Bomen Raamweg en Vaillantlaan kunnen blijven

Het kersverse raadslid Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij heeft in de raadsvergadering van donderdag 29 maart direct gescoord door bomenkap in het luchtkwaliteitsplan te schrappen. “Bomen zijn juist goed voor de luchtkwaliteit!”

bomen-raamweg-vaillantlaan

Om de luchtkwaliteit langs een aantal knelpunten als de Raamweg en de Vaillantlaan te verbeteren wilde wethouder Baldewingh bomen kunnen verplaatsen of kappen. Met het amendement van de HSP is deze maatregel nu geschrapt. Het kreeg de steun van de coalitiepartijen D66 en CDA, en van alle oppositiepartijen.

Gerwin van Vulpen: “Volgens de wethouder kan vervuilde lucht zich niet goed verspreiden als er veel bomen langs de weg staan. Om ze dan maar te verplanten of zelfs te kappen is natuurlijk absurd. Verspreiding van vuile lucht lost het probleem van de slechte luchtkwaliteit niet op, bovendien kun je altijd nog snoeien”.

Hieronder het amendement:

Amendement schrappen reservemaatregel verplanten bomen

De gemeenteraad op 29 maart 2012 in vergadering bijeen ter bespreking van de ‘Luchtkwaliteit in de stad’ (rv 17; 181258);

Besluit: het dictum onder V als volgt te wijzigen:

V. in te stemmen met het maatregelenpakket zoals deze in de Actualisatie maatregelenpakket is aangepast – met dien verstande dat het verplanten van bomen als reservemaatregel voor knelpunten wordt geschrapt – en waarover in de Voortgangsrapportage 2011 is gerapporteerd en het college te verzoeken volgende voortgangrapportages op dezelfde wijze op te stellen.

Toelichting: Bomen hebben o.a. volgens de Nota ‘Haagse bomen: kiezen voor kwaliteit en diversiteit’ (2008) een positief effect op de lokale luchtkwaliteit, ze “hebben de kwaliteit dat ze CO2, NO2 en fijn stof kunnen vasthouden”. De aanplant van meer (grote) bomen wordt in de Nota ‘Haagse bomen’ juist gepropageerd ter verbetering van de luchtkwaliteit. Bomen zijn daarnaast beeldbepalend en dragen sterk bij aan een aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers, hetgeen in het coalitieakkoord nadrukkelijk wordt onderschreven: het beleid is er op gericht om substantieel meer straatbomen bij te planten. Het verplanten van bomen als reservemaatregel voor de knelpunten Raamweg en Vaillantlaan past niet in dit kader.

Reacties:

1. Op 2012-03-30 19:43:23 schreef Mo na:

Een goede binnenkomer van Gerwin gefeliciteerd! Ook aan de Laan (van Meerdervoort) moeten onze bomen blijven staan. Parkeerplaatsen in plaats van de door de gemeente geplaatste paaltjes op de middenbermen van de Thorbeckelaan zouden voor de buurtbewoners daar een voor de hand liggende, betere oplossing zijn. En door middel van haaks parkeren by andere plantsoenen in de buurt valt ook nog veel ruimte voor auto’s te vinden. AI zou het wel beter moeten dan in de Vlierboomstraat waar de herinrichting per saldo minder plek opleverde! We moeten op ons hoede zijn dat de bomen niet sneuvelen vanwege de renovatie van de riolering die ook aanstaande schijnt te zijn op het betreffende stukje laan van Meerdervoort.