Haagse Pandbrigade: Tien man erbij, maar geen tijd meer voor individuele gevallen.

De Pandbrigade wordt door wethouder Balster ( PvdA) flink uitgebreid. Gezien de vele misstanden die ook ons bereiken is dit meer dan noodzakelijk. De wethouder kiest er echter voor om in de handhaving de diepte in te gaan. Tegelijkertijd wil hij niet meer elke melding of klacht van burgers oppakken.

Dat betekent dat de gemeente niet thuis geeft voor burgers die bijvoorbeeld al jaren problemen hebben met hun buren, en die vaak zelf al geprobeerd hebben hun problemen op te lossen en nu ten einde raad zijn. De Pandbrigade is voor hen het laatste loket, de laatste kans om iets voor elkaar te krijgen. Er is geen andere plek.

De wethouder zet deze mensen nu in de kou, laat ze in de steek met “sorry, maar onze prioriteiten liggen ergens anders dit jaar”. Tijdens de gemeenteraad dienden we daarom twee moties in om burgers die klagen over hun buren of illegale bewoning en bouw beter van dienst te zijn.

Helaas werden beide moties afgewezen door een meerderheid van de gemeenteraad, Alle coalitiepartijen, de Christenunie-SGP en Groep de Mos stemmen tegen. De Haagse Stadspartij zal blijven strijden voor een overheid die niet wegkijkt, die open en transparant handelt en er voor iedere burger is.

Hieronder de moties:

Motie: Verbeteren inzicht in afhandeling van klachten
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 15 april 2021, ter bespreking van de Brief van de wethouder Wonen, Wijken en Welzijn: Versterking Haags Pandbrigade en beleidskader ‘Handhaven met ambitie’ ( RIS306211) en Jaarplan VTH Den Haag 2021 (RIS307467).

Constaterende, dat:

 • Het college aangeeft dat de meldingsbereidheid van misstanden laag is in Den Haag;
 • Het college die meldingsbereidheid wil vergroten.

Overwegende, dat:

 • Bewoners aangeven vaak niks terug te horen na het doen van meldingen bij de Haagse Pandbrigade;
 • Bewoners soms juist overvallen worden door de acties van de Pandbrigade omdat meldingen lange tijd op de plank blijven liggen;
 • Bewoners vaak niet worden meegenomen in de langdurige processen die helaas horen bij de praktijk van de Haagse Pandbrigade;
 • Bewoners daarnaast regelmatig door de mensen, waartegen zij een klacht hebben ingediend, onder druk worden gezet om geen nieuwe klachten in te dienen.

Verzoekt het college:

 • Om te komen met een digitaal volgsysteem, vergelijkbaar met de MyCleanCity App, zodat bewoners online kunnen zien wat er met hun klacht gebeurd en zo ook makkelijk nieuwe informatie kunnen doorgeven aan de Haagse Pandbrigade bijvoorbeeld over intimidatie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Motie: Iedereen heeft recht op hulp
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 15 april 2021, ter bespreking van de Brief van de wethouder Wonen, Wijken en Welzijn: Versterking Haags Pandbrigade en beleidskader ‘Handhaven met ambitie’ (RIS306211) en Jaarplan VTH Den Haag 2021 (RIS307467).

Constaterende, dat:

 • Het college meer geld vrijmaakt voor de Haagse Pandbrigade;
 • Het college in het beleidskader ‘Handhaven met ambitie’ aangeeft niet meer elke melding of klacht op te volgen en af te handelen.

Overwegende, dat:

 • Bewoners meestal pas hulp zoeken bij de gemeente als alle andere wegen zijn belopen en uitgeput;
 • De gemeente de enige partij is waar je als bewoner terecht kan met klachten over illegale bouw, overbewoning, of vermoeden van illegale praktijken;
 • De gemeente de enige partij is die bij deze klachten actie kan ondernemen bij deze klachten waar bewoners er onderling niet uitkomen;
 • De gemeente met deze brief meer geld vrijmaakt voor de Haagse Pandbrigade;
 • De gemeente haar bewoners niet in de kou kan laten staan omdat dat haar zo uitkomt in de uitvoering van het beleid.

Verzoekt het college:

 • Om het beleidskader aan te passen zodat alle klachten alsnog worden afgehandeld, ongeacht of ze passen binnen de beleidsdoelstellingen zoals geformuleerd in ‘Handhaven met Ambitie’.

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Bos
Haagse Stadspartij