Coproductie: van centrum-Noord naar centrum-Zuid

Bewoners maken met succes verkeersplannen om doorgaand autoverkeer uit woonwijken te weren

Op initiatief van Gerwin van Vulpen, raadslid van de Haagse Stadspartij in de vorige periode, hebben 25 bewoners- en belangenorganisaties in coproductie met verkeersdeskundigen twee jaar kunnen werken aan een pakket met maatregelen om het doorgaande autoverkeer uit de woonwijken in centrum Noord te weren. Met succes: het voorstel voor kwaliteitsverbetering van dit deel van het centrum kon rekenen op breed draagvlak en werd door het gemeentebestuur overgenomen. En dat smaakte naar meer. Op voorstel van Joris Wijsmuller werd de motie ‘Klankbord kwaliteitsverbetering Centrum-Zuid’ met brede steun aangenomen, zodat nu ook de bewoners van onder meer de Schilderswijk, Transvaal en Laak zelf plannen kunnen maken om de leefbaarheid en bereikbaarheid van de wijken in Centrum-Zuid te verbeteren. Wijsmuller: “Wat voor de bewoners in Noord kan, moet zeker ook voor de bewoners in Zuid kunnen. Met de Haagse Stadspartij meer coproductie!”

Motie: Klankbordgroep Kwaliteitsverbetering Centrum-Zuid

Coproductie: van centrum-Noord naar centrum-Zuid

Bewoners maken met succes verkeersplannen om doorgaand autoverkeer uit woonwijken te weren

Op initiatief van Gerwin van Vulpen, raadslid van de Haagse Stadspartij in de vorige periode, hebben 25 bewoners- en belangenorganisaties in coproductie met verkeersdeskundigen twee jaar kunnen werken aan een pakket met maatregelen om het doorgaande autoverkeer uit de woonwijken in centrum Noord te weren. Met succes: het voorstel voor kwaliteitsverbetering van dit deel van het centrum kon rekenen op breed draagvlak en werd door het gemeentebestuur overgenomen. En dat smaakte naar meer. Op voorstel van Joris Wijsmuller werd de motie ‘Klankbord kwaliteitsverbetering Centrum-Zuid’ met brede steun aangenomen, zodat nu ook de bewoners van onder meer de Schilderswijk, Transvaal en Laak zelf plannen kunnen maken om de leefbaarheid en bereikbaarheid van de wijken in Centrum-Zuid te verbeteren. Wijsmuller: “Wat voor de bewoners in Noord kan, moet zeker ook voor de bewoners in Zuid kunnen. Met de Haagse Stadspartij meer coproductie!”

Motie: Klankbordgroep Kwaliteitsverbetering Centrum-Zuid
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

De gemeenteraad van Den Haag op 15 april in vergadering bijeen ter bespreking van het voorstel van het college inzake Standpunt over advies belangenorganisaties Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord en vervolgstappen (RIS307564).

Constaterende, dat:

  • 25 belangenorganisaties in coproductie met de gemeente de afgelopen twee jaar hebben gewerkt aan een samenhangend adviesrapport;
  • Deze coproductie met succes heeft geleid tot een breed gedragen pakket van maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid van Centrum-Noord;
  • Door de maatregelen in Centrum-Noord het verkeer op de Vaillantlaan met 3% toeneemt;
  • Er reeds al veel doorgaand autoverkeer in de Schilderswijk en Transvaal is waardoor er problemen zijn met bereikbaarheid, luchtkwaliteit en verkeersonveiligheid.

Overwegende, dat:

  • Onderzoek naar de verkeersstructuur aan de Zuidzijde van het centrum moet uitwijzen met welke maatregelen de gewenste verkeersverdeling tot stand kan komen;
  • Bij een coproductieproces het draait om de belangenorganisaties van bewoners-, ondernemers- en andere belangenorganisaties.

Van mening, dat:

  • Voor Centrum-Zuid een zelfde niveau van participatie gewenst is als voor Centrum-Noord.

Verzoekt het college:

  • Om in aansluiting op de brief Verkenning Mobiliteit Transvaal Schilderswijk-West (RIS307261) voor Centrum-Zuid een klankbordgroep van bewoners-, ondernemers- en andere belangenorganisaties in te stellen om in coproductie te werken aan een pakket van maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij
Lesley Arp, SP
Robin Smit , PvdD
Adeel Mahmood, Nida
Maarten de Vuyst, GroenLinks