stadhouder is een fantastisch initiatief en dat moeten we koesteren.”

Het pand is eigendom van de gemeente en zou volgens het huidige college in de toekomst samen met de naastgelegen Martelaren van Gorcumkerk herontwikkeld worden. Waar dit nieuwe hotelplan plotseling vandaan komt is onduidelijk. Peter Bos: “Ik hoop dat het college snel duidelijkheid kan geven, want dit idiote hotelplan geeft een hoop onrust. En ik hoop dat de Stadhouder als bedrijfsverzamelpand voorgoed behouden kan blijven.”

Schriftelijke vragen: Hotel in de Stadhouder?
Indieners: Peter Bos-Haagse Stadspartij

Datum: 20 september 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 14 september 2021 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het veranderen van het pand Stadhouderslaan 9 tot hotel.

Hierover stellen wij overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1.     Kent het college deze aanvraag?

Ja, het college is bekend met deze aanvraag. De aanvraag is op 9 september 2021 ontvangen en de ontvangst is gepubliceerd op 14 september 2021. De aanvraag is inmiddels buiten behandeling gesteld, omdat er onvoldoende gegevens zijn ingediend om het plan inhoudelijk te kunnen beoordelen.

2.     Het gaat hier om het pand waar bedrijfsverzamelgebouw De Stadhouder is gevestigd. Is dit juist?

Ja, dat is juist

3.     Is het pand nog steeds eigendom van de gemeente Den Haag? Zo nee, waarom niet?

Ja, het is nog steeds in eigendom van de gemeente.

4.     Het pand is door de gemeente verhuurd aan Conceptors B.V. Is dit juist en tot wanneer loopt het huurcontract?

De gemeente is voornemens om de bestaande huurovereenkomst met de huidige huurder voort te zetten.

5.     Kan het college aangeven wie de omgevingsvergunning heeft aangevraagd? Zo nee, waarom niet?

Nee dat kan het college niet, omdat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zich hiertegen verzet. Overigens is er geen sprake meer van een aanvraag, zie daarvoor het antwoord op vraag 1.

6.     De Stadhouder is sinds 2011 in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw en biedt werkgelegenheid aan 60 creatieve en innovatieve bedrijfjes. Is het college daar van op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college is hiermee bekend.

7.     De Stadhouder is samen met de Martelaren van Gorcumkerk een ontwikkellocatie van de gemeente. Ook zijn mbt deze locatie meerdere moties aangenomen over de planvorming en de participatie van omwonenden en belanghebbenden daarbij. Hoe staat het hiermee?

Naar aanleiding van de moties is de haalbaarheidsstudie die was opgestart uitgebreid met een onderzoek naar een aantal varianten met betrekking tot het behoud van de kerk en nieuwbouw op de plek van de Stadhouder. Naar verwachting wordt deze haalbaarheidsstudie eind 2021 opgeleverd. Afhankelijk van het besluit wordt daarna gestart met het opstellen van de Nota van Uitgangspunten. Hiertoe wordt een participatietraject opgestart waarbij omwonenden en belanghebbenden betrokken worden.

8.     Hoe kan het dat er nu al een omgevingsvergunning is aangevraagd voor een nieuwe functie?

Het staat een ieder vrij een aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen. Dat is hier ook gebeurd.

9.     Welke mogelijkheden zijn er om het huidige pand permanent als bedrijfsverzamelpand te behouden?

Op 17 december 2019 is de Gebiedsvisie Internationale Zone (RIS304182) definitief vastgesteld door het college. Deze gebiedsvisie is leidend in de herontwikkeling van de locatie Martlaren van Gorcumkerk /de Stadhouder. In de gebiedsvisie is voor deze locatie de volgende ambitie opgenomen:
“Ontwikkelruimte faciliteren bij de Martelaren van Gorcum Kerk en De Stadhouder. Hierbij zal er sloop/nieuwbouw plaatsvinden. Er komt geen hoogbouw. Er is sprake van hoogbouw vanaf 50 meter (RIS298448 “Nota Haagse Hoogbouw: Skyline Eyeline”). De Martelaren van Gorcum en De Stadhouder worden pas gesloopt of herontwikkeld als er een concreet bouwplan is. Tot die tijd blijven de gebouwen in gebruik.”
In de nog op te stellen Nota van Uitgangspunten wordt uitgewerkt wat er precies kan worden gerealiseerd op deze herontwikkelingslocatie.

10.    Volgens het college zal in de nieuwe hotelvisie rekening worden gehouden met een nieuwe economische realiteit na corona en met de schaarse ruimte, ook voor betaalbare woningbouw, in onze stad. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja, dat is juist.

11.  Is het college met mij van mening dat een hotelfunctie op deze plek niet wenselijk is, aangezien het huidige gebruik als bedrijfsverzamelgebouw uitstekend functioneert en er daarnaast vooral behoefte is aan bedrijfshuisvesting, kantoren en woonruimte? Zo nee, waarom niet?

In het vigerende hotelbeleid Roomservice 2.0 (RIS260889) staat expliciet dat er voor de Internationale Zone een ‘nee, tenzij-principe’ geldt als het gaat om het toevoegen van hotels. Er wordt geen medewerking verleend aan bestemmingswijzigingen, tenzij een initiatief aantoonbaar een toegevoegde waarde geeft aan de economie van de stad.

12.  Is het college voornemens om de vergunning te weigeren? Zo nee, waarom niet?

Nee, zoals ook onder 1. is aangegeven is er op dit moment geen aanvraag in behandeling waarop het college moet beslissen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,             de burgemeester,
Ilma Merx                 Jan van Zanen

 

1 Response
  1. Helemaal mee eens. Ik ben de eigenaar van Best Western Hotel Den Haag op de Groothertoginnelaan. Den Haag heeft al een overschot aan hotelkamers. Dankzij Corona zullen de Haagse hotels de komende jaren zware tijden hebben. Geen congressen, weinig corporate markt, nauwelijks toerisme. Wel is er een enorm tekort aan starterswoningen. Laten we daar naar kijken en niet nog meer concurrentie creeeren voor de hotels in Den Haag.