Zorgvuldig onderhoud van het Haagse Groen!

Wijkpark de Horst in Mariahoeve is een veel bezocht buurtpark dat tevens onderdeel is van de ecologische verbindingszone. Daarom is er ook een ecotunnel in het park gelegen. Bij het laatste groenonderhoud, het maaien van het gras, is er schade ontstaan aan deze tunnel. Ook diverse struiken sneuvelden door de machines. De Haagse Stadspartij vindt wijkparken en groen voor de stad heel belangrijk en wil dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de ecologische verbindingszone. Daarom wil de Haagse Stadspartij via schriftelijke vragen van het college weten welk bedrijf het groenonderhoud heeft gepleegd en wat er gedaan is om de schade te herstellen.

“Wijkparken hebben een belangrijke functie voor de buurt” aldus Gerwin van Vulpen raadslid van de Haagse Stadspartij, “Schade zoals in Wijkpark de Horst moet voortaan voorkomen worden!”.

Het raadslid de heer Van Vulpen heeft op 30 juli 2015 een brief met daarin zes vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Wijkpark de Horst in Mariahoeve is een belangrijk buurtpark en tevens onderdeel van de ecologische
verbindingszone. Daarom is er ook een ecotunnel in het park gelegen. Bij het laatste groenonderhoud,
het maaien van het gras, is deze tunnel beschadigd. Ook diverse struiken hebben te lijden gehad door
werkzaamheden met de machines. De Haagse Stadspartij vindt wijkparken en groen voor de stad heel
belangrijk en vindt dat we zeer zorgvuldig om horen te gaan met onze ecologische verbindingszones.

1. Is het college op de hoogte van de schade aan de ecotunnel die tijdens maaiwerkzaamheden in
Wijkpark de Horst is ontstaan?

Ja

2. Welk onderhoudsbedrijf is verantwoordelijk voor de maaiwerkzaamheden?
Groenbedrijf Den Haag

3. Is het college voornemens dit bedrijf op de schade aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

Ja

4. Is het college met mij van mening dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met wijkparken en
ecologische verbindingszones en dat het onderhoud daarmee in overeenstemming hoort te zijn? Zo
nee, waarom niet?

Ja

5. Is er al actie ondernomen om de schade in Wijkpark de Horst te herstellen? Zo ja, wat is er al
gebeurd? Zo nee, waarom niet?

Ja, zowel de tunnelmond als de toeleiding naar de ingang zijn hersteld.

6. Kan het college aangeven op welke manier zij in de toekomst dit soort schade denkt te voorkomen?
Zo nee, waarom niet?

De zichtbaarheid van de tunnel voor de maaiers zal verbeterd worden door het aanbrengen van extra
struiken. Daarnaast zal in de toekomst voor aanvang van de maaiwerkzaamheden de directe omgeving
van de tunnelingang handmatig gemaaid worden voor beter zicht op de tunnel tijdens het machinaal
maaien.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de locoburgemeester,
mw. A.W.H. Bertram mw. I.K. van Engelshoven