In de raad van 14 en 15 juli 2020 vond een veiligheidsdebat plaats, waarin de veiligheid van een deel van de Weimarstraat veel aandacht kreeg. Veel partijen dienden hierover moties in, ook de Haagse Stadspartij was met drie moties naar de vergadering gekomen. Raadslid Peter Bos hield het volgende betoog:

“Wat de Haagse Stadspartij betreft is het nu niet het moment om een debat over veiligheid te voeren. We willen de nieuwe burgemeester de tijd geven om zich eerst goed in te werken op dit dossier.

Veel partijen grijpen dit debat aan om te spreken over de Weimarstraat. Dat heeft te maken met de aandacht die bewoners uit de buurt hebben gevraagd voor de problematiek aldaar. Vorige week is in de stromende regen actie gevoerd en ik heb gezien hoe zeer het leeft in de wijk en dat het ongeduld groot is.

Ik weet dat de gemeente hard werkt om de problemen aan te pakken. Er is een transformatiemanager aangesteld, de ondermijning wordt aangepakt en er is een stevig pakket aan maatregelen op stapel gezet. Dat is goed nieuws, maar het kost tijd voordat de resultaten zichtbaar worden. De problematiek is weerbarstig en niet van de een op de andere dag op te lossen.

De Haagse Stadspartij constateert dat de concentratie van coffeeshops in het gebied wel iets teveel van het goede is. De coffeeshophouders doen hun best om de overlast binnen de perken te houden en worden streng gecontroleerd door de gemeente. Ook wordt gepoogd om te verhuizen naar andere locaties, maar dat stagneert.

Kan het college uitleggen waarom het zo lang duurt? En is het college op de hoogte van het feit dat de coffeeshops in dit deel van de Weimarstraat de dichtstbijzijnde coffeeshops zijn voor klanten uit Loosduinen en het Westland, waar geen enkele coffeeshop te vinden is? Zou dat niet een van de oorzaken zijn van de druk op dit deel van de Weimarstraat?

Ik heb hierover de volgende motie:

Motie: Coffeeshop Westland

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van het Debat over Veiligheid.

Constaterende, dat:

 • Er sprake is van een overconcentratie van coffeeshops in Weimar Zuid;
 • Er al geruime tijd getracht wordt om een of meerdere coffeeshops te laten verhuizen van Weimar Zuid naar andere delen van de stad;
 • In Loosduinen en het Westland geen enkele coffeeshop gevestigd is;
 • De coffeeshops in Weimar Zuid de dichtstbijzijnde coffeeshops zijn voor bewoners van het Westland en Loosduinen;

Overwegende, dat:

 • De concentratie van coffeeshops in Weimar Zuid leidt tot veel verkeersbewegingen en parkeeroverlast van auto’s, motoren en scooters uit andere wijken en gemeentes en tot druk op de leefbaarheid;
 • De Gemeente Den Haag in Metropoolregioverband samenwerkt met de Gemeente Westland.

Van mening dat:

 • Een zekere spreiding van coffeeshops over de stad en gemeentes in het belang is van iedereen en bijdraagt aan een evenwichtige en eerlijke ruimtelijke ontwikkeling;
 • Het ook prettig is voor bewoners om in hun eigen wijk of stad bij een coffeeshop terecht te kunnen.

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken of een of meerdere coffeeshops kunnen worden verplaatst van Weimar Zuid naar Loosduinen en/of het Westland.

Peter Bos                          Lesley Arp           Robert Barker
Haagse Stadspartij           SP                         Partij voor de Dieren

De motie werd verworpen

 

Voorzitter,

De Weimarstraat is een drukke en levendige straat. Een gezellige woon-winkelstraat die helaas te kampen heeft met veel gemotoriseerd verkeer. De vele auto’s, motoren en scooters maken het er niet gezelliger op. In een deel van de Weimarstraat is zelfs nog sprake van tweerichtingsverkeer. Daarom de volgende motie:

Motie: Verkeersluwe Weimarstraat

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van het Debat over Veiligheid.

Overwegende, dat:

 • De Weimarstraat een woon-winkelstraat is en geen racebaan;
 • De Weimarstraat voor een deel eenrichtingsverkeer en voor een deel tweerichtingsverkeer heeft;
 • De Weimarstraat te kampen heeft met overlast van -en onveiligheid door- gemotoriseerd verkeer;
 • Het autovrij maken van woon-winkelstraten goed is voor de leefbaarheid, bewoners en het winkelend publiek, zoals o.a. is gebleken na het autovrij maken van een groot deel van de Keizerstraat.

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken of (delen van) de Weimarstraat autoluw gemaakt kunnen worden.

Peter Bos                          Robert Barker
Haagse Stadspartij           Partij voor de Dieren

Bij deze motie staakten de stemmen: 21-21. Bij de eerstvolgende raad zal er opnieuw over gestemd worden.

 

Voorzitter,

De Weimarstraat vormt de ruggengraat van de Regentessebuurt en het Valkenboskwartier. Het is na de Fred (Frederik Hendrikstraat), de beste buurtwinkelstraat van Den Haag volgens de Detailhandelsmonitor. Het is zaak de positieve kanten van de Weimarstraat niet te vergeten en we moeten voorkomen dat de hele straat een negatief stigma krijgt. Ik zou het college dan ook op willen roepen om bij de aanpak van het deel tussen Beeklaan en Valkenboslaan voortaan te spreken over Weimar Zuid en niet over de Weimarstraat.

Daarom de volgende motie:

Motie: Noem het Weimar Zuid

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van het Debat over Veiligheid.

Constaterende, dat:

 • De Weimarstraat volgens de Detailhandelsmonitor een van de beste wijkwinkelstraten is van Den Haag;
 • De Weimarstraat een diverse, populaire en gezellige woon-winkelstraat is;
 • Er veel aandacht is voor de leefbaarheid in het deel van de Weimarstraat tussen Beeklaan en Valkenboslaan.

Overwegende, dat:

 • De hele Weimarstraat in de beeldvorming een slechte naam krijgt door de negatieve aandacht voor een deel van de Weimarstraat.

Van mening, dat:

 • Voorkomen moet worden dat de hele Weimarstraat het stigma van onveilige en onleefbare straat krijgt.

Verzoekt het college:

 • In het vervolg niet meer te spreken over de Weimarstraat, maar over Weimar Zuid in alle beleidsstukken en communicatie van de gemeente die betrekking hebben op het gedeelte tussen Beeklaan en Valkenboslaan.

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Deze motie werd verworpen.